Administració Pública de consum

Concepte

S’entén per Administració Pública de consum aquella organització de caràcter públic, amb personalitat jurídica pròpia, tant de naturalesa territorial com no territorial, que té per finalitat el servei a l’interès general i, més concretament, la defensa dels drets de les persones consumidores.

Funcions

Les principals funcions de les Administracions Públiques que ostenten les competències en matèria de consum són:

 • Mediació
 • Arbitratge
 • Formació i educació
 • Informació
 • Difusió i estudis
 • Control de mercat
 • Inspecció
 • Règim sancionador

 Tipologia

Les Administracions Públiques que, en l’actualitat, presten serveis de defensa als consumidors i usuaris són:

 1. L’Administració General de l’Estat a través del Ministeri de Sanitat i Política Social i a través de l’Institut Nacional del Consum.
 2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya a través de l’organisme autònom de l’Agència Catalana del Consum.
 3. L’Administració local a través dels Ajuntaments i les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor.
 4. L’Administració comarcal a través dels Consells Comarcals i les Oficines Comarcals d’Informació al Consumidor.

Administració Estatal de consum

Correspon al Ministeri de Sanitat i Política Social la política del Govern en matèria de salut, de planificació i assistència sanitària i de consum, així com l’exercici de les competències de l’Administració General de l’Estat per assegurar als ciutadans el dret a la protecció de la salut.
Així mateix, li correspon la proposta i execució de la política del Govern en matèria de cohesió i inclusió social, de famílies, de protecció del menor i atenció a les persones dependents o amb discapacitat.


Ministeri de Sanitat i Política Social
Secretaria de Política Social i Consum
Direcció General de Consum
Paseo del Prado, 18-20. Madrid
Telèfon 91 596 10 00

L’Institut Nacional del Consum

L’Institut Nacional del Consum és l’organisme de l’Administració General de l’Estat que, en desenvolupament de l’article 51 de la Constitució i del text refós de la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris, exerceix les funcions de promoció i foment dels drets dels consumidors i usuaris.


Instituto Nacional del Consumo
Príncipe de Vergara, 54.
28006. Madrid (Madrid)
Teléfono: 91.822.44.40, 91.822.44.63
inc@consumo-inc.es

El Centre Europeu del Consumidor

El Centre Europeu del Consumidor a Espanya és una oficina pública d’atenció al consumidor de qualsevol Estat Membre de la Unió Europea que precisi informació o assistència en relació amb l’adquisició d’un bé o la utilització d’un servei en un país diferent al propi.

El Centre Europeu del Consumidor a Espanya actua quan:

 • Es tracta d’un ciutadà d’un estat comunitari que adquireix un bé o contracta un servei en qualsevol part del territori espanyol.
 • Es tracta d’un ciutadà espanyol que adquireix un bé o contracta un servei en un estat comunitari que no sigui Espanya.
 • Es tracta d’un ciutadà espanyol que adquireixi un bé o contracti un servei en qualsevol part del territori espanyol, ha de contactar amb l’Institut Nacional del Consum.


Centro Europeo del Consumidor de Madrid
Principe de Vergara 54
28006 – Madrid
Telf.: +34/91 822 45 55
FAX: +34/ 91 822 45 62
Adreça electrònica:cec@consumo-inc.es
Direcció web:http://cec.consumo-inc.es

L’Agència Catalana del Consum

L’Agència Catalana del Consum, és un organisme autònom administratiu adscrit al Departament de la Generalitat competent en matèria de consum. L’Agència Catalana del Consum actua amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i econòmica i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus objectius.

1) – Els objectius de l’Agència Catalana del Consum són definir, planificar, impulsar i executar les polítiques de la Generalitat en matèria de defensa i protecció dels consumidors i els usuaris.

2) – Les competències assignades a l’Agència Catalana del Consum són totes les que corresponen a la Generalitat en matèria de consum en virtut de la Constitució i l’Estatut d’autonomia, especialment la informació, la formació, l’educació, l’assessorament, la mediació, l’arbitratge, la inspecció i el control de la disciplina del mercat, la difusió, la promoció, el foment, les relacions institucionals i la defensa dels drets de les persones en l’àmbit del consum.

3) – Per a acomplir els seus objectius, l’Agència Catalana del Consum porta a terme les funcions següents:

 • Orientar, informar i assessorar els consumidors i els usuaris sobre llurs drets i la manera d’exercir-los.
 • Promoure i impulsar els estudis necessaris i l’avaluació de les dinàmiques de consum amb l’objectiu de fixar els instruments i els procediments que permetin als consumidors i els usuaris elegir millor els productes i els serveis més adequats a llurs necessitats i exigències.
 • Vetllar perquè els productes i els serveis posats a disposició dels consumidors i els usuaris incorporin la informació i assoleixin els nivells de seguretat legalment exigibles, i establir campanyes de prevenció dirigides especialment a evitar el frau, la informació que indueixi a error o sigui incompleta, la publicitat enganyosa i la utilització de clàusules abusives.
 • Fomentar el desenvolupament de les associacions i les entitats de defensa i protecció dels consumidors i els usuaris I cooperar-hi, i col·laborar activament amb les dites associacions i entitats en l’exercici de llurs funcions d’assessorament, defensa i informació, especialment respecte a les persones amb necessitats específiques.
 • Promoure la formació dels consumidors i els usuaris, amb especial atenció als col·lectius especialment protegits, amb necessitats específiques, i també dels agents econòmics que posen en el mercat els productes i els serveis.
 • Fomentar les pràctiques d’un consum socialment i ecològicament sostenible, en especial pel que fa al consum de productes i serveis respectuosos amb el medi ambient, tant pel que fa als recursos naturals que utilitzen com als residus que poden generar.
 • Promoure l’educació dels joves en els hàbits del consum responsable.
  Fomentar el consum de productes ecològics i promoure el coneixement de l’oferta dels productes de comerç just i solidari.
 • Concloure acords i convenis de col·laboració en matèria d’informació i assessorament amb les organitzacions empresarials i gremials més representatives de cada sector d’activitat econòmica, adreçats de manera especial a les empreses comercials i als consumidors i els usuaris en l’àmbit dels objectius i les funcions de l’Agència.
 • Relacionar-se i cooperar amb totes les administracions públiques per a avançar en la millora dels drets i la protecció dels consumidors i els usuaris.
 • Cooperar amb les administracions locals que exerceixen competències en matèria de consum, potenciar el desplegament de les oficines locals de consum, assessorar-les en allò que sigui necessari per al millor exercici de llurs funcions i subscriure-hi convenis de col·laboració per a compartir la dotació dels mitjans tècnics i materials adients per al compliment de llurs finalitats.
 • Potenciar la mediació i l’arbitratge com a eines per a la resolució dels conflictes en matèria de consum, organitzant el funcionament de la Junta Arbitral de Catalunya i coordinant-se amb les juntes i els òrgans arbitrals d’àmbit municipal.
 • Exercir les competències d’inspecció i sanció en l’àmbit del consum, d’acord amb les disposicions vigents.
  Impulsar la protecció legal efectiva dels consumidors i els usuaris, iniciant les accions judicials pertinents i compareixent en les que es refereixen a assumptes que mereixen una atenció especial per raó de la transcendència dels drets que cal protegir o de l’alarma social que generen.
 • Elaborar les propostes de disposicions relacionades amb totes les matèries que poden afectar els consumidors i els usuaris, i informar sobre les que facin d’altres administracions en aquest àmbit.
 • Exercir totes les altres funcions que li siguin encomanades amb relació a la protecció i la defensa dels consumidors i els usuaris.


Agència Catalana del Consum (Barcelona)
Pamplona, 113
08018 – BARCELONA
Telf.: 93 551 66 66
FAX: 93 551 65 17
Adreça electrònica:consum@gencat.cat
Direcció web:http://www.consum.cat

Agència Catalana del Consum (Girona)
Migdia, 50-52
17003 – GIRONA
Telf.: 972 940 100
FAX: 972 940 160

Agència Catalana del Consum (Lleida)
Av. Segre, 7
25007 – LLEIDA
Telf.: 973 728 000
FAX: 973 727 778

Agència Catalana del Consum (Tarragona)
Pompeu Fabra, 1
43004 – TARRAGONA
Telf.: 977 251 717
FAX: 977 251 725

Agència Catalana del Consum (Terres de l’Ebre)
Llotja, 4, 2D
43500 – TORTOSA
Telf.: 977 448 490
FAX: 977 448 496
Baix Ebre

Les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor

OMIC és l’abreviatura per la qual es coneixen les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor, un servei per ajudar els consumidors i usuaris a defensar els seus drets per mitjà de la informació prèvia, l’assessorament i la recepció de reclamacions en temes de consum.

Una OMIC és un servei municipal d’atenció directa i gratuïta a través del qual tots els ciutadans poden sol·licitar informació sobre la problemàtica que com a consumidors pugui afectar-los.

Els serveis que, amb caràcter general, ofereixen les OMIC són:

 1. Atenció personalitzada de consultes.
 2. Anàlisi i tramitació de denúncies, queixes i reclamacions.
 3. Mediació entre les parts per a la resolució de determinades qüestions.
 4. Campanyes d’informació i orientació als consumidors.
 5. Edició de material informatiu.
 6. Documentació tècnica.
 7. Arxiu legislatiu i normatiu.
 8. Col·laboració amb la Junta Arbitral de Consum.
 9. Col·laboració amb les associacions de consumidors.

Les finalitats principals de la majoria d’OMIC són les següents:

 1. Informar i orientar els consumidors sobre l’exercici dels seus drets.
 2. Rebre denúncies i reclamacions dels consumidors.
 3. Educació i formació en matèria de consum.

OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR DE BARCELONA
RONDA SANT PAU, 43-45 . BAIXOS
08015 – BARCELONA (BARCELONA)
omic@mail.bcn.es
www.omic.bcn.es

OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR DE TARRAGONA
PÇA. DE LA FONT, 1
43003 – TARRAGONA (TARRAGONA)
omic.tgna@altanet.org

OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR DE LLEIDA
PÇA. DE SANT JOAN, 10 . 1º 2A
25007 – LLEIDA (LLEIDA)
omic.lleida@paeria.cat

OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR DE GIRONA
PÇA. DEL VI, 1
17004 – GIRONA (GIRONA)
omic@ajgirona.org

Les Oficines Comarcals d’Informació al Consumidor

Les OCIC es troben adscrites als Consells Comarcals. Les OCIC poden exercir competències en matèria de consum per delegació de competències o bé mitjançant la signatura d’un conveni interadministratiu.

Les finalitats principals de la majoria d’OCIC són les següents:

 1. Informar i orientar els consumidors sobre l’exercici dels seus drets.
 2. Rebre i tramitar les queixes, sol·licituds d’arbitratge, denúncies i reclamacions dels consumidors.
 3. Educació i formació en matèria de consum.
 4. Portar a terme les tasques de mediació.

NORMATIVA APLICABLE

 • Reial decret 863/2009, de 14 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum.
 • Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el sistema arbitral de consum
 • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries
 • Ordre ECF/188/2007, de 23 de maig, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica del procediment de presentació de queixes, denúncies, reclamacions i consultes a l’Agència Catalana del Consum.
 • Llei 44/2006, de 29 de desembre, de millora de la protecció dels consumidors i usuaris
 • Decret 242/2005, de 8 de novembre, de desplegament de l’estructura de l’Agència Catalana del Consum.
 • Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l’Agència Catalana del Consum
 • Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge.
 • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de reclamació / denúncia als establiments comercials i en l’activitat de prestació de serveis.
 • Llei 3/1993, de 5 de març, de l’Estatut del Consumidor.
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú.
 • Decret 206/1990, de 30 de juliol, sobre la inspecció de disciplina de mercat i Consum.
 • Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i usuaris. 

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: En cas de reclamació o denúncia, a quina Administració Pública de Consum s’ha d’adreçar el ciutadà?
Resposta: En el cas que un ciutadà s’hagi d’adreçar a una Administració Pública de consum haurà de posar-se en contacte, per regla general, amb aquella que sigui més propera al seu domicili. Aquesta Administració l’informarà dels tràmits a seguir per reclamar, denunciar, sol·licitar l’arbitratge, etc i, si cal, derivarà el consumidor a l’Administració competent per raó de matèria i territori

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies