Producte cosmètic: definició legal i científica

Es considera un producte cosmètic tota substància o preparat destinat a ser posat en contacte amb les diverses parts superficials del cos humà (epidermis, sistema pilós i capil•lar, ungles, llavis i òrgans genitals externs) o amb les dents i les mucoses bucals, amb la finalitat exclusiva o principal de netejar-los, perfumar-los, modificar el seu aspecte, i/o corregir les olors corporals, i/o protegir-los o mantenir-los en bon estat.

Productes cosmètics decoratius

Són productes cosmètics decoratius els que, per posseir substàncies acolorides i pel seu poder de cobertura, s’apliquen sobre diferents zones del cos per accentuar la seva bellesa o emmascarar o dissimular diverses imperfeccions cutànies.

Llistat enunciatiu de productes cosmètics

 • 1. Cremes, emulsions, locions, gels i olis per a la pell.
 • 2. Màscares de bellesa (amb exclusió dels productes d’abrasió superficial de la pell per via química).
 • 3. Maquillatge (líquids, pastes, pols).
 • 4. Pols de maquillatge, pols per utilitzar després del bany i per a la higiene corporal.
 • 5. Sabó de tocador, sabó desodorant.
 • 6. Perfums, aigües de tocador, aigües de colònia.
 • 7. Productes per bany i dutxa (sals, escumes, olis, gels).
 • 8. Depilatoris.
 • 9. Desodorants i antitranspirants.
 • 10. Productes capil•lars:
 • Tints i decolorants.
  • Productes per modelar, per Desnuem i fixar
  • Productes que ajuden a mantenir el pentinat.
  • Productes de neteja (locions, pols, xampús).
  • Productes condicionadors (locions, laques, brillantines).
  • Altres productes per al pentinat.
 • 11. Productes per l’afaitat (sabons, escumes, locions).
 • 12. Productes per al maquillatge i desmaquillatge de la cara i els ulls.
 • 13. Productes per als llavis.
 • 14. Productes per a cura bucal i dental.
 • 15. Productes per a cura i maquillatge de les ungles.
 • 16. Productes per a cura íntim extern.
 • 17. Productes solars.
 • 18. Productes per a bronzejat sense sol.
 • 19. Productes blanquejadors de la pell.
 • 20. Productes antiarrugues.

Exclusions

No tenen la consideració legal de cosmètics aquells preparats destinats a la prevenció, diagnòstic i tractament de malalties, així com els destinats a ser ingerits, inhalats, injectats o implantats en el cos humà.

No tenen la consideració legal de cosmètics aquells preparats destinats a la protecció davant la contaminació o infecció per microorganismes, fongs o paràsits. 

L’etiquetatge dels productes cosmètics com a font d’informació

Els productes cosmètics que es posen a la venda al públic han de disposar d’un etiquetatge que garanteixi un ús adequat i segur per part dels consumidors.

L’etiquetatge dels productes cosmètics haurà de contenir, com a mínim, amb caràcters indelebles, fàcilment llegibles i visibles, les indicacions següents:

 1. Denominació comercial del producte.
 2. El nom o la raó social i l’adreça o el domicili social del fabricant, o en el cas dels productes cosmètics importats, el nom o la raó social i l’adreça o el domicili social del responsable de la posada en el mercat del producte establert dins el territori comunitari. Aquestes mencions poden abreujar sempre que la seva abreviatura permeti, en termes generals, identificar l’empresa.
 3. El contingut nominal en el moment del condicionament, indicat en pes o en volum. L’excepció la trobem per als envasos que continguin menys de 5 g o menys de 5 ml, les mostres gratuïtes i les dosis úniques. Respecte als productes preenvasats que es comercialitzen habitualment per conjunts d’unitats i per als que no és significativa la indicació del pes o del volum, no serà necessari indicar el contingut, sempre que es mencioni a l’envàs el nombre de peces. Aquesta menció no serà necessària quan sigui fàcil determinar des de l’exterior el nombre de peces o si el producte només es comercialitza normalment per unitats individuals.
 4. La data de caducitat mínima.
  1. La data de caducitat s’haurà de mostrar amb la indicació següent «Utilitzeu preferentment abans de final d’…», indicant a continuació: o bé la mateixa data, o bé la indicació del lloc de l’etiquetatge on figura.
  2. Si escau, aquestes mencions es completaran amb la indicació de les condicions que permetin garantir la durada indicada.
  3. La data es compondrà de la indicació, de manera clara i ordenada, del mes i l’any.

   a-Per als productes cosmètics la vida mínima dels quals excedeixi de 30 mesos la indicació de la data de caducitat no serà obligatòria, però en aquest cas hauran d’indicar el termini màxim posterior a la seva obertura durant el qual puguin utilitzar-se sense cap risc per als consumidors. Aquesta informació s’indicarà mitjançant un pictograma que mostrarà el nombre de mesos o anys de vida útil un cop s’hagi obert el cosmètic.

   b-El símbol que indica el termini d’ús sense riscos després de l’obertura no és obligatori en els següents casos:

   — En els productes que tenen una data de caducitat inferior a 30 mesos.
   — En aquells productes on no existeixi una obertura física de l’envàs, com ara els aerosols o esprais.
   — En aquells producte que han d’ésser usats en el moment en què s’obren, com ara les monodosi.
   — En aquells productes on no existeixi un risc de deteriorament del producte pel pas del temps o disminució  de l’eficàcia per pèrdua de qualitats o propietats que puguin causar lesions a la salut del consumidor.

 5. Les condicions d’ús del producte.
  Les condicions d’ús han de figurar en el recipient i embalatge, així com eventuals indicacions relatives a les precaucions particulars que s’hagin d’observar amb els productes cosmètics d’ús professional, en particular els destinats als perruquers. Quan això no fos possible en la pràctica, aquestes indicacions s’hauran de consignar en una nota, una etiqueta, una banda o una targeta adjuntes, a les quals es remetrà el consumidor, bé mitjançant una indicació abreujada o bé utilitzant el símbol que haurà de figurar en el recipient i en l’embalatge.
 6. Número de lot de fabricació o la referència. Si les dimensions del producte no permeten aquesta indicació, només haurà de constar a l’embalatge.
 7. País d’origen, si el producte s’ha fabricat fora de la Unió Europea.
 8. Funció del producte, excepte si es desprèn de la seva presentació.
 9. Llista d’ingredients per ordre decreixent d’importància ponderal en el moment de la seva incorporació. Aquesta llista anirà precedida de la paraula “ingredients” o “ingredients”, i podrà figurar únicament en l’embalatge. En cas que fos impossible en la pràctica, els ingredients figuraran en una nota, una etiqueta, una banda o una targeta adjuntes, a les quals es remetrà al consumidor, bé mitjançant una indicació abreujada.

  Les indicacions relatives a la denominació del productes, identificació del responsable i lot de fabricació poden expressar-se en les llengües nacionals o oficials d’origen, quan el producte sigui procedent de països del territori comunitari. La resta d’informació ha de constar en idioma oficial a l’Estat espanyol.

Els pictogrames de l’etiquetatge dels productes cosmètics

Indicació del termini d’ús sense riscos des de la seva obertura.

Remissió al consumidor a les condicions d’ús del producte cosmètic

Etiquetatge, envasos i prospectes

 • Etiquetatge: El text imprès, adherit al recipient o l’embalatge o bé penjant d’ells, que contingui informació i dades preceptius del producte.
 • Recipient: Tot element o envàs que conté al producte cosmètic i està en contacte directe amb ell.
 • Embalatge o envàs exterior: Caixa estoig o qualsevol altre sistema que conté el recipient i el protegeix.
 • Prospecte: text imprès inclòs opcionalment dins de l’embalatge, que contingui informació complementària i instruccions d’ús del producte cosmètic.

Condicions tècnico-sanitàries dels productes cosmètics

Els productes cosmètics que es comercialitzin en el territori comunitari no hauran de perjudicar la salut humana quan s’apliquin en les condicions normals o raonablement previsibles d’ús, tenint en compte, en particular, la presentació del producte, l’etiquetatge i les eventuals instruccions d’ús i eliminació, així com qualsevol altra indicació o informació que procedeixi del fabricant o de qualsevol altre responsable de la comercialització d’aquests productes en el territori comunitari.

Documentació tècnica

El responsable de la posada en el mercat tindrà fàcilment accessibles, a disposició de les autoritats administratives competents, en el domicili especificat en l’etiqueta, als efectes de control, les informacions següents:

 1. La fórmula qualitativa i quantitativa del producte; en el cas de compostos perfumants i de perfums, aquesta informació es limitarà al nom i número del codi del compost i la identitat del proveïdor.
 2. Les especificacions fisicoquímiques i microbiològiques de les matèries primeres i del producte acabat, així com els criteris de puresa i de control microbiològic dels productes cosmètics.
 3. El mètode de fabricació d’acord amb les pràctiques correctes de fabricació previstes pel dret comunitari, o per les normes de correcta fabricació que en el seu moment s’estableixin. La persona responsable de la fabricació o de la primera importació en el territori comunitari, haurà de presentar un nivell de qualificació adequat, es considera suficient en aquest sentit la possessió d’un títol universitari o equivalent, relacionat amb l’activitat a realitzar.
 4. L’avaluació de la seguretat per a la salut humana del producte acabat. Per a això, el fabricant tindrà en compte el perfil toxicològic general dels ingredients, la seva estructura química i el seu nivell d’exposició. En particular, tindrà en compte les característiques d’exposició específiques de les zones sobre les quals s’aplicarà el producte o de la població a la qual va destinat. Haurà de realitzar-se, entre altres coses, una avaluació específica dels productes cosmètics destinats a ser utilitzats en nens menors de tres anys i dels productes cosmètics destinats exclusivament a la higiene íntima externa.

La publicitat dels productes cosmètics

El text, denominacions, marques, imatges i altres signes, gràfics o no, que figurin en l’etiquetatge, els prospectes i la publicitat dels productes cosmètics no atribuir a aquests característiques, propietats o accions que no posseeixin o que excedeixin de les funcions cosmètiques assenyalades a la normativa, com propietats curatives, afirmacions falses o que indueixin a error.

El responsable de la posada en el mercat del producte cosmètic només es pot esmentar en l’envàs del producte, o en qualsevol document, rètol, etiqueta, anella o collaret que acompanyi o es refereixi a aquest producte, que no ha estat experimentat en animals, quan ni el fabricant ni els seus proveïdors hagin realitzat o encarregat experiments en animals del producte acabat, el seu prototip o algun dels ingredients que el componen, ni hagin utilitzat algun ingredient que hagi estat experimentat per tercers en animals per desenvolupar nous productes cosmètics.

Les denominacions dels productes cosmètics no poden ser iguals, semblants o induir a confusió amb medicaments, especialitats farmacèutiques, productes sanitaris, biocides o productes alimentaris, ni fer referència a noms de patologies.

La forma, aspecte, color, olor, presentació o etiquetatge dels productes cosmètics o dels seus envasos, així com les imatges il•lusions efectuades en la publicitat, seran tals que no puguin donar lloc a confusió amb aliments o altres productes de consum, per tal d’evitar riscos per a la salut o la seguretat dels consumidors.

La presentació dels productes cosmètics

La presentació dels articles destinats a utilitzar-se en el bany i normalment amb les mans mullades no s’ha de realitzar en envasos de vidre o de qualsevol altre material que es trenqui amb facilitat al colpejar i pugui ocasionar talls o ferides.

Autorització administrativa de la comercialització de cosmètics

Les persones físiques o jurídiques que realitzin materialment la fabricació de productes cosmètics o alguna de les seves fases, com el control, condicionat, envasat o etiquetatge, en territori nacional, han d’estar prèviament autoritzades per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.

NORMATIVA APLICABLE

 • Ordre SAS/1868/2009, de 8 de juliol, per la que es modifiquen els annexos II,III,VII del Real Decret 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productes cosmètics.
 • Ordre SCO/3089/2007 de 19 d’octubre, per la que es modifiquen els annexos III, IV i IV del Reial Decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics.
 • Ordre SCO/3283/2006, de 19 d’octubre, per la qual es modifiquen els annexos II i III del Reial decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics.
 • Ordre SCO/747/2006, de 9 de març, per la qual es modifiquen els annexos II, III, IV i VI del Reial Decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics.
 • Ordre SCO/544/2005, de 8 de març, per la qual es modifiquen els annexos II y III i s’estableix el contingut de l’annex IX del Reial Decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics.
 • Reial Decret 209/2005, de 25 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics.
 • Ordre SCO/3664/2004, d’11 de novembre, per la qual es modifica l’annex III del Reial Decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics.
 • Reial Decret 2131/2004, de 29 d’octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics.
 • Ordre SCO/2592/2004, de 21 de juliol, per la qual es modifiquen els annexos II, III y VI, del Reial Decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics.
 • Ordre SCO/249/2003, de 5 de febrer, er la qual es modifiquen els annexos del Reial Decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics
 • Ordre de 26 d’abril de 1999, per la qual s’adapten per segona vegada al progrés tècnic els annexos del Reial Decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics.
 • Reial Decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: És lliure la comercialització de cosmètics?
Resposta: Tot i que no existeix un canal de venda específic per als cosmètics com passa amb els medicaments, la posada al mercat de productes cosmètics exigeix d’una autorització administrativa en favor de fabricant i responsable a l’estat espanyol. L’autorització correspon a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.

Pregunta: S’admeten cosmètics que indiquin en el seu etiquetatge que algun dels seus ingredients és confidencial?
Resposta: La normativa permet substituir a l’etiquetatge algun dels ingredients per raó de confidencialitat comercial per algun tipus de referència en forma de número amb 7 xifres de registre.

Pregunta: L’etiquetatge d’un cosmètic ha d’indicar sempre el contingut nominal?
Resposta: Com a regla general l’etiquetatge ha d’indicar el pes o volum, llevat d’algunes excepcions, com ara, els envasos que continguin menys de 5 g o menys de 5 ml, les mostres gratuïtes i les dosis úniques.

Pregunta: En un cosmètic sempre ha de constar la data de caducitat?
Resposta: La data de caducitat només serà obligatòria en aquells cosmètics que amb el pas del temps perdin propietats i la seva aplicació pugui resultar nociva per al consumidor. En tal cas, caldrà indicar la forma de conservació del cosmètic. Tanmateix, no serà obligatòria la data de caducitat en aquells cosmètics que tinguin una vida útil de més de 30 mesos que, en tal cas, hauran d’incorporar un pictograma que indiqui els mesos o anys de vida útil a partir de la seva obertura.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies