Els serveis de reparació a domicili

Els serveis de reparacions a la llar es troben regulats en un Decret de la Generalitat de Catalunya que afecta únicament als immobles radicats en aquest àmbit territorial.

El Decret 290/1995, pel qual es regulen determinades activitats de prestació de serveis a domicili, s’aplica a tots aquells professionals que es dediquen a la prestació de serveis a domicili al consumidor. S’entén per serveis a domicili tots els serveis prestats en el propi domicili del consumidor que van destinats al manteniment i la reforma d’habitatges i locals, en general, i de les instal•lacions i edificacions annexes.

Igualment també tenen la consideració de serveis a domicili els serveis que es porten a terme en el taller del prestador del servei, sempre que, posteriorment, es procedeixi a la instal•lació de l’objecte o producte en el domicili del consumidor.

No tenen la consideració de serveis de lliurament a domicili els serveis que tinguin caràcter subsidiari respecte de l’activitat de venda dels mateixos. 

La tarifa de preus visible al públic

El prestador del servei a domicili ha de tenir a disposició dels clients la tarifa de preus dels materials, de la mà d’obra, els transports i / o desplaçaments, si s’escau, així com de qualsevol altre servei ofert. 

El pressupost previ a la prestació del servei a domicili

El prestador del servei, abans de la seva realització, ha de sotmetre a la signatura del consumidor un pressupost previ en el qual constin determinades dades:

 • La renúncia del client a disposar del pressupost haurà de constar per escrit, prèvia a la realització de la prestació del servei.

El contingut mínim del pressupost:

 1. Nom, adreça, telèfon i NIF del prestador del servei.
 2. Nom, adreça del client i descripció del servei sol licitat i de l’adreça on ha de ser realitzat, indicant característiques, qualitats i resultat final.
 3. Quantitat, qualitat i preu dels materials a emprar.
 4. Preu de la mà d’obra per hora, dia, metres, superfícies, volums o altre tipus de tarifes usuals en el tipus de servei a realitzar.
 5. Data aproximada d’inici i finalització del servei.
 6. Preu total del servei, impostos inclosos.
 7. Període de Garantía 
  A partir de l’entrada en vigor del Nou Codi de Consum de Catalunya (23/01/2011), les grans empreses han de, durant un període com a mínim de sis mesos a partir de la finalització del servei o activitat prestada, garantir la prestació d’un servei.
 8. Període de validesa de l’oferta realitzada en el pressupost.
 9. Qualsevol altre esment que es consideri convenient.
 10. Data i signatura o segell del prestador.

 

Les variacions del pressupost:

Les avaries o defectes ocults que apareguin amb posterioritat a l’elaboració del pressupost s’hauran de posar per escrit en coneixement del client a la major brevetat, indicant l’increment de l’import del servei i les seves causes. 

Les variacions del pressupost que responguin a modificacions posteriors sol•licitades per l’usuari hauran de constar per escrit i ser objecte de la seva aprovació mitjançant signatura. 

La factura de prestació del servei a domicili

Un cop realitzat el servei, el prestador haurà de lliurar al client una factura.

La quantia de la factura s’haurà de correspondre amb l’import pressupostat prèviament, quedant obligat el prestador del servei a retornar al client de forma immediata les quantitats cobrades en excés sobre els pressupostos acceptats.

Si el prestador del servei cobra per l’elaboració del pressupost, en els casos on aquest no sigui acceptat, haurà d’informar el client per escrit del seu import.

El contingut mínim de la factura:

 1. Nom, adreça, NIF i telèfon del prestador del servei.
 2. Nom i adreça del client.
 3. Descripció del servei realitzat.
 4. Preu total amb desglossament dels materials, mà d’obra i altres serveis, si s’escau, així com dels impostos corresponents.
 5. Període de durada de la garantia, si escau.
 6. Data i signatura del prestador del servei i del client.
 7. Traducció del contingut de les normes reguladores de la garantia vigents

NORMATIVA APLICABLE

Decret 290/1995, de 28 de setembre, de prestació als consumidors i usuaris de serveis a domicili

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: El consumidor té dret a obtenir un pressupost previ a la reparació o obra?
Resposta: El prestador de serveis ha de posar a disposició del consumidor un pressupost complert de l’obra o reparació a realitzar que haurà de detallar les feines a executar i el seu import total. En qualsevol cas, el consumidor pot renunciar a l’elaboració del pressupost per escrit.

Pregunta: El consumidor ha de pagar el pressupost no acceptat?
Resposta: El prestador de serveis té el dret a cobrar les despeses de realització del pressupost previ sempre i quan el consumidor no l’hagi acceptat i només en aquells casos on ho hagi anunciat prèviament.

Pregunta: 
Les obres o reparacions a domicili tenen garantia?
Resposta: A partir de l’entrada en vigor del Nou Codi de Consum de Catalunya (23/01/2011), les grans empreses han de, durant un període com a mínim de sis mesos a partir de la finalització del servei o activitat prestada, garantir la prestació d’un servei.

Preguntes: 
Què entenem per serveis a domicili?
Resposta: S’entén per serveis a domicili les obres de paleta, pintor, fuster, lampista, vidrier, aluminista, etc que s’executin a domicili amb independència que part de la feina es faci al taller de l’industrial.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies