Tatuatge i/o pírcing: introducció

La realització de pírcings i tatuatges és cada cop més freqüent a la nostra societat, especialment entre els més joves. Aquestes pràctiques que tenen a veure amb la imatge personal estan regulades per la normativa de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici de les competències dels Ajuntaments.

La normativa té per objecte establir les normes sanitàries aplicables als establiments no sanitaris on es realitzen pràctiques de tatuatge i/o pírcing, regular les normes higièniques dels materials emprats en aquestes tècniques, i establir els requisits mínims de formació i capacitació del personal que ha de portar a terme l’activitat. La finalitat del marc normatiu protegir la salut dels usuaris i dels treballadors, i regular les funcions de control i verificació del compliment d’aquestes normes sanitàries. 

Tatuatge i/o pírcing: definicions prèvies

 • Establiment de tatuatge i/o pírcing és un local no sanitari on es porten a terme activitats de tatuatge i/o pírcing, ja sigui amb caràcter exclusiu o integrat en centres on es realitzin altres activitats.
 • Àrea de treball: dependència de l’establiment on específicament es realitzen les activitats de tatuatge i/o pírcing.
 • Tatuatge: procediment de decoració del cos humà amb dibuixos que consisteix en la introducció de pigments colorants a la pell, per mitjà de puncions, inclosa la tècnica de micropigmentació.
 • Pírcing: procediment de decoració del cos humà amb joies que consisteix en la subjecció d’aquestes al cos travessant la pell, mucoses i/o altres teixits corporals, no inclosa la perforació d’orelles realitzada mitjançant tècnica de subjecció de l’arracada de manera automàtica, estèril i d’un sol ús.

Característiques generals dels locals i instal·lacions

Les característiques de les instal·lacions dels establiments on es portin a terme activitats de tatuatge i/o pírcing han de garantir la prevenció de riscos sanitaris per als usuaris i els aplicadors.

Quan amb motiu de fires, congressos o altres esdeveniments similars es realitzin activitats de tatuatge i/o pírcing en instal·lacions no estables, aquestes hauran de complir condicions sanitàries equivalents a les que estableix la normativa vigent.

Els locals on es realitzin les activitats de tatuatge i/o pírcing han d’estar nets, desinfectats, i en bon estat. Com a mínim, en acabar la jornada laboral i, sempre que sigui necessari, el local es netejarà amb aigua i detergents. De manera periòdica se’n desinfectaran totes les superfícies.

El disseny i els materials de construcció del mobiliari dels locals destinats a les activitats de tatuatge i/o pírcing han de permetre una fàcil neteja i desinfecció.

Els elements metàl·lics de les instal·lacions han de ser de materials resistents a l’oxidació.

Els actes sobre la pell o altres teixits corporals s’han de realitzar en una àrea específica de treball, aïllada de la resta de l’establiment, i dotada de bona il·luminació. L’àrea de treball ha de disposar d’un rentamans d’accionament no manual, equipat amb aigua corrent, dispensador de sabó i tovalloles d’un sol ús.

El mobiliari de l’àrea de treball i el material necessari per a les pràctiques de tatuatge i/o pírcing ha d’estar disposat de manera que l’accés del personal aplicador als utensilis que precisi sigui fàcil i comporti els mínims desplaçaments possibles.

Resta prohibida l’entrada d’animals a l’àrea de treball, així com de les persones alienes a l’activitat.

Es disposarà d’un llibre de reclamacions, degudament diligenciat, que haurà d’estar a disposició dels usuaris. 

Requisits de l’equipament i l’instrumental

Tots els estris i materials que s’utilitzen en les activitats de tatuatge i/o pírcing i que entren en contacte amb les persones han d’estar nets i desinfectats i en bon estat de conservació. Els materials utilitzats que no siguin d’un sol ús han de permetre l’esterilització o desinfecció amb els mètodes establerts a la normativa higiènico sanitària.

Les agulles, les xeringues, les tintes i altres elements o materials que penetren o travessen la pell, les mucoses i/o altres teixits han de ser sempre estèrils i d’un sol ús.

Els estris de rasurat i afaitat han de ser d’un sol ús, i no es poden utilitzar navalles tradicionals ni altres elements de fulles no rebutjables.

El material d’ús no rebutjable s’ha de rentar i esterilitzar i s’ha de guardar en condicions adients fins al moment de la seva utilització.

El material d’ús no rebutjable que no es resistent als mètodes d’esterilització i que es pot contaminar accidentalment s’ha de rentar acuradament i desinfectar abans de cada nova utilització.

Els establiments de tatuatge i/o pírcing han de disposar d’una farmaciola equipada amb material suficient per poder garantir l’assistència de primers auxilis als usuaris. 

Higiene i protecció personal aplicador

Els aplicadors de tatuatge i/o pírcing han d’estar vacunats de lhepatitis B i del tètanus.

Els aplicadors de tatuatges i/o pírcings han de rentar-se les mans amb aigua i sabó abans de qualsevol actuació i en acabar l’activitat, com també cada vegada que es reprengui l’activitat si hi ha interrupcions.

En cada aplicació aquest personal ha d’utilitzar guants de tipus quirúrgic d’un sol ús. 

Mesures d’autocontrol

Els aplicadors de tatuatges i/o pírcing han de disposar d’un nivell de coneixements suficients per realitzar una prevenció efectiva dels riscos per a la salut associats a les activitats de tatuatge i pírcing.

Els aplicadors han de superar els corresponents cursos de formació, d’un mínim de 15 hores de duració, homologats per l’Institut d’Estudis de la Salut, amb l’informe previ de la Direcció General de Salut Pública. 

Autoritzacions i inspeccions sanitàries

Als efectes de la verificació del compliment de les normes sanitàries, els expedients de sol·licitud d’obertura o inici d’activitat dels establiments de tatuatge i/o pírcing, com també de les instal·lacions no estables per a la pràctica d’aquestes activitats, estan subjectes al tràmit d’autorització administrativa.

Correspon als ajuntaments l’autorització dels establiments i de les instal·lacions no estables de tatuatge i/o pírcing que s’ubiquin al seu terme municipal, com també l’exercici de les competències de vigilància i control en aquesta matèria. 

Els mètodes apropiats per a l’esterilització són els següents:

 • L’autoclau de vapor a 120ºC i una atmosfera de pressió durant vint minuts, o altres d’equivalents per combinació de la temperatura, temps i pressió.
 • El calor sec a 170ºC durant seixanta minuts, o combinacions equivalents. 

Els mètodes apropiats per a la desinfecció són els següents:

 • Immersió de l’objecte en una solució de glutaraldehid al 2% durant trenta minuts.
 • Immersió de l’objecte en una solució de 200 ml de lleixiu de 50 gr de clor/l en un litre d’aigua durant trenta minuts.
 • Immersió de l’objecte en un recipient tapat que contingui alcohol etílic al 70% durant trenta minuts.
  Ebullició durant 20 minuts.  

Contingut bàsic de la formació higienicosanitària dels aplicadors de tatuatges i/o piercings (15 hores)

Pell i mucoses

Anatomia i fisiologia bàsica de la pell i les mucoses.

Microbiologia bàsica

Concepte d’infecció.

 • Microorganismes patògens i oportunistes.
 • Microorganismes de transmissió hemàtica.
 • Microorganismes de transmissió cutània.

Conceptes de desinfecció i asèpsia

 • Desinfecció de pell i mucoses.
 • Camps quirúrgics.

Malalties de transmissió hemàtica

 • Hepatitis.
 • Sida.

Prevenció i protecció personal

Recomanacions generals.

 • Rentat de mans.
 • Protecció de ferides i lesions de la pell.
 • Vacunes.
 • Seguretat en el treball.

Mesures preventives en l’aplicació de tatuatges i/o piercings

Normes sanitàries.

Locals i instal·lacions

Condiciones higienicosanitàries.

 • Neteja i desinfecció dels locals.

Utensilis i material d’ús

 • Pistoles.
 • Agulles i xeringues.
 • Rasurat i afaitat.
 • Neteja i desinfecció dels utensilis.

Residus

 • Concepte.
 • Tipologia.
 • Gestió.

Esterilització i desinfecció

 • Mètodes d’esterilització.
 • Mètodes de desinfecció.

NORMATIVA APLICABLE

 • Decret 28/2001, de 23 de gener, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als establiments de tatuatge i/o piercing.

PREGUNTES FREQÜENTS

Pregunta: Els menors d’edat es poden fer un pírcing o un tatuatge sense el consentiment dels pares o tutors?
Resposta: Els menors d’edat necessiten del consentiment escrit dels pares o tutors per poder sol·licitar un tatuatge o un pírcing en un establiment. Sense l’autorització, l’establiment no pot portar a terme l’encàrrec del menor.

Pregunta: Quina formació ha de tenir el personal que aplica pírcings i/o tatuatges?
Resposta: El personal que porta a terme aquesta activitat ha d’haver superat el curs de formació de 15 hores de durada de l’Institut d’Estudis de la Salut.

Pregunta: Què cal observar en un local on el consumidor vulgui fer-se un pírcing o un tatuatge?
Resposta: Un dels indicadors més rellevant a l’hora de fer-se un pírcing o un tatuatge és la netedat de les instal·lacions, la correcta manipulació, ordre i esterilització desinfecció de l’instrumental, i la utilització de material d’un sol ús.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies