Contractes celebrats fora d’establiment mercantil: concepte

S’entén per contractes celebrats fora d’establiment mercantil totes aquelles vendes derivades de relacions de consum que tinguin lloc en algun dels escenaris següents:

 • Ccontractes celebrats fora de l’establiment mercantil de l’empresari, per exemple en hotel, fira, etc.
 • Ccontractes celebrats en llocs diferents a l’establiment mercantil de l’empresari, en particular:
  • A l’habitatge del consumidor
  • Al centre de treball del consumidor

   Això resulta d’aplicació llevat que la visita de l’empresari hagi estat sol•licitada expressament pel consumidor.
 • Contractes celebrats en un mitjà de transport públic, com ara, per exemple, en excursions programades per a la venda de productes a consumidors.

  

Exclusions

Resten excloses de la contractació fora d’establiment mercantil les modalitats de contractació següents:

 1. Els contractes celebrats a distància.
 2. Els contractes en què la prestació total sigui inferior a 48,08 euros.
 3. Els contractes relatius a la construcció, venda i arrendament de béns immobles.
 4. Els contractes d’assegurança.
 5. Els contractes que tinguin per objecte valors mobiliaris.
 6. Els contractes documentats notarialment.
 7. Els contractes relatius a productes d’alimentació, begudes i altres productes consumibles d’ús corrent a la llar, subministrats per empresaris que realitzin a aquests efectes desplaçaments freqüents i regulars.
 8. Aquells contractes en què concorrin les tres circumstàncies següents:
  1. Que es realitzin sobre la base d’un catàleg que el consumidor hagi tingut ocasió de consultar en absència de l’empresari.
  2. Que s’hagi previst una continuïtat de contacte entre l’empresari i el consumidor.
  3. Que el catàleg i el contracte mencionin clarament el dret del consumidor a desistir del contracte durant un termini que ha de ser com a mínim de 7 dies. 

El dret de desistiment.

Fonament del dret

L’exercici del dret de desistiment implica pel consumidor la possibilitat de rescindir la contractació o revocar la seva decisió. Aquest dret de desistiment ve donat pel fet que el consumidor que contracta fora d’establiment mercantil ho fa en un escenari i en unes circumstàncies on, raonablement, cal entendre que no espera l’oferta del venedor.

Es tracta de situacions atípiques en els quals el consumidor no pot comparar el preu del producte, ni les qualitats del producte amb d’altres de similars i, on fins i tot, es pot sentit pressionat per determinades tècniques comercials agressives emprades pel venedor o agent de vendes. Això motiva que la llei atorgui al comprador un període de reflexió i prova de la mercaderia o servei durant el qual pot retornar el producte o rescindir el servei en les condicions establertes reglamentàriament.

Termini de resolució

El consumidor disposa d’un termini de set dies per rescindir el contracte d’acord amb les següents condicions:

 • La resolució del contracte és unilateral sense intervenció de l’empresari
 • El desistiment no pot implicar cap penalització econòmica pel consumidor
 • El desistiment es farà sense indicació dels motius que porten el consumidor a prendre aquesta decisió

Despeses originades per l’exercici del dret de desistiment

En el cas de la contractació efectuada fora d’establiment mercantil, l’empresari no podrà exigir cap despesa derivada del retorn de la mercaderia. En aquest cas no pot exigir ni tan sols les despeses de devolució del producte des del domicili del consumidor fins al domicili o magatzem del venedor, tal i com succeeix en la venda a distància.

No es pot exigir cap despesa o recàrrec econòmic derivat de l’ús o del desgast normal del producte implícit en la prova de la mercaderia amb l’objectiu de ratificar o no la decisió de compra.

Inici del còmput del termini per exercir el desistiment

 • En el cas de compra de béns: el termini de set dies comença a comptar a partir del dia de recepció del producte.
 • En el cas de contractació de serveis: el termini de set dies comença a comptar a partir del dia de celebració del contracte.
 • Si l’empresari no hagués complert amb el deure d’informació i documentació sobre el dret de desistiment, el termini per al seu exercici serà de tres mesos a comptar des que es va lliurar el bé contractat o s’hagués celebrat el contracte si l’objecte d’aquest fos la prestació de serveis. Si el deure d’informació i documentació es compleix durant l’esmentat termini de tres mesos, el termini legalment previst per a l’exercici del dret de desistiment començarà a comptar des d’aquest moment.

Formalitats del desistiment

L’exercici del dret de desistiment no estarà subjecte a cap formalitat, resultant suficient que s’acrediti en qualsevol forma admesa en dret. En tot cas es considerarà vàlidament exercit el dret de desistiment mitjançant la tramesa del document de desistiment o revocació a l’adreça facilitada per l’empresari o bé mitjançant la devolució a l’empresari dels productes en condicions òptimes de funcionament. La càrrega de la prova de l’exercici del dret de desistiment correspon al consumidor.

Conseqüències de l’exercici del dret de desistiment

Exercit el dret de desistiment per part del consumidor, les parts s’han de restituir recíprocament les prestacions de tal forma que el consumidor es veu obligat a retornar el producte o a deixar de rebre la prestació del servei i l’empresari forçosament ha de retornar íntegrament els diners.

L’exercici del dret de revocació no implicarà cap despesa per al consumidor. En particular, el consumidor no haurà de reemborsar cap import per la
disminució del valor de la cosa o per la utilització del servei d’acord amb allò pactat amb el venedor o d’acord amb la pròpia naturalesa del producte o servei.

El consumidor té dret al reemborsament de les despeses necessàries i útils que hagués realitzat per al correcte manteniment del producte.

L’empresari ha de retornar els diners abonats pel consumidor sense retenció de despeses, com més aviat millor i, en tot cas, en cas en el termini màxim de 30 dies des del desistiment.

Transcorregut el termini sense que el consumidor hagi recuperat els diners pagats en el seu dia, tindrà dret a reclamar-la duplicada, sens perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis causats.

La càrrega de la prova del retorn dels diners al consumidor en les condicions establertes reglamentàriament correspon a l’empresari. 

El document contractual

L’empresari haurà de subministrar en el moment de la venda produïda fora de l’establiment mercantil la documentació següent:

 • Un contracte que indiqui la circumstància de la celebració fora de l’establiment habitual.

El contracte s’ha de lliurar per escrit, en doble exemplar, acompanyat d’un document que rep el nom de document de desistiment o de revocació. Ambdós documents han d’anar forçosament datats i signats pel consumidor.

El contracte celebrat fora de l’establiment haurà de contenir la informació escrita següent:

 • Una referència destacada i clara, al dret a desistir del contracte
 • Els requisits de l’exercici del dret de desistiment
 • Les conseqüències del desistiment

Una vegada subscrit el contracte, l’empresari lliurarà al consumidor un dels exemplars del contracte juntament amb el corresponent document de desistiment. 

El document de revocació.

El document de revocació que l’empresari ha de lliurar en el moment de la venda juntament amb el contracte de compra venda ha d’indicar el següent contingut:

 • S’ha d’identificar clarament com a “document de revocació”
 • Nom i adreça de la persona responsable de l’empresa a qui s’ha d’enviar
 • Identificació del contracte
 • Identificació dels contractants

La càrrega de la prova del lliurament del document de revocació correspon a l’empresari.  

NORMATIVA APLICABLE

 • Reial Decret Legislatiu 1/2007, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
 • Llei 26/1991, de 21 de novembre, de contractes celebrats fora dels establiments mercantils
 • Llei 39/2002, de 28 d’octubre, de transposició a l’ordenament jurídic espanyol de diverses directives comunitàries en matèria de protecció dels interessos dels consumidors i usuari

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: Si adquirim un producte en una excursió persuadits per les habilitats comercials de l’agent de vendes, podrem desistir de la compra quan arribem a casa nostra?
Resposta: Es tracta d’un dels casos més freqüents en la contractació fora d’un establiment mercantil i que sovint afecta la gent gran. Sens cap dubte, en un cas com aquest, es pot exercir el dret de desistiment en el període de 7 dies a partir del moment del lliurament del producte.

Pregunta: Si, arran de la visita no esperada d’un agent comercial al nostre domicili, adquirim un producte fortament pressionats per la intimidació de l’agent de vendes, podrem desistir de la compra quan valorem fredament la necessitat real d’adquirir aquell producte?
Resposta: Es tracta d’un supòsit habitual en la contractació a domicili i que, per desgràcia, sovint afecta la gent gran. També en aquest cas es pot exercir el dret de desistiment en el període de 7 dies a partir del moment de la compra o del lliurament del producte, si aquell fos posterior.

Pregunta: Què cal fer si volem exercir el dret de desistiment en una compra feta fora d’establiment mercantil?
Resposta: El primer que cal fer si volem exercir el dret de desistiment és seguir les indicacions del venedor. En tot cas, caldrà procedir d’acord amb les instruccions del venedor retornant el “document de revocació” degudament emplenat, tramès a la persona i adreça indicada per l’empresa i, sobretot, emprant un mitjà que acrediti la seva recepció (correu certificat, burofax, etc.). Igualment, el retorn de la mercaderia adquirida pot implicar també l’exercici del dret de desistiment.

Pregunta: Quines despeses ens pot comportar l’exercici del dret de desistiment?
Resposta: El dret de desistiment en una contractació o compra realitzada fora d’establiment mercantil és totalment gratuït i no pot comportar cap mena de despesa ni de penalització econòmica.

Pregunta: Es pot retornar un producte adquirit en venda domiciliària encara que no presenti cap avaria o manca de conformitat?
Resposta: L’exercici del dret de desistiment en una venda especial com la que es porta a terme fora d’establiment mercantil no queda subjecte a cap justificació ni evidentment va subordinat a cap manca de conformitat del producte. Es tracta d’un dret vinculat a la modalitat especial de compra i que, en cap cas, exigeix cap mena de justificació per part del consumidor.

Pregunta: Què succeeix quan exercim el dret de desistiment d’una compra finançada mitjançant un crèdit al consum?
Resposta: L’exercici del dret de desistiment en una venda especial finançada a través de crèdit al consum implicarà, forçosament i de forma simultània, la resolució del crèdit signat amb el venedor o amb l’entitat financera, sense cap penalització econòmica, atès que aquest segon contracte té la consideració d’accessori al principal que és el primer. Resolt el contracte de compra venda queda, automàticament, resolt el contracte de finançament.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies