L’etiquetatge dels productes tèxtils: concepte

Són productes tèxtils aquells productes destinats al consum que restin inclosos en algun dels supòsits següents:

 • Compostos exclusivament de fibres tèxtils
 • Compostos d’un mínim de 80% de fibres tèxtil
 • Recobriments de mobles, paraigües i para-sols, les parts tèxtils dels revestiments del sòl, parets, matalassos, articles de càmping, folres d’abrics, guants i calçat, sempre que continguin com a mínim un 80% de fibres tèxtils.
 • Productes tèxtils incorporats a altres productes quan així es digui a la seva composició.

S’entén per etiquetatge, tota informació escrita, impresa o gràfica relativa a la composició o altres dades d’un producte tèxtil, que preceptivament l’ha d’acompanyar quan es posa en circulació al mercat per a la venda al consumidor.

Contingut mínim obligatori de l’etiquetatge dels productes tèxtils

Els requisits d’etiquetatge dels productes tèxtils són els següents:

 • Nom o raó social o denominació del fabricant, comerciant o importador i, en tot cas, el seu domicili.
 • Per als productes tèxtils fabricats a Espanya: el número de registre industrial del fabricant nacional
 • Per als productes tèxtils importats de països no pertanyents a la Unió Europea, i distribuïts al mercat nacional: el número d’identificació fiscal de l’importador.
 • Els productes importats provinents de països no signataris de l’Acord de Ginebra sobre obstacles tècnics al comerç, de 12 d’abril de 1979, ratificat per Espanya, a més de complir els anteriors requisits, haurien de fer constar en el seu etiquetatge: la indicació del país d’origen.
 • Composició de l’article tèxtil.

La composició de les fibres del producte tèxtil es designarà d’alguna de les següents maneres:

 • Pel nom de la fibra i el seu percentatge en pes.
 • Pel nom de la fibra i la indicació de «85 per 100 mínim».
 • Per la composició percentual completa del producte, ordenada de major a menor.

Suport de l’etiquetatge

La composició del producte tèxtil haurà de consignar-se obligatòriament en una etiqueta de qualsevol material resistent, preferentment de naturalesa tèxtil, anirà cosida o fixada a la pròpia peça de forma permanent, i haurà de tenir la seva mateixa vida útil.

La resta de requisits de l’etiquetatge diferents a la composició s’hauran de consignar en una etiqueta de qualsevol material resistent, preferentment de naturalesa tèxtil, que anirà cosida o fixada a la pròpia peça de forma permanent, i haurà de tenir la seva mateixa vida útil.

No obstant, aquestes dades també es podran consignar en un suport diferent com ara una etiqueta de cartró penjant de la peça tèxtil.

Quan els productes tèxtils siguin oferts a la venda amb un embolcall, l’etiquetatge haurà de figurar, a més, en el propi embolcall, llevat que pugui veure’s clarament l’etiquetatge del producte des de l’exterior d’aquest embolcall.

Forma de l’etiquetatge

Totes les indicacions obligatòries han d’aparèixer amb caràcters clarament visibles i fàcilment llegibles pel consumidor. Les denominacions, qualificatius i continguts en fibres han d’indicar-se amb els mateixos caràcters tipogràfics.

Totes les inscripcions a les quals s’ha fet referència han de figurar obligatòriament, almenys, en la llengua espanyola oficial de l’Estat.

La composició en fibres dels productes tèxtils de vellut, peluix o similars, es donarà bé per a la totalitat del producte o per separat. Si aquests productes estan constituïts d’una base i d’una capa d’ús distint i compostes per fibres diferents, s’esmentaran ambdós elements.

Etiquetatge de la composició del producte tèxtil

a. Productes tèxtils elaborats exclusivament amb una sola fibra:

En els productes tèxtils elaborats amb una sola fibra, cal informar de la seva composició exclusiva mitjançant la inscripció 100% pur, acompanyant la denominació d’una fibra, vol dir que són les úniques expressions permeses per explicar que el producte tèxtil inclou exclusivament aquesta fibra.

b. Productes tèxtils elaborats amb més d’una fibra:

 1. Si una de les fibres representa com a mínim el 85% del pes total de la peça de roba, l’etiquetatge de composició es pot fer emprant tres fórmules possibles:
  1. el nom de la fibra i el seu percentatge en pes
  2. el nom de la fibra i la indicació de 85% mínim
  3. la composició percentual completa del producte, ordenada de major a menor
 2. Si cap de les fibres emprades en la composició de la peça de roba assoleix el 85% del pes total, la composició del producte tèxtil s’informarà de la següent manera:
  1. la denominació i el percentatge en pes, almenys, de les dues fibres amb percentatges més elevats
  2. l’enumeració de les denominacions de la resta de fibres, en ordre decreixent, segons el seu percentatge en pes, indicant-ne o no el seu percentatge.
 3. 3 Si en el conjunt de fibres cadascuna representa menys del 10% de la composició del producte, es podrà informar amb la denominació “altres fibres”, i acompanyat del seu percentatge global.

Si una fibra forma part de la composició del producte i en té menys del 10%, se n’especificarà la composició percentual completa.

Símbols de composició de l’etiquetatge dels productes tèxtils

 

“Pura llana verge”
“Ric en llana verge”
Cotó
Seda
Lli

 

Etiquetatge facultatiu

L’etiquetatge relatiu a les condicions de conservació dels productes tèxtils és facultatiu però, si s’introdueix, ha de ser veraç i no ha de donar lloc a confusió o error als destinataris. Aquest etiquetatge fa esment a les condicions de rentat, neteja, assecatge i planxat.

Símbols de conservació a l’etiquetatge dels productes tèxtils

 

Neteja en mullat. Indica que la peça de roba pot ser rentada amb aigua. Les xifres de l’interior del cubell indiquen la temperatura màxima de rentat a màquina.
Indica la possibilitat d’emprar lleixiu en el rentat de les peces de roba.
Indica les recomanacions de planxat. Els punts dibuixats a l’interior de la planxa indiquen proporcionalment la temperatura màxima a que poden ser planxats les peces de roba.
Neteja en sec. Les lletres de l’interior del cercle indiquen el tipus de dissolvents o detergents que es poden emprar.
Indica les recomanacions d’assecatge amb màquina assecadora. Els punts en l’interior del cercle indiquen proporcionalment els nivells de temperatura de la màquina.

 


Etiqueta de composició 100%


Etiqueta de composició amb desglossament dels percentatges


Etiqueta amb la identificació de responsable, NIF i país d’origen (preceptiu) i condicions de conservació (opcionals)

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: Les peces de roba que trobem al mercat han de portar les indicacions de rentat?
Resposta: L’etiquetatge de conservació de les peces de roba, on podem trobar les informacions relatives al procés de rentat, no és obligatori. Es tracta d’una informació addicional i voluntària que pot donar el productor de la peça de roba però que, això sí, cada cop esdevé més freqüent. En qualsevol cas, la informació ha de ser veraç i suficient.

Pregunta: Una tintoreria ha de conèixer les condicions de rentat de les peces de roba que es dipositen per al seu rentat?
Resposta: La tintoreria, en tant que establiment professional del procés de rentat, ha de seguir les indicacions que, en cada cas, pugui subministrar el fabricant. En cas que no constin les indicacions de conservació o rentat, la tintoreria haurà de procedir segons la composició de la peça de roba evitant els tipus de rentat que la puguin malmetre. El procés de rentat defectuós dóna dret al consumidor a sol•licitar un nou procés de rentat sense càrrec.

Pregunta:
On podem trobar consignada la informació de l’etiquetatge tèxtil?
Resposta: L’etiquetatge dels productes tèxtils pot constar en una etiqueta tèxtil adherida a la mateixa peça de roba, en una etiqueta feta amb un material resistent, en una etiqueta de cartró o bé a l’embolcall de la peça de roba. En tot cas, però, la composició del producte tèxtil -que determinarà en bona part aspectes tant importants com les possibles al•lèrgies o les precaucions de conservació-, ha de constar en una etiqueta feta de material resistent preferentment tèxtil que haurà d’anar fixada o cosida a la mateixa peça i que haurà de tenir la seva mateixa vida útil.

NORMATIVA

 • Reial Decret 1115/2006, de 29 de setembre, pel qual es modifica el Reial Decret 928/1987, de 5 de juny, relatiu a l’etiquetatge de composició dels productes tèxtils.
 • Reial Decret 1748/1998, de 31 de juliol, pel qual es modifiquen els annexos I i II del Reial Decret 928/1987, de 5 de juny, relatiu a l’etiquetatge de composició de productes tèxtils, amb objecte d’adaptar-los al progrés tècnic.
 • Reial Decret 396/1990, de 16 de març, de modificació del Reial Decret 928/1987.
 • Reial Decret 928/1987, de 5 de juny, relatiu a l’etiquetatge de composició dels productes tèxtils.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies