La liberalització del mercat energètic

La liberalització del mercat energètic deriva de les orientacions comunitàries en matèria energètica i es va començar a fer efectiva a l’Estat espanyol des de l’any 2003. La liberalització del sector energètic implica que els consumidors poden comprar energia al lliure mercat triant la companyia que els haurà de subministrar l’electricitat.

Aquesta liberalització afecta també el sector gasístic, la qual cosa fa que a la pràctica els consumidors puguin també triar la companyia que els haurà de subministrar el gas natural domèstic, fent que ambdós serveis bàsics, llum i gas, puguin ser prestats per la mateixa companyia, amb els avantatges tarifaris que això pot comportar, o bé contractats amb companyies separades.

Pel que fa al règim tarifari, els consumidors d’energia a l’Estat espanyol poden optar entre les dues opcions contractuals següents:

 • Contractar la tarifa d’últim recurs que ve establerta pel Govern de l’Estat.
 • Contractar a lliure mercat pactant la tarifa del servei amb la companyia subministradora.

El servei de subministrament elèctric

Els consumidors tenen dret a accedir al servei de subministrament elèctric en condicions d’igualtat, continuïtat i qualitat en els termes i condicions establerts a la normativa vigent i al mercat.

La normativa reguladora de la garantia i la qualitat elèctrica estableix els drets de l’usuari del servei de subministrament elèctric, entre els quals destaquen els següents:

 • Accés en condicions d’igualtat al servei de subministrament d’energia elèctrica i a la xarxa elèctrica.
 • Obtenció per escrit de les empreses una informació veraç i entenedora sobre el contingut de les clàusules dels contractes de subministrament, les característiques i els preus del servei.
 • Obtenció d’informació de les empreses en relació a la facturació, el cobrament, les mesures de consum i altres característiques del servei contractat.
 • Obtenció de garantia i qualitat en el subministrament, d’acord amb el contracte i els valors establerts per la normativa vigent.
 • Obtenció d’informació de les incidències que afecten el subministrament d’energia elèctrica.
 • Obtenció de la determinació de la qualitat del servei elèctric.
 • Obtenció de la reducció de la facturació que cal abonar d’acord amb el sistema de descomptes en la factura elèctrica regulat per la normativa vigent.
 • Demanda al departament competent en matèria d’energia l’atorgament d’un termini adequat, d’acord amb les circumstàncies, per tal que l’empresa esmeni les deficiències i efectuï el subministrament amb la continuïtat deguda.
 • Col•locació d’aparells homologats enregistradors de mesura d’incidències de qualitat del servei, propis o de terceres persones, precintats degudament i verificats oficialment, en l’àmbit de les instal•lacions de què són propietàries.

El nou escenari del sector energètic i elèctric

Les opcions contractuals del consumidor en l’escenari actual del mercat energètic són les següents:

 • Contractar la tarifa d’últim recurs (TUR): és el preu màxim i mínim establert per l’Administració central per a determinats consumidors sota determinades condicions. Aquests preus poden ser objecte de revisió per l’Administració central competent en matèria d’energia almenys semestralment.
 • Contractar el servei a lliure mercat amb una empresa comercialitzadora: el consumidor i la companyia pacten el preu de l’energia en funció de criteris estrictament comercials.

La tarifa d’últim recurs (TUR)

Els consumidors amb una potència contractada menor o igual de 10 kW podran optar per la TUR i contractar el subministrament de l’energia elèctrica al preu fixat per l’Administració central competent en matèria energètica.

Existeixen unes empreses que es consideren companyies comercialitzadores d’últim recurs i que tenen el mandat administratiu de prestar aquest servei de caràcter essencial:

. Endesa Energía XXI, S.L.
. Iberdrola Comercialización Último Recurso, S.A.
. Unión Fenosa Metra, S.L.
. Hidrocantábrico Energía Último Recurso S.A.U.
. EON Comercializadora de Último Recurso, S.L.

El lliure mercat

El preu del subministrament de l’energia a lliure mercat es pacta lliurement entre el consumidor i la companyia. Les despeses que cal informar en la contractació a lliure mercat són les següents:

 • Cost de generació de l’energia.
 • Cost dels peatges de transport i distribució.
 • Cost de les pèrdues d’electricitat al transport i distribució.
 • Costos permanents del sistema.
 • Costos de diversificació i seguretat d’abastament.
 • Costos de comercialització.
 • Lloguer de comptador i servei de lectura.
 • IVA

Les empreses comercialitzadores d’energia elèctrica a Catalunya al mercat lliure són:

. Bassols Energía Comercial S.L.
. Céntrica Energía Generación, S.L.U.
. Comercializadora LERSA, S.L.
. Electracomercial Centelles, S.L.
. Endesa Energía S.A.U.
. Eon Energia, S.L.
. Estabanell y Pahisa Mercator, S.A.
. Factor Energía, S.A.
. Hidroelectrica del Valira, S.L.
. Iberdrola S.A.
. Naturgas Energía Comercializadora, S.A.U.
. Nexus Energía, S.A.
. Unión Fenosa Coemercial, S.L.
. Hidrocantábrico Energía, S.A.U.

El contracte del servei de subministrament elèctric

Els contractes de subministrament d’energia elèctrica han de contenir almenys la següent informació:

 • Nom o raó social i adreça de l’empresa comercialitzadora.
 • Termini de durada del contracte.
 • El procediment de resolució de conflictes establert pel subministrador i organisme o Tribunals a qui correspon dirimir.
 • El Codi Unificat de Punt de Subministrament (CUPS), número de pòlissa del contracte d’accés o de subministrament i potències contractades
 • Preus i tarifes aplicables i, en el seu cas, disposició normativa on s’estableixen.
 • Nivell de qualitat mínim exigible.
 • Terminis per a la connexió inicial.
 • Possibles penalitzacions al consumidor en cas de rescissió anticipada del contracte.
 • Preus i condicions del contracte i el seu termini de vigència i els descomptes de caràcter promocional.
 • Altres serveis prestats.

L’Abonament social

L’abonament social permet l’accés al mercat energètic a persones amb un nivell adquisitiu baix.

 1. En els casos en que el consumidor tingui una potència de menys de 3kW al domicili habitual l’abonament social s’aplica de forma automàtica.
 2. En els casos on la potència oscil•li entre 3 i 10 kW s’aplicarà l’abonament social si el titular compleix alguna de les condicions següents: que tingui més de 60 anys i acrediti ser pensionista per jubilació, per incapacitat permanent o per viduïtat, percebent la pensió mínima o bé es tracti d’una família nombrosa o bé acreditis ser membre d’una unitat familiar en la qual tots els seus integrants es troben a l’atur, podrà optar a l’abonament social.

L’abonament social cobrirà la diferència entre el cost de la tarifa d’últim recurs i un valor de referència que establirà periòdicament l’Administració estatal competent en matèria energètica.

Les factures

Cada 2 mesos la companyia amb la qual el consumidor té contractat el servei de subministrament elèctric ha de procedir a fer la lectura del comptador. La lectura podrà ser real d’acord amb l’energia efectivament consumida o estimada quan la lectura del comptador no es pugui portar a terme.

La facturació del servei s’ha de fer cada mes per als consumidors domèstics amb una potència contractada de fins a 10kW.

La factura del servei de subministrament d’energia elèctrica ha d’incloure almenys la següent informació:

 • La quota fixa: variable en funció de la potència contractada pel consumidor que és el resultant de multiplicar la potència que té contractada el consumidor pel nombre de mesos que es facturin i pel preu del kW al mes.
 • Electricitat consumida: part variable que és el resultat de multiplicar el consum en kW / h pel preu del kW / h.
 • Lloguer del comptador, en aquells casos on no sigui de propietat.
 • Impost especial d’electricitat.
 • Descomptes en el cas d’incompliment dels requisits de qualitat o continuïtat, dins del primer trimestre de l’any següent, en funció de la durada de la interrupció i del nombre d’interrupcions.
 • L’IVA
 • Codi Universal de Punt de Subministrament (CUPS)
 • Dades del servei d’atenció al client.
 • Telèfon d’urgències.
 • Número de pòlissa.
 • Dades del client: nom i cognoms, NIF i adreça.
 • Lectura actual i lectura anterior reals o estimades.
 • Consum en quilowatt/hora: diferència de lectures.
 • Indicació si es tracta d’un consum real o estimat.
 • Gràfic de facturació: historial de l’evolució del consum.
 • Data i número de la factura.
 • Tarifa aplicada.
 • Potència contractada.
 • Origen de l’electricitat i impacte ambiental produït com a conseqüència de la seva generació.

El comptador

El comptador del consum d’electricitat pot ser de propietat, amb la qual cosa pertany al consumidor titular del contracte o bé pot ser de lloguer, amb la qual cosa pertany a la companyia. Si el contracte pertany a la companyia el consumidor n’ha d’abonar el seu lloguer.

Els comptadors estan precintats per tal que no puguin ser manipulats per ningú.

Els comptadors poden ser objecte de comprovació metrològica per part de l’Administració competent en matèria de seguretat industrial. En cas que el consumidor consideri que el comptador no funciona adequadament, pot sol•licitar la seva verificació metrològica adreçant-se a l’Administració esmentada.

Les companyies subministradores solen facilitar la lectura als consumidors que poden notificar-la per diferents mitjans per evitar la facturació en base a lectures estimades.

Els abonats han de permetre la lectura per part del personal de la companyia elèctrica i han de mantenir els comptadors en òptimes condicions.

Abans del 31 de desembre de 2018 tots els comptadors hauran de substituir-se per altres que permetin la discriminació horària i la telegestió.

Documentació prèvia al subministrament d’electricitat

Per contractar el servei de subministrament d’electricitat, qualsevol consumidor necessita haver obtingut prèviament la documentació següent:

 • La cèdula d’habitabilitat de l’habitatge.
 • Escriptura de propietat en el cas de ser propietari.
 • Contracte de lloguer, en el cas de ser llogater.
 • Butlletí de revisió de la instal•lació elèctrica emès per un instal•lador autoritzat.

Requisits de seguretat de les instal•lacions elèctriques domèstiques

Les instal•lacions elèctriques domèstiques han de disposar dels elements de seguretat següents:

 • Interruptor de Control de Potència (ICP). Desconnecta la instal•lació quan no es dispara el PIA o s’ultrapassa la potència.
 • Interruptor Diferencial (ID). Serveix per protegir l’usuari i desconnecta la instal•lació, en cas de defecte de la instal•lació o fuita de corrent.
 • Petits Interruptors Automàtics (PIA). Es disparen quan s’ultrapassa la potència del seu circuit, per la qual cosa la resta de la instal•lació continua funcionant.
 • Conductor de protecció o de terra. És obligatori a les noves construccions i consisteix en una línia independent de protecció que deriva el corrent a fi d’evitar la desconnexió del diferencial. Està senyalitzat amb els colors verd i groc.

La potència contractada

En els habitatges de nova construcció, la potència elèctrica sol venir determinada pel promotor juntament amb la companyia prestadora del servei en funció de les característiques tècniques de la instal•lació.

El consumidor ha de calcular la potència necessària fent un càlcul aproximat del consum dels aparells que s’hagin d’utilitzar de forma simultània i al màxim de les condicions d’ús.

El consumidor pot sol•licitar un cop a l’any a la seva companyia que procedeixi a variar la potència contractada, d’acord amb l’informe contingut al butlletí d’un instal•lador autoritzat. L’augment de potència mai pot superar el límit establert per al tipus d’instal•lació domèstica de què es tracti.

Regularització en diferencials entre la facturació estimada i el consum real

Si com a conseqüència d’un mal funcionament del comptador o bé com a conseqüència de l’aplicació inadequada de la lectura estimada per part de la companyia es generen facturacions que s’aparten del consum real, la companyia ha de procedir a regularitzar la facturació de la forma següent:

 • Quan s’hagin facturat imports inferiors al consum real, la diferència podrà ser prorratejada en tantes factures mensuals com mesos van transcórrer en l’error, per un termini màxim d’un any.
 • Quan s’hagin facturat imports superiors al consum real, la companyia ha de procedir a la seva devolució a factura immediatament posterior a la detecció de l’error.

Interrupcions del subministrament elèctric

En aquells casos on la companyia subministradora pugui preveure el motiu, la data i la durada de la interrupció del servei de subministrament elèctric haurà de comunicar-ho als afectats amb una antelació mínima de 48 hores. Aquest supòsit engloba aquells casos d’interrupcions programades que es corresponen amb treballs de manteniment o millora de les instal•lacions i de la xarxa de servei.

Interrupcions del subministrament amb dret a indemnització

Un dels requisits essencials de la prestació del servei de subministrament elèctric és el deure de continuïtat del servei. Per això, en els casos en els quals la companyia interrompi el servei elèctric, haurà d’indemnitzar els afectats tot compensant-los dins del primer trimestre de l’any següent a l’incompliment. Per al càlcul de la indemnització derivada de les interrupcions del servei s’apliquen uns descomptes en la facturació que varien en funció de la durada de la interrupció i del nombre d’interrupcions.

Tanmateix, no donen dret a cap compensació econòmica aquelles interrupcions programades, de tercers o derivades de força major, degudament justificades.

Interrupcions del subministrament sense dret a indemnització

La companyia subministradora d’energia elèctrica pot suspendre el subministrament elèctric en els casos previstos a la llei i en els supòsits previstos al contracte:

 • Connexió directa a la xarxa sense disposar de contracte.
 • Derivacions a una instal•lació particular no prevista en el contracte.
 • Manipulació fraudulenta del comptador.
 • Retard en el pagament d’una factura superior a 2 mesos.

Impagament del servei

En cas de retard en l’abonament d’una factura, la companyia ha de requerir el consumidor per tal que procedeixi al seu pagament.

Si el retard supera els dos mesos, la companyia haurà de notificar l’usuari indicant la data en què es portarà a terme la suspensió del servei.

La suspensió del servei no es pot fer efectiva ni en dies festius ni en vigílies de festius.
En cas que el consumidor procedeixi a fer el pagament amb posterioritat a la interrupció del servei, la companyia ha de procedir, com a molt tard l’endemà, a restablir la connexió. Les despeses del procediment de suspensió han de ser assumides per la companyia. Les despeses de reconnexió han de ser assumides pel consumidor.

El servei s’ha de restablir, com a màxim, el dia següent de l’abonament de la quantitat endeutada i del pagament de l’import de la reconnexió.

Terminis de restabliment del subministrament elèctric en cas d’interrupció temporal del servei.

Les condicions de restabliment del servei elèctric arran d’una avaria s’estructuren en funció de la zona afectada per la interrupció del servei.

 1. En zones urbanes (de més de 20.000 subministraments), el servei s’haurà de reposar en un màxim de 2 hores per al 90% dels afectats, amb 2 hores més de marge per restablir el subministrament al 100% dels afectats. En els primers dos anys de vigència de la llei, el termini serà de 3 hores per al 80% dels afectats, amb 2 hores més de marge per restablir el subministrament al 100% dels afectats.
 2. En zones semi-urbanes (d’entre 2.000 i 20.000 subministraments), el servei s’haurà de reposar en un màxim de 4 hores per al 90% dels afectats i 2 hores més per restablir el subministrament al 100% dels afectats.
 3. En zones rurals (d’entre 200 i 2.000 subministraments), el servei s’haurà de reposar en un màxim de 6 hores per al 90% dels afectats, amb 2 hores addicionals amb 2 hores més de marge per restablir el subministrament al 100% dels afectats.

NORMATIVA APLICABLE

 • Resolució de 29 de juny de 2009, de la Secretaria de l’Estat de Energía per la que es determina el procediment de posada en funcionament de l’abonament social
 • Resolució de 29 de Juny de 2009, de la Direcció General de política Energètica i Mines, per la qual s’estableix el cost de producció de l’energia elèctrica i les tarifes de l’últim recurs a aplicar en el segon semestre de 2009
 • Ordre ITC/1659/2009, de 22 de juny, per la qual s’estableix el mecanisme de traspàs de clients del mercat a tarifa al subministrament d’últim recurs d’energia elèctrica i el procediment de càlcul i estructura de les tarifes d’últim recurs d’energia elèctrica
 • Resolució de 14 de maig de 2009, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s’estableix el procediment de facturació amb estimació del consum d’energia elèctrica i la seva regularització amb lectures reals.
 • Reial decret llei 6/2009, de 30 d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures al sector energètic i s’aprova l’abonament social
 • Reial decret 485/2009, de 3 d’abril, pel qual es regula la posada en funcionament del subministrament d’últim recurs al sector de l’energia elèctrica
 • Ordre ITC/3801/2008, de 26 de desembre, per la qual es revisen les tarifes elèctriques a partir de l’1 de gener de 2009
 • Llei 18/2008, de 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric
 • Ordre ITC/1857/2008, de 26 de juny, per la qual es revisen les tarifes elèctriques a partir de l’1 de juliol de 2008
 • Circular 1/2008, de 7 de febrer, de la Comissió Nacional de l’Energia, d’informació al consumidor sobre l’origen de l’electricitat consumida i el seu impacte sobre el medi ambient
 • Ordre ITC/2370/2007, de 26 de juliol, per la qual es regula el servei de gestió de la demanda d’interrompibilitat per als consumidors que adquireixen la seva energia en el mercat de producció.
 • Llei 17/2007, de 4 de juliol, per la qual es modifica la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, per adaptar-la a allò disposat en la Directiva 2003/54/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2003, sobre normes comunes per al mercat interior de la electricitat.
 • Ordre ITC/1522/2007, de 14 de maig, per la qual s’estableix la regulació de la garantia de l’origen de l’electricitat procedent de fonts d’energia renovables i de cogeneració d’alta eficiència
 • Reial Decret 616/2007, d’11 de maig, sobre foment de la cogeneració.
 • Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions relatives al sector elèctric.
 • Reial Decret 1435/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques dels contractes d’adquisició d’energia i d’accés a les xarxes en baixa tensió.
 • Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal•lacions d’energia elèctrica.
 • Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: Què és la tarifa d’últim recurs?
Resposta: La tarifa d’últim recurs és una modalitat tarifària establerta per l’Administració i que han de prestar determinades companyies a un preu aprovat per l’Estat que no es pot augmentar.

Pregunta: Què és la tarifa a lliure mercat?
Resposta: La tarifa a lliure mercat la pacten el consumidor i la companyia subministradora en funció de les regles del mercat establint un preu, acordant uns serveis i ofertant una sèrie de descomptes comercials.

Pregunta: Qui pot optar a l’abonament social?
Resposta: L’abonament social es garanteix a determinats consumidors amb unes condicions socio-econòmiques determinades tot facilitant l’accés a l’energia elèctrica a un preu més avantatjós: gent gran de més de 60 anys, pensionistes, famílies nombroses, aturats, etc.

Pregunta: Cada quant de temps s’ha de fer la lectura del comptador i cada quant de temps s’ha de facturar el servei?
Resposta: La lectura del comptador s’ha de fer cada dos mesos i la facturació s’ha de trametre al consumidor cada mes.

Pregunta: Què pot fer el consumidor si no es troba present a la seva llar a les hores on es fan les lectures dels comptadors de la llum?
Resposta: Les companyies subministradores posen els mitjans necessaris per tal que els clients puguin notificar les lectures del comptador, evitant la facturació segons lectura estimada.

Pregunta: Què és la lectura estimada?
Resposta: La lectura estimada consisteix en fer un càlcul aproximat del consum quan la companyia no pot accedir al comptador i llegir-lo, basat en els consums immediatament precedents.

Pregunta: La companyia ha d’avisar els clients de les interrupcions del servei amb caràcter previ?
Resposta: La companyia que presta el servei al consumidor ha d’advertir-lo de les interrupcions programades amb una antelació mínima de 48 hores, com és el cas de les obres o intervencions de millora a la xarxa o a les instal•lacions.

Pregunta: En cas d’avaria que impliqui un tall en el subministrament elèctric, quin termini té la companyia per restablir el servei?
Resposta: Els terminis de restabliment del servei en cas d’averia venen determinats a la llei i són d’aplicació progressiva variant en funció del nombre d’habitants del municipi afectat.

Pregunta: En cas d’avaria que impliqui un tall en el subministrament elèctric què pot reclamar el consumidor?
Resposta: En cas de tall prolongat en el temps el consumidor ha de ser compensat automàticament per la seva companyia i també té dret a reclamar la indemnització dels danys i perjudicis derivats del tall com ara el malmetement dels aliments, l’avaria d’algun electrodomèstic, el lloguer d’equips generadors, etc.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies