El transport en grua de vehicles avariats

El servei de transport dels vehicles avariats el presten les grues que pertanyen a les empreses que presten aquest tipus de serveis.

Les grues poden ser contractades de dues formes:

 1. Directament pel particular
 2. A través d’una entitat asseguradora, de forma vinculada a un contracte d’assegurança que pot ser o no la del mateix vehicle avariat

Atenció: Serveis de grues “irregulars”

 • Cal tenir molta precaució amb les grues que actuen de forma irregular fent-se passar per grues vinculades a una companyia asseguradora quan, en realitat, no ho són.
 • Quan el consumidor tingui contractat el servei de rescat amb grua amb la seva companyia asseguradora no haurà d’abonar cap import al titular de la grua, ni tan sols quan aquest manifesti que la companyia procedirà al posterior abonament.
 • Si sospitem d’un possible engany, haurem de trucar a la nostra companyia asseguradora per tal que confirmi la identitat del titular de la grua que ha de prestar-nos el servei i, en tot cas, podem sol•licitar la presència dels Mossos d’Esquadra o Policia Local.

La informació prèvia en el servei de transport en grua de vehicles avariats

El prestador del servei ha d’exhibir al públic un cartell amb les lletres de dimensions no inferiors a 7 mil•límetres en el qual s’especificarà la següent informació:

 1. Els preus complerts aplicables per quilòmetre recorregut i per serveis concrets.
 2. Els increments pels serveis que es realitzin en horari nocturn o festiu.

El pressupost previ

Amb caràcter previ al servei de transport del vehicle avariat, l’empresa ha de lliurar a l’usuari un pressupost per escrit, en el qual han de constar necessàriament les dades següents:

 • Nom i adreça de l’empresa que presta el servei.
 • Número de registre industrial i número de l’autorització de transports.
 • Número de matrícula del vehicle que presta el servei.
 • Identificació del vehicle a transportar, amb esment de la marca, el model i la matrícula.
 • Nom i domicili de l’usuari i número del DNI o NIF.
 • Data, hora i lloc exacte de recollida del vehicle avariat.
 • Lloc o adreça on el vehicle serà transportat. En cap cas es podrà condicionar el servei sol•licitat al trasllat del vehicle a un taller determinat.
 • Descripció detallada dels treballs a realitzar, amb esment del preu total desglossat que haurà de satisfer l’usuari.
 • La data, el nom, la signatura i el número de DNI de qui presta el servei.
 • Espai reservat per a la data i signatura de l’acceptació per part de l’usuari
 • L’usuari podrà demanar, si ho desitja, que se li lliuri un document acreditatiu de l’estat en què es transporta el vehicle i, si s’escau, de l’estat dels seus accessoris més destacats.

Determinació de l’import del servei

– El prestador del servei únicament podrà cobrar en concepte de recorregut el nombre de quilòmetres comprès en l’itinerari més curt entre el punt de recollida del vehicle i el punt de destinació.

– Els increments per nocturnitat o per dia festiu no són acumulables i el prestador del servei podrà optar per un o altre quan hi hagi la coincidència d’ambdues circumstàncies.

 • Només podrà cobrar-se l’increment per nocturnitat en els serveis que es prestin entre les 22 hores i les 7 hores.
 • Només podrà cobrar-se l’increment per dia festiu en els serveis que es prestin entre les 0 hores i les 24 hores dels dies que tinguin aquest caràcter.

La factura

El prestador del servei de transport de vehicles automòbils avariats està obligat a lliurar al client una factura escrita, signada i segellada, i degudament desglossada, llevat dels casos on el prestador actuï per encàrrec de la companyia asseguradora i sempre i quan el servei no comporti cap despesa pel consumidor.

Atenció: l’import de la factura no pot superar el del pressupost.

Al document de factura han de constar necessàriament les dades següents:

 • càrrecs acreditats,
 • les operacions realitzades,
 • nombre de quilòmetres recorreguts, amb indicació exacta dels punts de
 • sortida i d’arribada,
 • data i horari de prestació del servei, assenyalant per a cada concepte el seu import

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: He d’abonar el servei de grua amb caràcter previ al transport del vehicle?
Resposta: El consumidor té dret a obtenir un pressupost previ al transport de vehicle en aquells casos en els quals faci la contractació directa del servei. Nogensmenys, quan la contractació del servei de grua es faci a través de l’assegurança del vehicle, el consumidor no ha d’abonar cap import, atès que aquesta serà satisfet per la companyia asseguradora al titular de la grua.

NORMATIVA

Decret 166/1990, de 20 de juny, pel qual es regula la prestació del servei de transport de vehicles automòbils avariats.

Fotografia de capçalera: Flickr

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies