La joguina

Una joguina és un producte concebut o manifestament destinat a ésser utilitzat amb finalitats de joc per nens d’edat inferior a 14 anys.

És important estimular els nens amb el joc, adequar els espais i proporcionar-los joguines segures i adaptades per la seva edat. Això contribuirà en gran mesura al desenvolupament psicomotor, mental i social dels nens.

L’etiquetatge de les joguines

La forma de l’etiquetatge

 • La informació continguda a l’etiquetatge de la joguina ha de ser certa, eficaç, veraç i objectiva.
 • En cap cas no pot induir a error els consumidors.
 • La informació ha de constar de forma visible, llegible i indeleble.
 • El contingut obligatori de l’etiquetatge de les joguines ha de constar, almenys, en llengua oficial espanyola.

El suport de l’etiquetatge

L’etiquetatge de les joguines ha de constar en algun dels suports següents:

 • a la mateixa joguina
 • a l’envàs
 • en una etiqueta
 • en un fulletó a banda

Si la informació consta a la mateixa joguina, cal indicar l’obligació de conservar les dades.

El contingut mínim de l’etiquetatge

A l’etiquetatge de les joguines ha de constar, almenys, la informació següent:

 • Raó social i l’adreça del fabricant o del seu representant autoritzat a la Unió Europea, o bé de l’importador dins la Unió Europea (i país d’origen, en el cas de paísos no signataris de l’Acord de Ginebra sobre obstacles tècnics al Comerç de 1979).
 • Nom o marca comercial.
 • “Marcat CE”, que implica la presumpció de conformitat per la qual la joguina compleix les exigències essencials de seguretat contingudes a les normes comunitàries que li són d’aplicació.
 • Advertències, precaucions i instruccions d’ús i funcionament que corresponguin.

Les advertències o indicacions d’ús i funcionament a l’etiquetatge de determinades classes de joguines

L’etiquetatge de les joguines i les instruccions d’ús han d’alertar els usuaris i especialment els pares o tutors dels riscos que presenta l’ús de la joguina i la forma d’evitar-los.

Algunes de les advertències que acompanyen determinades joguines i que cal que tinguem present són:

 • Joguines amb peces petites o que poden generar peces petites: cal advertir que no són adequades per als nens de menys de 3 anys o de 36 mesos.
 • Estels i les joguines voladores: cal advertir que no s’han d’utilitzar en la zona de proximitat de línies elèctriques.
 • Joguines que reprodueixen equips de protecció individual, com ara cascs, ulleres i màscares: cal advertir que no proporcionen cap protecció en cas d’accident.
 • Jocs d’experiments químics: cal indicar que només estan adreçats a nens de més de 10 anys i que poden contenir substàncies perilloses.
 • Patins i patinets: cal advertir que s’han d’utilitzar equips de protecció adequats.
 • Joguines aquàtiques: cal advertir que només s’han d’utilitzar a l’aigua quan l’infant pot tocar el fons i sota la vigilància d’un adult.
 • Tobogans o gronxadors: han d’indicar la necessitat de ser revisats periòdicament.
 • Joguines elèctriques han d’informar de la potència màxima, la tensió d’alimentació i el consum energètic.

La seguretat de les joguines 

 • Una joguina segura és aquella que, atenent al comportament habitual dels infants, no posa en perill la seva seguretat i la salut quan aquests en fan un ús previsible o inherent a la seva destinació normal.
 • Una joguina és segura quan compleix la normativa i informa eficaçment dels aspectes d’ús i de les situacions de risc si se’n fa un ús inadequat o perillós.

Aspectes de seguretat de les joguines

Propietats mecàniques i físiques

 • Les joguines s’han de dissenyar de manera que tinguin una resistència mecànica que eviti el seu trencament i les corresponents lesions com ara els talls o les punxades o la generació de peces petites que puguin causar l’ofegament.
 • Les joguines no han de presentar parts que puguin punxar o tallar, cordes que puguin ofegar, materials que pugin generar estelles, o materials de farciment que puguin ser ingerits pel nen.
 • Les joguines amb parts en moviment s’han de dissenyar de forma que minimitzin el risc de lesió en cas d’impacte.
 • Les joguines per al seu ús en l’entorn de l’aigua s’han de dissenyar de forma que eviti l’enfonsament de la joguina i la pèrdua d’estabilitat del nen a l’aigua.
 • Les joguines on el nen pugui entrar al seu interior s’han de dissenyar de tal manera que el nen en pugui sortir fàcilment.
 • Les joguines que proporcionin mobilitat al nen han de disposar d’un sistema de frenada eficaç.
 • Les joguines que llencin projectils s’han de dissenyar de forma que aquests no causin danys en impactar contra altres nens.
 • Les joguines que generin calor s’han de dissenyar de forma que, en tocar-les, no causin cremades als nens.

Propietats d’inflamabilitat

 • Les joguines no s’han de poder cremar en ser exposades a una flama o font de calor
 • Les joguines no han de ser fàcilment inflamables.
 • Si cremen, ho han de fer a poca velocitat de propagació de la flama.
 • Les joguines no han de ser explosives ni contenir elements que puguin ser explosius

Propietats químiques

Les joguines s’han de dissenyar i fabricar de forma que la seva possible ingestió, inhalació i contacte amb la pell i les mucoses o els ulls no presenti cap risc per a la salut i seguretat dels nens.

Els límits quantitatius químics en joguines són els següents:

 • 0,2 ug de antimoni
 • 0,1 ug de arsènic
 • 25,0 ug de bari
 • 0,6 ug de cadmi
 • 0,3 ug de crom
 • 0,7 ug de plom
 • 0,5 ug de mercuri
 • 5,0 ug de seleni

Propietats elèctriques

 • La tensió elèctrica de les joguines que funcionin amb electricitat no pot superar els 24 volts.
 • Les parts elèctriques d’una joguina que s’endolli a la corrent elèctrica han d’estar aïllades per evitar la descàrrega i el risc d’electrocució.
 • Les piles de les joguines han de constar en un compartiment inaccessible per als nens.

L’avaluació de la seguretat de les joguines i la seva informació al consumidor final

 • L’examen CE de tipus és el procediment pel qual un organisme oficial acreditat pel qual es comprova i certifica que el model de joguina que es vol comercialitzar satisfà les exigències legals previstes a totes les normes de seguretat que li són aplicables.
 • Un cop superat l’examen CE de tipus i els test que són aplicables a la joguina, l’organisme acreditat emet la declaració o certificat CE de conformitat és el document escrit que permet al responsable de la joguina (fabricant, importador, distribuïdor al mercat, etc.) col·locar el “marcat CE” i, per tant, comercialitzar la joguina.
 • El “marcat CE” implica una presumpció de conformitat de la joguina amb les normes de seguretat que li són aplicables. Per això, en tractar-se d’una presumpció, això no vol dir que totes les joguines que portin el marcat CE siguin segures, sinó que s’exigeix l’examen previ per un organisme acreditat i la fabricació dels models successius d’acord amb el model tipus inicial.

Prohibicions:

Queda totalment prohibit col·locar sobre les joguines marques i inscripcions puguin crear confusió amb el “marcat CE”.

Precaució:

Està prohibit introduir el “marcat CE” a les joguines que no compleixin els requisits de seguretat establerts a la normativa. El mercat actual presenta un gran nombre d’articles que porten el “marcat CE” però que no compleixen els requisits de seguretat que li són aplicables. Per això, caldrà fixar-nos bé en determinats punts que ens poden alertar de la possible perillositat de la joguina:

 • els aspectes de seguretat, construcció i disseny de la joguina descrits en aquestes línies
 • l’etiquetatge mínim obligatori
 • la zona de procedència de la joguina

Col·lectius especialment protegits: infants menors de 3 anys

Les joguines que no estiguin destinades a nens de menys de 3 anys (36 mesos) indicaran aquesta prohibició mitjançant la frase «no es conveniente para niños menores de 36 meses», o bé «no es conveniente para niños menores de 3 años» i també amb un pictograma d’advertiment, juntament amb el qual informaran el consumidor dels motius de la prohibició, per exemple: la presència de peces petites a la joguina que poden causar l’asfíxia del nen en cas d’ingestió.

Joguina no destinada per infants entre 0 i 3 anys


L’edat recomanada

No s’ha de confondre l’obligació legal d’informar de la prohibició pels menors de 3 anys o 36 mesos amb la possibilitat que els fabricants informin de l’edat recomanada en funció de cada tipus de joguina i la seva funcionalitat. Aquesta informació és molt útil pels pares a l’hora de comprar una joguina però en cap cas es considera obligatòria.

La conformitat o garantia de les joguines

El venedor està obligat a posar al mercat joguines que no tan sols siguin segures sinó que, a més, siguin conformes amb el contracte de compra venda, responent davant del comprador de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del seu lliurament.

Es presumeix que una joguina és conforme:

 • Quan s’ajusti a la descripció feta pel venedor i posseeixi les qualitats del producte que el venedor hagi informat al consumidor en forma de mostra o model.
 • Quan sigui apta per a qualsevol ús especial demanat pel consumidor quan l’hagi posat en coneixement del venedor en el moment de la venda, sempre que el venedor hagi admès que el producte era apte per a aquell ús concret.
 • Quan sigui apta per als usos a que ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus.
 • Quan presenti la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el consumidor pugui esperar, tenint en compte especialment les característiques informades a la publicitat o a l’etiquetatge per part del venedor, el productor o el seu representant.

El venedor ha de respondre de la manca de conformitat que presenti la joguina durant els 2 anys següents a la data de lliurament, és a dir, la data que consta a la factura o tiquet de compra, d’acord amb les regles següents:

 • Si el defecte apareix durant els sis primers mesos a partir de la data de lliurament de la joguina (data de la factura o tiquet), es presumeix que el defecte ja existia quan es va lliurar, és a dir, que era d’origen o de fàbrica.
 • Si el defecte apareix més enllà dels 6 primers mesos i fins els 2 anys a partir de la data de lliurament (data de la factura o tiquet).

En cas de manca de conformitat de la joguina, el consumidor té els drets següents:

 • Reparació
 • Substitució
 • Rebaixa del preu pagat
 • Resolució del contracte: retorn dels diners pagats

El fabricant i el propi venedor poden donar una garantia comercial de caràcter voluntari i addicional que, en tot cas, ha de constar per escrit i en la qual han de figurar dels drets addicionals que comporta.

Es riscos d’algunes joguines

Aquest llistat, que en tot cas és enunciatiu i no exhaustiu, pretén posar de relleu alguns dels riscos que, en alguns casos i no pas sempre, pot generar l’ús de les joguines:

 • Bosses o embolcalls de les joguines: asfíxia
 • Joguines amb vidres: tall
 • Joguines amb materials expansibles: lesions intestinals
 • Joguines magnètiques: lesions intestinals
 • Joguines amb frontisses i elements mòbils: atrapament o pinçament
 • Joguines amb molles: atrapament o pinçament
 • Joguines amb cordes: asfixia
 • Joguines on el nen pot penetrar: asfíxia
 • Joguines amb recobriment tèxtil: cremades en cas de combustió
 • Bicicletes i patinets: lesions per caigudes
 • Joguines que llencen projectils: lesions per impacte
 • Arcs i fletxes: lesions per impacte
 • Joguines amb font de calor: cremades
 • Joguines elèctriques: electrocució, cremades
 • Joguines amb piles: intoxicació
 • Joguines amb peces petites o que generen peces petites: asfixia
 • Joguines amb boles petites: asfíxia
 • Joguines amb materials de farciment: asfixia o intoxicació
 • Joguines que contenen líquid: intoxicació
 • Joguines amb ventoses: asfíxia
 • Màscares: asfíxia i cremades
 • Joguines aquàtiques: ofegament
 • Joguines amb parts punxants o tallants: lesions per talls o punxades
 • Joguines amb recobriment tèxtil o de peluix: cremades en cas de combustió
 • Joguines de peluix: asfíxia per ingestió de pèl o farciment
 • Joguines amb possibilitat de migració d’elements químics: intoxicació
 • Joguines d’experiments químics: lesions, intoxicació, cremades
 • Joguines consistents en pintures per a dits: intoxicació

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: Hem de comprar una joguina que no porti el marcat CE?
Resposta: Quan trobem al mercat una joguina que no porti el marcat CE hem de desconfiar de la seva seguretat, atès que aquest tipus de marcat a l’etiquetatge indica que la joguina satisfà els requisits de seguretat aplicables. Per tant, no hem de comprar joguines que no portin el marcat CE.

Pregunta: Hem de comprar joguines amb el marcat CE com a única garantia de la seva seguretat?
Resposta: El marcat CE fa presumir que aquella joguina és segura i que ha superat els test de seguretat que li són d’aplicació. No obstant això, el mercat presenta nombroses joguines que porten el marcat CE però que no són segures i, per això, haurem de fixar-nos en alguns indicis que denoten la possible manca de seguretat: la construcció o disseny (parts tallants, parts punxants, elements que es trenquen o desprenen amb facilitat, cordes, peces petites, etc); la llengua de l’etiquetatge (ha de ser almenys en espanyol); el mercat de procedència (prestant especial atenció al mercat asiàtic).

Pregunta: Una joguina porta el marcat CE però les seves instruccions es troben redactades només en anglès, podem comprar la joguina?
Resposta: La manca d’informació en idioma oficial pot convertir un producte tècnicament segur en potencialment insegur ja que aquesta manca d’informació pot provocar una mala instal·lació, una deficient funcionament o un ús incorrecte de la joguina amb el corresponent risc per als nens, pares o per a la nostra llar (asfíxia, incendi, electrocució, intoxicació, etc.).

Pregunta: Una joguina que porta el pictograma d’exclusió per als nens de menys de 3 anys és segura per a la resta d’infants?
Resposta: El pictograma de limitació del col·lectiu menor de 3 anys o 36 mesos indica que aquella joguina no està destinada a aquesta grup d’infants i, en tot cas, ha d’especificar quins motius provoquen aquest advertiment (per exemple, la presència de peces petites). No obstant, tota joguina ha de disposar del marcat CE és l’únic element extern que evidencia la presumpció de seguretat del producte.

Pregunta:
Què hem de fer quan ens adonem que hem comprat una joguina insegura?
Resposta: Quan ens adonem que la joguina adquirida presenta evidències d’inseguretat més o menys evidents l’hem de d’apartar immediatament de les mans dels nens. Tot seguit cal posar els fets en coneixement del venedor on varem comprar el producte i sol·licitar la devolució dels diners. També, si escau, haurem de denunciar els fets davant de l’Administració de Consum. L’Administració de Consum vetlla per la seguretat de les persones consumidores, prestant especial atenció al col·lectiu dels infants. En el cas de joguines perilloses s’inicia un procediment de retirada del mercat amb la corresponent sanció administrativa per als responsables de la comercialització que pot comportar, en determinats casos, la destrucció de les joguines insegures i els corresponents avisos en premsa mitjançant un procediment d’alerta.

NORMATIVA APLICABLE

 • Reial Decret 880/1990, de 29 de juny, pel qual s’aproven les normes de seguretat de les joguines (modificats els articles 5,9,11 i 12 i s’afegeix un annex V, pel Reial decret 204/1995, de 10 de febrer).
 • Reial Decret 204/1995, de 10 de febrer, pel qual es modifiquen les normes de seguretat de les joguines, aprovades pel Reial Decret 880/1990, de 29 de juny.
 • Norma UNE-EN 71, de joguines (diverses parts)

 

Crèdits Fotografia capçalera: Flickr per Daniel Novta

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies