DEFINICIONS PRÈVIES.

 • Preu de venda: preu final d’una unitat del producte o d’una quantitat determinada del producte, inclosos l’IVA i tots els altres impostos.
 • Preu per unitat de mesura: el preu final, inclosos l’IVA i tots els altres impostos per un quilogram, un litre, un metre, un metre quadrat o un metre cúbic del producte o preu final al qual surt una sola unitat (per als casos de productes venuts en pack).
 • Producte venut a granel: el producte que no hagi estat envasat prèviament i es mesuri o pesi, tot en presència del consumidor. Tots aquells productes oferts a la població consumidora a granel s’han de pesar descomptant les tares d’embolcalls o proteccions alienes al mateix producte.
 • Pes net: es refereix al pes del producte, descomptant qualsevol embolcall o protecció externa, aliena al mateix producte.
 • Pes escorregut: és el pes del producte eliminant la matèria liquida de recobriment que acompanya determinats aliments als efectes d’afavorir la seva conservació un cop envasats.

REGULACIÓ COMUNITÀRIA DELS PREUS DE VENDA

La regulació de la Unió Europea en matèria de preus té una doble finalitat:

 • La regulació de la indicació del preu de venda complert dels productes al públic en general.
 • La indicació del preu per unitat de mesura dels productes oferts pels comerciants als consumidors.

L’objectiu de la regulació és el de millorar:

 • La informació dels consumidors com a pilar bàsic de les polítiques públiques de consum.
 • La comparació dels preus als efectes de protegir amb major eficàcia els interessos econòmics dels consumidors.

REGULACIÓ ESTATAL DELS PREUS DE VENDA

Requisits dels preus

El preu de venda al públic i el preu per unitat de mesura hauran de ser:

 • Inequívocs: La presentació, etiquetatge o publicitat dels preus ha de ser de tal forma que no indueixin a error al consumidor: clars, transparents i objectius.
 • Fàcilment identificables: Els preus s’han de situar en un camp visual que faciliti la localització del consumidor. Es poden col·locar en el mateix punt de venda sobre una etiqueta enganxada al producte, en una etiqueta penjant del producte, en un cartell col·locat al costat del producte, o en el lineal d’una prestatgeria o de qualsevol altra forma que garanteixi la seva apreciació pels consumidors.
 • Clarament llegibles: La mida dels preus, especialment a les publicitats, ha de permetre la seva lectura amb claredat i comoditat pel consumidor. S’ha d’evitar la utilització de la lletra petita que afegeixi càrrecs, suplements o impostos als preus anunciats o pressupostats.

Caràcter complet dels preus

Els béns, productes i, si s’escau, els serveis posats a disposició dels consumidors i usuaris, hauran d’incorporar, portar o permetre de forma certa i objectiva una informació veraç, eficaç i suficient sobre les seves característiques essencials, i pel que fa als preus:

Hauran d’indicar la informació sobre el preu complet, inclosos els impostos, o pressupost, si escau.

En tota informació al consumidor sobre el preu dels béns o serveis, s’informarà del preu final complet, inclosa la publicitat, desglossant, si escau, l’import dels conceptes següents:

 • dels increments o descomptes que siguin d’aplicació.
 • de les despeses que es repercuteixin al consumidor i usuari.
 • de les despeses addicionals per serveis accessoris, finançament o altres condicions de pagament similars.

Prohibició de l’arrodoniment a l’alça dels preus

Es consideren abusives les estipulacions que prevegin l’arrodoniment a l’alça en el temps consumit o en el preu dels productes o serveis o qualsevol altra estipulació que prevegi el cobrament per productes o serveis no efectivament usats o consumits de manera efectiva.

En aquells sectors en els que l’inici del servei comporti indissolublement unit un cost per a les empreses no repercutit en el preu, com per exemple l’establiment de trucada en el sector de les telecomunicacions electròniques, no es considerarà abusiva la facturació per separat d’aquests costos, quan s’adeqüin al servei efectivament prestat. En tot cas, aquests càrrecs s’han d’informar al consumidor amb caràcter previ a la contractació del servei.

Pel que fa als pàrkings de tipus rotatori, és a dir, aquells en els quals el consumidor no té una reserva de plaça concreta, el preu es pactarà forçosament per minut d’estacionament, sense possibilitat d’arrodoniments a unitats de temps no efectivament consumides o utilitzades. És a dir, es prohibeix el cobrament de fraccions de temps no consumides, com ara, per exemple, cobrar el mateix preu tant per l’hora complerta consumida com per qualsevol fracció d’aquesta.

Requisits administratius dels preus

Tota persona física o jurídica que en l’exercici de la seva activitat ofereixi serveis als consumidors està obligada a indicar la tarifa o preu d’aquests serveis.

El preu de venda al públic ha de constar precedit de les sigles PVP: preu de venda al públic.

El preu de venda al públic ha d’indicar la quantitat total que el consumidor ha de pagar, amb els conceptes següents inclosos:

 • Amb impostos inclosos.
 • Amb despeses d’enviament, si n’hi ha.
 • Referit a la unitat del producte a la venda i també el preu per unitat de mesura.
 • Quan es tracti de productes a granel ha de constar el preu per unitat de mesura.

En qualsevol cas s’ha d’indicar amb claredat i de forma diferenciada l’import de:

 • Els descomptes aplicables.
 • Els increments en el preu derivats dels règims de finançament.
 • Els costos addicionals per raó de serveis, accessoris o d’altres conceptes similars. com ara el transport, instal·lació, muntatge.

REGULACIÓ A CATALUNYA DELS PREUS DE VENDA

Les persones físiques o jurídiques que es dediquen al comerç han d’indicar a la població consumidora i usuària, mitjançant cartells o etiquetes visibles, el preu de venda de tots els productes exposats, precedit per les sigles PVP.

També han d’indicar el preu per unitat de mesura en els supòsits següents:

a) En tots aquells productes que hagin de portar una indicació de la quantitat a la magnitud a la qual s’hagin de referir. Exemple: indicar a quant surt el preu del litre, del quilo, del metre quadrat, etc.

b) En els productes comercialitzats per unitats o peces, utilitzant-se en aquest supòsit l’u com a referència de la unitat. Exemple: indicar a quant surt la unitat en aquells productes on la unitat de venda estigui composta de diverses unitats individuals.

 preu per kgpreu unitaripreu per litrepreu oferta

El preu per unitat de mesura

a) Regla general

El preu per unitat de mesura fa referència a:

a) Preu final, inclosos els impostos:

 • Per quilo, litre, metre, metre quadrat o metro cúbic del producte o bé,
 • Preu per unitat de producte

preu final amb impostpreu per unitat de producte

b) Regles especials

 • En productes cosmètics i complements alimentaris, la unitat de mesura serà referida a 100 g o 100 ml.
 • Per al tabac de pipa la unitat de mesura serà referida a 100 g.
 • En els ous, la unitat de mesura serà la dotzena.

regeles especial de preus

c) Requisits

El preu de venda i el preu per unitat de mesura s’ha d’expressar de forma inequívoca, fàcilment identificable i clarament llegible, i ambdós han d’estar en el mateix camp visual.

En aquells supòsits en què per llei s’hagi d’indicar el pes net i el pes net escorregut de determinats productes prèviament envasats, només cal indicar el preu per unitat de mesura del pes net escorregut.

d) Excepcions al preu per unitat de mesura

No és necessària la indicació del preu per unitat de mesura en els següent supòsits:

 • Quan aquest sigui idèntic al preu de venda.
 • Quan els productes es comercialitzin en quantitats inferiors a 50 grams o 50 mil·lilitres.
 • Els productes de diferent naturalesa que es venguin en un mateix envàs i no es comercialitzin individualment productes idèntics als que els componen.
 • Els productes comercialitzats per venda automàtica.
 • Porcions individuals de gelats.
 • Els vins de taula amb indicació geogràfica i els vins amb denominació d’origen.
 • Les begudes espirituoses amb indicació geogràfica.
 • Els productes alimentaris de fantasia.

exemple de preus

e) La publicitat

Qualsevol publicitat o campanya comercial que faci esment al preu dels productes a d’indicar també el preu per unitat de mesura.

preus en publicitat

f) Excepcions al preu de venda al públic

Queden dispensats de l’obligació d’incloure el preu, per raons de seguretat:

 • Les joieries.
 • Les pelleteries.

Així mateix també es pot dispensar, mitjançant Decret, de l’obligació d’incloure els preus en aquelles mercaderies que, pel seu preu elevat, puguin ser una causa objectiva d’inseguretat per a l’establiment de què es tracti.

g) Productes a granel

Els productes que es venguin a granel únicament han d’indicar el preu per unitat de mesura.

El producte a granel és aquell producte que no es troba envasat i que es mesura o pesa davant els consumidors.

El preu que es pot cobrar sempre serà el corresponent al pes net del producte.

Pes net: es refereix al pes del producte, descomptant qualsevol embolcall o protecció externa, aliena al mateix producte.

 • Tots aquells productes oferts a la població consumidora a granel s’han de pesar descomptant les tares d’embolcalls o proteccions alienes al mateix producte.

peus producte a granel

INFRACCIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE PREUS

Es consideren infracció administrativa en matèria de preus i de disciplina de mercat, les infraccions següents:

 • No anunciar el PVP o no fer-ho de forma llegible, clara i entenedora.
 • La venda de béns o la prestació de serveis a preus superiors als màxims legalment establerts, als preus comunicats, o als preus anunciats o als pressupostats al consumidor o l’usuari, i, en general, l’incompliment de les disposicions o les normes vigents en matèria de preus i marges comercials.
 • L’ocultació a l’adquirent o l’usuari de part del preu mitjançant formes de pagament o de prestacions no manifestes o mitjançant rebaixes en la quantitat o la qualitat reals respecte a les prestacions aparentment convingudes.
 • La realització de transaccions en què s’imposi a l’adquirent o l’usuari la condició expressa o tàcita de comprar una quantitat mínima de productes no sol·licitats diferents dels que són objecte de la transacció, o bé de prestar un servei no demanat o ofert.

NORMATIVA APLICABLE

 • Directiva 98/6/CE del Parlament i del Consell, de 16 de febrer de 1998, relativa a la protecció dels consumidors en matèria d’indicació dels preus dels productes oferts als consumidors.
 • Reial Decret Legislatiu 1 / 2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
 • Llei 44/2006, de 29 de desembre, de millora de la protecció dels consumidors i usuaris.
 • Decret Legislatiu 1 / 1993, de 9 de març, sobre comerç interior.
 • Decret 73/2002, de 19 de febrer, pel qual es regula la indicació dels preus dels productes oferts als consumidors i usuaris.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: Quins preus cal indicar en els productes que es troben al mercat que es venen a granel o a doll?
Resposta: Els comerciants que posen al mercat productes a granel han d’indicar en el punt de venda, en tot cas, el preu per unitat de mesura referit a la magnitud en qüestió. Si es venen pomes, caldrà indicar el preu per quilogram. Si es ven vi, caldrà indicar el preu per litre. A banda d’aquesta indicació, la factura, comprovant o tiquet de caixa, a més del preu per unitat de mesura, ha d’indicar el preu total a satisfer pel consumidor.

Pregunta: En els productes exposats als establiments comercials que van destinats a la venda als consumidors, on podem troba el preu de venda?
Resposta: El preu de venda dels articles se sol posar sobre el mateix article amb una etiqueta adherida, en un cartell col·locat just al costat del producte, en el lineal de la prestatgeria sobre la qual es posa el producte, o bé en una etiqueta que pengi del mateix producte, entre d’altres formes.

Pregunta: En quins productes caldrà indicar el preu per unitat de mesura?
Resposta: Cal indicar el preu per unitat de mesura en tres categories de productes. Primer, en aquells productes que siguin susceptibles de ser pesats o amidats, tot informant del preu al que surt el litre, el metre, el quilogram, el metre quadrat o cúbic. Segon, en aquells productes en els quals la unitat de venda estigui formada per diferents unitats individuals del producte, com ara per exemple, un pack de sis iogurts, tot indicant el preu al que surt la unitat. Tercer, en aquells productes que es despatxin a granel o a doll, i que s’hagin de pesar o mesurar en presència del consumidor.

Pregunta: Sempre s’ha d’indicar el preu de venda al públic?
Resposta: No. En l’actualitat, les joieries i les pelleteries es troben exemptes de l’obligació d’indicar el preu de venda de les mercaderies exposades. Igualment, es podrà dispensar de l’obligació legal a altres sectors d’activitat econòmica quan puguin concórrer causes objectives d’inseguretat per als botiguers o per als locals.

Pregunta: El preu de venda d’un producte que costés 20 euros, es pot indicar amb alguna de les fórmules següents: 20 euros (preu sense IVA); 20 euros més 16% d’IVA; 20 euros més IVA; etc.       
Resposta:
No. Cap d’aquestes fórmules d’indicació del preu de venda és correcta. El preu informat, publicitat o pressupostat al consumidor ha de ser complet amb IVA i altres impostos inclosos.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies