La decisió de comprar un vehicle automòbil

A l’hora de comprar un vehicle automòbil cal analitzar els paràmetres següents:

 • Despesa que estem disposats a realitzar: com en tota compra, cal partir d’un pressupost màxim i intentar no sobrepassar-lo, tenint en compte els nostres ingressos i les despeses previsibles.
 • Nombre de quilòmetres anuals que pensem recórrer: aquest fet pot determinar l’elecció del tipus de combustible del vehicle.
 • El vehicle de gasoil és de compra més cara (tot i que algunes marques venen el vehicle diesel a preu de benzina); s’acostuma a amortitzar a partir d’un elevat nombre elevat de quilòmetres anuals; el consum sol ser mot menor i el preu del combustible és més reduït que el de la benzina.
 • El vehicle de benzina és de compra més econòmica però el consum de combustible i el preu d’aquest últim sol ser més elevat que el gasoil.
 • El vehicle elèctric o híbrid es troba en fase de comercialització inicial al nostre mercat i presenta com a millor avantatge el seu baix consum i mínim impacte mediambiental.
 • Nombre d’ocupants i tipus de trajecte a realitzar: això determina la compra d’un vehicle familiar, monovolum, esportiu, tot-terreny, etc.
 • Oferta existent en el mercat: cal visitar diferents marques fabricants de vehicles per veure quin model s’ajusta millor a les nostres necessitats i, un cop decidit la marca i el model, cal visitar diferents concessionaris per analitzar en quin d’ells ens fan la millor oferta econòmica o en quin d’ells ens ofereixen un millor equipament del nostre vehicle.
 • Disponibilitat de vehicle per donar a canvi: Caldrà comprovar les diferents ofertes que ens fan els concessionaris pel nostre vehicle usat i determinar quin estalvi ens representa en relació amb el preu final de compra del vehicle nou.

Tipologies de vehicles automòbils a la venda

Al concessionari venedor podem trobar diferents tipus de vehicle:

 • Vehicle nou: aquell que no ha estat comercialitzat ni estrenat ni matriculat.
 • Vehicle quilòmetre zero: aquell que ha estat matriculat a nom del mateix concessionari en règim d’automatriculació per assolir el nivell de vendes pactat entre el concessionari i la marca: no té cap quilòmetre.
 • Vehicle de gerència o de demostració: pertany al concessionari però en aquest ja s’ha recorregut un nombre determinat de quilòmetres per part dels directius o treballadors del concessionari o per part de clients que han utilitzat el vehicle com a cotxe de substitució o cortesia.
 • Vehicle usat o de segona mà: es tracta de vehicles que ja han pertanyut a un altre titular i que, com a mínim, han de quedar garantits per un període d’un any.

El vehicle exposat per a la venda

El vehicle exposat per a la venda en un concessionari ha de mostrar, com a mínim, la informació següent:

 • Preu de venda al públic que ha de ser complert: amb impostos, transport i despeses de matriculació incloses i ha d’incloure també tot l’equipament que porta el vehicle en qüestió.
 • Consum de combustible i emissions de CO2

La documentació en la compra venda d’un vehicle automòbil

Al contracte de compra venda d’un vehicle automòbil han de constar les dades següents:

El nom i l’adreça de les dues parts, amb la identificació del NIF del venedor.

 • El lloc i la data prevista de lliurament del vehicle.
 • El preu del vehicle, especificant la part que correspon a l’IVA, a l’impost de matriculació i a les opcions del vehicle no incloses en el preu bàsic.
 • El número d’identificació del vehicle: número de bastidor.
 • La marca i el model del vehicle.
 • Les opcions d’equipament adquirides i/o de serveis post venda contractats .
 • La signatura les parts.

El venedor ha de lliurar al comprador la documentació següent:

 • El contracte de compra venda.
 • La factura i el rebut de pagament.
 • La fitxa tècnica del vehicle.
 • El permís de circulació.

El comprador ha de disposar també de la documentació següent:

 • L’impost de vehicles de tracció mecànica (antigament anomenat Impost de circulació) s’ha de liquidar anualment a l’Ajuntament del municipi on resideix el propietari del vehicle.
 • L’assegurança obligatòria del vehicle que ha de satisfer el titular de l’assegurança i que pot ser el propietari del vehicle o un tercer.

La garantia o conformitat dels vehicles automòbils

El venedor està obligat sempre a lliurar un vehicle conforme amb el contracte de compra venda, és a dir, que:

 • S’ajusti a la descripció feta o al model que us va ensenyar.
 • Sigui apte per a l’ús al qual ordinàriament es destinen els vehicles del mateix tipus.
 • Sigui apte per un ús especial si així es va pactar amb el venedor.
 • Tingui la qualitat i prestacions habituals que es puguin esperar d’un vehicle del mateix tipus.

Els terminis de conformitat dels vehicles automòbils

El venedor ha de respondre de la manca de conformitat que presenti el vehicle automòbil:

 • Vehicles nous: el venedor respon durant els 2 anys següents a la data de lliurament que es correspon amb la data que consta a la factura de venda del vehicle.

El termini general de conformitat de 2 anys queda condicionat a les regles següents:

 • Si el defecte apareix durant els sis primers mesos a partir de la data de lliurament del producte (data de la factura), es presumeix que el defecte ja existia quan es va lliurar, és a dir, que era d’origen o de fàbrica. Correspon al venedor demostrar el contrari i provar, per exemple, que el defecte ha aparegut com a conseqüència d’un mal ús per part del consumidor o d’un manteniment defectuós.
 • Si el defecte apareix més enllà dels 6 primers mesos i fins els 2 anys a partir de la data de lliurament (data de la factura), s’entén que el defecte no és d’origen o de fàbrica i correspon al consumidor provar que el defecte era d’origen i que no deriva de cap mal ús.
 • Vehicles de segona mà: el venedor i el consumidor poden pactar un termini més curt als 2 anys, però mai podrà ser inferior a 1 any des de la data de lliurament (data que consta a la factura).

Els drets del consumidor en cas de manca de conformitat del vehicle automòbil

En cas de manca de conformitat d’un vehicles automòbil, el consumidor té els drets següents:

 • Reparació del vehicle, s’aplica amb prioritat sobre la resta d’opcions, atès el valor econòmic del vehicle automòbil
 • Substitució del vehicle, per als casos de manques de conformitat molt greus
 • Rebaixa del preu pagat, s’aplica especialment en vehicles usats
 • Resolució del contracte: és a dir, el retorn dels diners pagats, per als casos de manques de conformitat molt greus

La garantia comercial dels vehicles automòbils

La garantia comercial és habitual en els vehicles automòbils i és aquella que pot oferir-se addicionalment amb caràcter voluntari i obliga a qui es constitueix com a garant d’acord amb el contingut addicional previst a les condicions establertes en el document de garantia. La garantia comercial la sol oferir el fabricant del vehicle, tot i que també la pot oferir l’importador, o el mateix venedor, com a política comercial o de màrketing, sens perjudici del deure de respondre de la conformitat legal.

La garantia comercial dels vehicles automòbils duradora haurà de formalitzar-se per escrit, s’haurà de redactar en llengua oficial i contindrà, almenys, la següent informació:

 • La identificació del vehicle sobre el qual recau la garantia.
 • El nom i l’adreça del garant.
 • La declaració del fet que la garantia comercial no afecta els drets legals del consumidor davant la manca de conformitat dels productes.
 • Els drets addicionals als drets legals.
 • El termini de durada de la garantia i l’abast territorial.
 • Les vies de reclamació que disposa el consumidor.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: Puc sol•licitar un pressupost del vehicle que desitjo comprar?
Resposta: El consumidor té dret a demanar un pressupost previ que ha d’incloure el preu del vehicle amb caràcter complert i que, en tot cas, ha de tenir un període de vigència mínim durant el qual vincularà al concessionari.

Pregunta: Quin és el període mínim de garantia dels vehicles automòbils?
Resposta: El període mínim de garantia o conformitat en qualsevol vehicle nou és de 2 anys a partir de la data que consta a la factura de venda o lliurament del vehicle, sens perjudici que el venedor o la marca fabricant n’atorguin un de més llarg. En aquest últim cas, caldrà parar atenció a aquells elements inclosos i exclosos d’aquesta garantia comercial addicional que, en tot cas, haurà de constar per escrit.

Pregunta: Estic molt conscienciat per l’impacte mediambiental dels vehicles automòbils, qui m’ha d’informar sobre el consum de combustible i emissions de CO2?
Resposta: El venedor ha d’informar en el punt de venda mitjançant un cartell situat al costat del vehicle exposat de les emissions de CO2 i del consum de combustible. El fabricant ha d’informar de les emissions de CO2 i del consum de combustible en tota publicitat escrita que esditi.

NORMATIVA

 • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.
 • Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el reglament general de vehicles.
 • Reial decret 2042/1994, de 14 d’octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles.
 • Ordre PRE/29/2004, de 15 de gener, per la qual es modifica l’annex III del Reial decret 837/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula la informació relativa al consum de combustible i a les emissions de CO2 dels turismes nous que es posin a la venda o s’ofereixin en arrendament financer en territori espanyol.
 • Reial decret 837/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula la informació relativa al consum de combustible i a les emissions de CO2 dels turismes nous que es posin a la venda o s’ofereixin en arrendament financer al territori espanyol.
 • Ordre de 20 de juliol de 1995 per la qual es desenvolupa el Reglament de la Llei d’ordenació dels transports terrestres, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, en matèria d’arrendament de vehicles sense conductor.
 • Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya

 

Fotografia de capçalera: Flickr

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies