El judici verbal: concepte

El judici verbal previst a la Llei d’Enjudiciament Civil permet als ciutadans formular qualsevol reclamació d’import econòmic que no excedeixi de 900 euros. En aquest cas el consumidor pot presentar una demanda de judici verbal sense necessitat de valer-se de la defensa d’un advocat ni de la representació d’un procurador.

El judici verbal és una via de resolució de conflictes de caire judicial que pot actuar com a alternativa en els casos on la mediació o l’arbitratge de consum no han estat possible per manca d’acord entre les parts o per manca de submissió a l’arbitratge, respectivament.

El judici verbal: la demanda

La reclamació en judici verbal s’ha de formular per escrit emprant preferentment el model normalitzat disponible als jutjats ordinaris. Com en qualsevol sol·licitud, el sol·licitant ha de fer constar les seves dades personals i d’identificació així com el seu domicili als efectes de notificacions. També haurà d’indicar les dades identificatives de l’empresa o comerç contra el qual es planteja la demanda i el domicili als afectes de citacions. La petició ha de concretar perfectament l’import econòmic pel qual es reclama i el motiu que ha originat la controvèrsia, l’import reclamat en judici verbal no pot superar els 900 euros.

La competència en el judici verbal recau en el Jutjat de Primera Instància corresponent al domicili del demandat. En aquelles reclamacions de quantitats econòmiques contra societats mercantils, empresaris o professionals la demanda es pot formular davant del jutjat del lloc on aquests últims portin a terme la seva activitat econòmica.

Si la quantitat reclamada no excedeix els 90 euros i el municipi del domicili del demandat no té Jutjat de Primera Instància, caldrà presentar l’escrit de demanda en el Jutjat de Pau.

El judici verbal: citació

Un cop presentada la demanda aquesta ha de ser admesa a tràmit. En el cas d’admissió de la demanda, el jutjat en lliurarà una còpia al demandat i citarà les parts a un judici o vista que se celebrarà davant del jutge.
En aquest tràmit les parts han d’aportar totes aquelles proves, documents i altres justificacions necessaris per defensar la seva posició i rebatre els arguments de l’altra part. Els documents més habituals en les relacions de consum són les factures, els pressupostos, els resguards de dipòsit, les publicitats o ofertes de serveis, els contractes amb condicions generals de contractació, els butlletins analítics, els informes pericials, etc.
Les parts poden sol·licitar al jutge la pràctica d’aquelles proves que estimin pertinents per a la defensa de llurs drets i interessos. Igualment, les parts poden demanar la pràctica de l’interrogatori verbal d’algun testimoni que tingui valor rellevant en la resolució del procés.

El judici verbal: sentència

Un cop finalitzat el judici, el jutge disposa d’un termini de 10 dies per dictar la sentència.

Si el demandant no assisteix al judici, se’l tindrà per desistit, se l’imposarà l’import de les costes i se’l condemnarà a indemnitzar al demandat que hagi comparegut, en el cas on aquest últim ho reclami i acrediti els danys i perjudicis efectius i avaluables econòmicament.
Si el demandat no assisteix al judici, se’l declararà en rebel·lia i continuarà la tramitació del judici sense que hi assisteixi. 

El judici verbal: recursos contra la sentència

En el cas que alguna de les parts del judici verbal no estigui conforme la part dispositiva de la sentència, disposa del dret a presentar un recurs en via jurisdiccional. El recurrent haurà de presentar l’escrit de preparació del recurs d’apel·lació davant del mateix jutjat que va dictar la sentència en el termini de 5 dies comptats a partir de l’endemà de la seva notificació.
Un cop admès a tràmit el recurs, el jutjat atorga al recurrent un termini de 20 dies perquè exposi per escrit les raons del recurs, la petició que formula a l’Audiència Provincial i la sol·licitud perquè es portin a terme les proves que consideri necessàries. Si el recurrent no presenta l’escrit en el termini establert, el recurs es declara desert i la sentència és ferma.

El Jutjat donarà trasllat de l’escrit a l’altra part, la qual, en el termini de 10 dies, es pot oposar al recurs i impugnar la sentència apel·lada en allò que li resulti desfavorable. En aquest cas, es comunica a l’apel·lant perquè presenti al·legacions en el termini de 10 dies. A continuació, el jutjat remetrà el procediment a l’Audiència Provincial per tal que resolgui el recurs.

Un cop rebudes les actuacions a l’Audiència Provincial, s’assenyalarà dia i hora per a la votació i resolució del recurs per part del tribunal i es dictarà la corresponent sentència.

El judici verbal: execució de la sentència

Un cop sigui ferma la sentència, ja sigui perquè no ha estat apel·lada o ja sigui perquè l’Audiència Provincial ha dictat sentència en el recurs d’apel·lació, el demandant pot demanar-ne l’execució si el condemnat no paga voluntàriament les quantitats que s’hi han establert.

Transcorreguts 20 dies des de la notificació de la sentència al condemnat, aquell a qui li sigui favorable ha de presentar un escrit davant el jutjat que l’ha dictat on demani que s’executi.

NORMATIVA APLICABLE

  • Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: El judici verbal és compatible amb el sistema arbitral?
Resposta: La via judicial i l’arbitral són incompatibles. No es pot tramitar paral·lelament un arbitratge i un judici pels mateixos fets.

Pregunta:
Quines despeses s’han d’assumir per acudir al judici verbal?
Resposta: La via del judici verbal no requereix ni de defensa amb advocat ni de representació amb procurador, i, per això, el ciutadà no haurà d’assumir cap despesa llevat de les que resultin de la pràctica d’alguna prova o de l’emissió de dictàmens.

Pregunta: Quin és l’import màxim d’una demanda en via de judici verbal?
Resposta: L’import màxim que el demandant pot reclamar en judici verbal és de 900 euros.

Pregunta: Què ha de fer el demandant si el condemnat no compleix el contingut de la sentència?
Resposta: Si el condemnat no compleix voluntàriament el contingut de la sentència, el demandant pot instar-ne l’execució en via judicial.

Pregunta: Es pot recórrer la sentència dictada en judici verbal?
Resposta: Aquell que no estigui d’acord amb el contingut de la sentència pot presentar l’escrit de preparació del recurs d’apel·lació davant del mateix jutjat que va dictar la sentència en el termini de 5 dies.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies