Aliments biològics o ecològics: concepte

Els productes ecològics o biològics es produeixen i s’elaboren sense:

 • Sense productes químics de síntesi
 • Sense pesticides
 • Sense insecticides
 • Sense fungicides
 • Sense reguladors de creixement
 • Sense additius per als pinsos dels animals
 • Sense conservants
 • Sense organismes modificats genèticament

Aliments biològics o ecològics: etiquetatge europeu

Es considerarà que un producte porta indicacions referents al mètode de producció ecològica quan:

. en l’etiquetatge
. en la publicitat
. o en els documents comercials

porti les indicacions que s’utilitzin en cada Estat membre que suggereixin que el producte s’ha obtingut d’acord amb les normes de producció ecològica,
i, en particular, amb els termes següents, o els seus prefixos en ús (com bio, eco, etc.) o diminutius, sols o combinats:

 • En espanyol: ecològic
 • En danès: økologisk
 • En alemany: Ökologische, biologisch
 • En grec: βιολογικό,
 • En anglès: organic
 • En francès: biologique
 • En italià: biològic
 • En neerlandès: biologisch
 • En portuguès: biològic
 • En finès: luonnonmukainen
 • En suec: ekologisk.

Aliments biològics o ecològics: prohibicions

L’etiquetatge, la presentació de l’envàs i la publicitat dels productes alimentaris no hauran de ser de tal naturalesa que indueixin a error al comprador, especialment:

 1. Sobre les característiques del producte alimentari i, en particular, sobre la seva naturalesa, identitat, qualitats, composició, quantitat, durada, origen o procedència i manera de fabricació o d’obtenció.
 2. Atribuint al producte alimentari efectes o propietats que no tingui.

Es considera enganyosa la publicitat que de qualsevol manera, indueix o pugui induir a error als seus destinataris, podent afectar el seu comportament econòmic, o perjudicar o ser capaç de perjudicar un competidor.

Per determinar si una publicitat és enganyosa, es tindran en compte tots els seus elements i principalment les seves indicacions referents a les característiques dels béns, com ara:

 1. Origen o procedència geogràfica o comercial, naturalesa, composició, destí, finalitat, idoneïtat, disponibilitat i novetat.
 2. Qualitat, quantitat, categoria, especificacions i denominació. 

Aliments biològics o ecològics: etiquetatge a l’Estat Espanyol

Es considera que un producte porta indicacions referents al mètode ecològic de producció quan en algun dels elements següents:

– l’etiquetatge,
– la publicitat,
– els documents comercials

el producte s’identifiqui amb qualsevol dels termes següents:

 • "ecològic"
 • "biològic"
 • "orgànic"

així com els seus diminutius i derivats habituals, com ara "bio", "eco", etc., acompanyats o no del nom del producte, els seus ingredients o la seva marca comercial.

La producció agrària ecològica, denominada també biològica o orgànica, és un sistema de producció i elaboració de productes agraris naturals. L’objectiu principal és l’obtenció d’aliments de màxima qualitat.

Les tècniques utilitzades en la producció agrària ecològica són respectuoses amb el medi ambient i amb les persones perquè restringeix l’ús de productes químics de síntesi (hormones, herbicides, adobs químics, plaguicides, etc.). Per tant, els productes agraris ecològics no contenen residus d’aquestes substàncies.

La certificació és necessària per tal de garantir que el sistema de producció ecològic dels aliments arribi al consumidor amb les màximes garanties. Per això, a Catalunya, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) realitza controls exhaustius als operadors mitjançant auditories dels sistemes de producció i elaboració, i pren mostres dels productes per ser analitzats. D’aquesta manera es garanteix que aquests productes no han estat contaminats amb pesticides ni transgènics. 

Aliments biològics o ecològics: varietats

Els productes vegetals

Els productes vegetals ecològics són productes cultivats sense adobs ni pesticides de síntesi química (fungicides, insecticides o herbicides).

Només s’utilitzen adobs orgànics i minerals naturals i es limita la fertilització de nitrogen a 170 kgN/ha i any.

La sanitat vegetal es basa amb mètodes preventius, i tan sols es poden utilitzar fitosanitaris naturals que es troben recollits a la nrmativa aplicable.

No estan autoritzats els cultius transgènics.

Els productes animals

Els productes animals ecològics són productes que provenen d’una ramaderia que proporciona unes condicions de vida dignes al bestiar i als ramats, amb respecte per les seves necessitats biològiques i de comportament.

L’alimentació d’aquest bestiar es realitza amb productes ecològics.

Els animals herbívors tenen accés a pastures, i les aus i els porcs, a patis.

Els allotjaments dels animals tenen una superfície mínima i permeten l’entrada d’abundant llum natural i estan perfectament ventilats.

La sanitat es basa en la selecció de races adequades, bones pràctiques zootècniques, densitat adequada i alimentació d’alta qualitat. Els antibiòtics com a tractament preventiu no estan autoritzats.

Els productes transformats

Els productes ecològics elaborats són productes agraris vegetals i animals transformats mitjançant tècniques que minimitzen les formes de contaminació i les pèrdues de qualitat, restringint l’ús d’additius i auxiliars tecnològics.


Etiquetatge del producte ecològic envasat


Etiquetatge del producte ecològic a doll


Modificació dels etiquetatges dels “falsos Bio”

 

La certificació CCPAE

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia. Aquest òrgan està tutelat pel Departament competent en matèria de qualitat agroalimentària de la Generalitat de Catalunya.

El CCPAE és l’autoritat de control de Catalunya i la seva funció és auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics de l’àmbit territorial català.

Per aconseguir la certificació CCPAE cal que el productor agroalimentari es trobi inscrit al registre corresponent. Per a formalitzar aquesta inscripció, el productor agroalimentari ha de presentar una sol·licitud emplenada i signada. Els serveis d’inspecció del CCPAE fan una visita de control a la planta del productor agroalimentari per tal de redactar un informe que serà lliurat al Comitè de certificació juntament amb la documentació de l’expedient.

Un cop avaluat tot l’expedient, en el cas que resulti del tot favorable, es formalitzarà el registre i la inscripció del productor agroalimentari al CCPAE.

L’etiquetatge del producte ecològic o biològic podrà incorporar el segell CCPAE i el segell europeu juntament amb el número d’inscripció en el registre administratiu corresponent.


Segell del CCPAE


Segell europeu de l’agricultura ecològica

 

NORMATIVA APLICABLE

 • Reial Decret 1614/2005, de 30 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producció agrària ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris.
 • Reglament CEE 2092/1991, sobre la producció ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris.
 • Reglament CE 392/2004, sobre la producció ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: Un producte ecològic té el mateix valor que un producte biològic o orgànic?
Resposta: Sí. Els conceptes ecològic, biològic i orgànic, així com els seus diminutius eco, bio i org signifiquen el mateix: que el producte deriva de la producció o mètode ecològic, biològic o orgànic.

Pregunta: Quina és l’autoritat encarregada de certificar que un producte alimentari s’ha elaborat realment amb les tècniques ecològiques prescrites a la normativa aplicable?
Resposta: En el cas de Catalunya el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica CCPAE és l’encarregat d’emetre la certificació que, en cada cas, determini que un producte alimentari s’ha elaborat segons el mètode de producció ecològica o biològica.

Pregunta: És garantia suficient el fet que un producte s’anuncïi com a biològic o ecològic al seu etiquetatge?
Resposta: No. Si un producte s’anuncia com a biològic o ecològic però al seu etiquetatge no observem el segell del CCPAE o altra autoritat ni el número de registre haurem de desconfiar del fet que aquest s’hagi elaborat d’acord amb el mètode de producció ecològica o biològica.

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies