Classes de Tallers de reparació

Segons la vinculació a una marca fabricant:

 • Tallers genèrics o independents, no vinculats a cap fabricant. Aquests no poden fer referència a cap marca que pugui induir a error al consumidor en relació a un possible caràcter oficial de marca del taller.
 • Tallers de marca, vinculats a un fabricant en concret.

Segons la seva activitat:

 • De mecànica
 • D’electricitat
 • De carrosseries
 • De pintura

Segons la seva especialització:

 • De pneumàtics
 • De radiadors
 • D’equips d’injecció
 • De motocicletes

La placa distintiu del taller ha de constar obligatòriament a l’exterior dels tallers de reparació de vehicles automòbils. En aquest element informatiu ha de constar forçosament el següent:

 • branques de l’activitat del taller
 • especialitats del taller
 • la identificació de la província d’ubicació del taller,
 • el contrast i el número corresponent en el Registre industrial.

Informació als consumidors

Els tallers estan obligats a exhibir o disposar dels cartells o de la informació següents:

– El cartell on s’indiquin els preus complerts següents:

 • els preus aplicables per hora de treball
 • els preus per serveis concrets, i també pels altres serveis que realitzin.

– El cartell dels drets del consumidor:

 • – “Tot usuari o qui actuï en el seu nom té dret a pressupost escrit de les reparacions o serveis que sol•liciti”.
 • – “L’usuari només estarà obligat al pagament per l’elaboració del pressupost quan les reparacions pressupostades no siguin encarregades a aquest taller”.
 • – “Aquest establiment disposa de fulls de reclamació a disposició del client. Les reclamacions hauran d’adreçar-se a l’Agència Catalana del Consum “.
 • – “El taller té a disposició del públic una còpia del Decret pel qual es regula l’activitat”.
 • – “Les reparacions estan garantides per 3 mesos. La garantia es considerarà extingida abans del període esmentat si el vehicle ha recorregut més de 2.000 quilòmetres”.

– El cartell informatiu de l’horari de prestació de servei al públic.

– Els tallers de marca hauran de tenir a disposició del públic els catàlegs i tarifes actualitzades de les peces que emprin en les seves reparacions, i les taules de temps de treball, facilitades pel fabricant del vehicle.

– Els tallers no oficials de marca tindran a disposició del públic albarans o factures acreditatives del preu i l’origen de les peces emprades a la reparació.

 

El dret d’admissió dels vehicles en els tallers de reparació

 • Amb caràcter general, els tallers atendran el públic en els seus establiments sempre que les peticions es presentin dins l’horari establert comercial adoptat.
 • Els serveis de reparació coberts per garantia tindran caràcter prioritari.
 • Els tallers oficials de marca podran reservar-se el dret d’admissió dels vehicles d’altres marques.

El pressupost previ a la reparació

Abans de portar a terme una reparació en un vehicle, el taller està obligat a confeccionar un pressupost per escrit on constin les dades següents:

 1. Dades del taller.
 2. Dades de l’usuari.
 3. Identificació del vehicle.
 4. Les reparacions que s’han de dur a terme i els elements que han de reparar-se o substituir-se.
 5. Data i signatura del prestador del servei.
 6. Data prevista de lliurament del vehicle reparat.
 7. Indicació del temps de validesa del pressupost que, com a mínim, ha de ser de 12 dies.
 8. Data i signatura d’acceptació de l’usuari.

– Un cop rebut el pressupost, el consumidor pot:

 1. Acceptar-lo mitjançant la corresponent signatura del document, en aquest cas el consumidor autoritza la reparació, el seu import, així com la prova en carretera del vehicle si així s’estableix per escrit.
 2. Renunciar-lo per escrit, en aquest cas la manca d’acceptació del pressupost implica forçosament el pagament de l’import per la seva elaboració, és a dir, la diagnosi del vehicle, i el retorn del vehicle en les condicions anàlogues a les que tenia quan fou lliurat.

El resguard de dipòsit

Quan el vehicle resti dipositat en un taller, ja sigui per confeccionar un pressupost o per dur a terme una reparació, el taller haurà de lliurar un resguard acreditatiu del dipòsit, en el que hauran de constar forçosament les dades següents:

 1. Identificació del taller: número de registre industrial, NIF i domicili.
 2. Identificació de l’usuari: NIF.
 3. Identificació del vehicle, especificant si el dipòsit d’aquest és per dur a terme la confecció de pressupost per a la reparació, amb descripció dels quilòmetres recorreguts.
 4. Descripció de la reparació o serveis a realitzar.
 5. Si el vehicle es lliura per fer el pressupost previ, cal indicar els treballs que s’han de dur a terme per al diagnòstic de l’avaria i el seu import aproximat. S’ha de fer referència a l’import que es cobrarà en cas de no encarregar-se la reparació al mateix taller.
 6. Data prevista de lliurament, bé del pressupost, bé del vehicle reparat.
 7. Data i signatura de qui presta el servei.

És del tot obligatori mostrar el resguard de dipòsit tant per retirar el pressupost com per retirar el vehicle.

En els casos on el taller hagi confeccionat un pressupost previ, aquest farà la funció de resguard de dipòsit.

Si durant la reparació del vehicle apareixen noves avaries no pressupostades inicialment, el taller haurà d’informar l’usuari d’aquestes avaries que no s’haguessin detectat en fer la diagnosi del vehicle i només podrà dur-ne a terme la seva reparació amb l’acceptació prèvia del client. 

La factura de reparació

Un cop efectuada la reparació, el taller ens ha de lliurar una factura escrita, signada, segellada i desglossada, on ha de constar la següent informació:

 1. Qualsevol tipus de càrrec acreditat
 2. Les operacions que s’han realitzat
 3. Relació de les peces i elements que s’hagin emprat
 4. Les hores de treball
 5. A cada concepte se li ha d’assenyalar el seu import
 6. Garantia de les reparacions, que en cap cas pot ser inferior a 3 mesos llevat si es tracta de vehicles industrials, que serà de 15 dies. En qualsevol cas la garantia es considerarà extingida si el vehicle ha recorregut més de 2000 Km.

En tot cas, amb caràcter previ a fer el pagament de la factura, l’usuari té dret a comprovar en el mateix taller els treballs que s’hagin dut a terme.

Les peces de recanvi de la reparació

Les peces de recanvi dels vehicles automòbils poden ser de diferent procedència, donant lloc a la classificació següent:

 • Originals de marca. Són les que formen part dels recanvis subministrats pel fabricant del vehicle.
 • De marca. Són aquelles peces fabricades per empreses especialitzades les quals garanteixen que per les seves característiques tècniques es compleixen les condicions de garantia establertes legalment.
 • Elements, equips o conjunts reconstruïts. Són els recanvis descrits a l’apartat a) i b) que han estat reparats. Per la procedència de la reparació es pot distingir entre :
  • Reconstruïts pels mateixos fabricants.
  • Reconstruïts pels serveis autoritzats dels seus fabricants.
  • Reconstruïts per indústries especialitzades, autoritzades expressament per l’Administració Pública.
 • Elements, equips o conjunts usats o no específics del model de vehicle a reparar.

En tot cas, les peces de recanvi dels vehicles automòbils han de quedar sotmeses a les regles de conformitat o garantia, amb independència de la garantia aplicable a la mà d’obra.

El taller disposa del dret a no garantir les peces aportades per l’usuari.

En cap cas s’han d’emprar peces que comprometin la seguretat del vehicle, dels seus ocupants o de tercers.

Les despeses d’estada

El taller pot cobrar despeses d’estada, sempre i quan les hagi fet constar en el resguard de dipòsit, passats 3 dies des de la comunicació per retirar el pressupost o el vehicle reparat, sense que el client accepti o rebutgi el pressupost o sense que el client reculli el vehicle. 

La garantia de la reparació

La garantia de les reparacions dels vehicles automòbils ha d’incloure material, mà d’obra, despeses de transport, desplaçament d’operaris i impostos.

La garantia de les reparacions efectuades en tallers de vehicles automòbils abasta el següent:

 1. Pel que fa a la mà d’obra: les reparacions estan garantides per 3 mesos. La garantia es considerarà extingida abans del període esmentat si el vehicle ha recorregut més de 2.000 quilòmetres.
 2. Pel que fa a les peces de recanvi: les peces tenen un període de conformitat o garantia de 2 anys.

Sens perjudici d’això, el taller o el fabricant del vehicle o de la peça poden donar garanties comercials addicionals que incrementin els terminis establerts a la normativa.

S’exclouen de la garantia:

 1. Intervencions o reparacions on el vehicle hagi estat manipulat per tercers
 2. Avaries atribuïbles a un mal ús del vehicle per part de l’usuari

El taller disposa del dret a no garantir les peces aportades per l’usuari.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: Si dubto de la conveniència de portar a terme una reparació ja que pot resultar molt costosa, puc demanar un pressupost previ? Hauré d’abonar aquest pressupost?
Resposta: En tota reparació el consumidor té dret a demanar un pressupost previ. Aquest pressupost no es cobrarà quan la reparació s’encarregui al taller, metre que si el consumidor no accepta el pressupost, haurà d’abonar l’import dels treballs necessaris per fer el diagnòstic.

Pregunta: Quina garantia ha de tenir una reparació d’un vehicle automòbil?
Resposta: La mà d’obra emprada en el treball de reparació ha de tenir una garantia mínima de 3 mesos o 2.000 quilòmetres (allò que s’assoleixi abans), mentre que les peces de recanvi instal3lades han de tenir un període de conformitat de 2 anys. Tot això, sens perjudici de les garanties comercials addicionals que pugui oferir el taller o el fabricant del vehicle o la peça de recanvi.

NORMATIVA

 • Decret 298/1993, de 8 d’octubre, pel qual es regula l’activitat industrial i de prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips i components.
 • Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

 

Fotografia de capçalera: Flickr

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies