La classificació dels serveis de neteja tèxtil i tintoreria

La classificació dels serveis prestats als establiments de neteja tèxtil s’estructura en quatre tipus de serveis al consumidor:

 1. Neteja tèxtil, que és completa quan inclou la neteja, el procediment específic de treure les taques, el planxament mecànic, el retoc i el planxament final a mà, i és simplificada si només inclou la neteja i el planxament mecànic.
 2. Rentat tèxtil, que en règim d’autoservei comprèn tan sols el rentat, o bé el rentat i l’assecatge, i en règim de realització pel personal de la bugaderia incorpora el plegatge solament, o el planxament i plegatge.
 3. Treballs de tintura i altres tractaments.
 4. Neteja de cuir i pell, en establiments especials per tractar aquests articles.

Informació dels preus aplicables als serveis de neteja tèxtil

Els preus dels serveis de neteja tèxtil són de lliure establiment, però resten sotmesos a unes regles d’informació al consumidor.

S’han d’anunciar al públic els preus dels serveis aplicables en un cartell col·locat en un lloc visible pel públic a l’interior de l’establiment, amb lletres i números de fàcil observació i lectura i amb una mida de lletres i guarismes no inferior a set mil·límetres i escrit almenys en català.

S’han indicar a l’esmentat cartell els preus màxims dels diferents serveis i la resta de serveis complementaris que ofereixen referits a cadascuna de les peces d’ús més corrent, com ara, per exemple: abric, gavardina, vestit de senyor, vestit jaqueta, vestit, pantalon, faldilla, brusa, jersei, armilla i corbata.

Els preus de neteja de les catifes i les moquetes s’han d’indicar per metre quadrat de peça netejada.

Els preus han d’indicar la quantitat total que la persona usuària ha de satisfer, amb impostos inclosos.

Informació dels preus aplicables a les despeses extraordinàries d’emmagatzematge

La tintoreria ha d’informar de l’import corresponent a les despeses d’emmagatzematge per al cas on el consumidor es demori en la recollida de les peces de roba dipositades per a la seva neteja i també ha d’informar del moment temporal a partir del qual s’entén produïda la demora. El termini per recollir les peces de roba, un cop netejades, en cap cas pot ser inferior als tres mesos a partir de la data fixada com a acabament del servei al resguard de dipòsit de la peça. A partir dels tres mesos, l’establiment podrà cobrar un recàrrec per la demora sempre i quan s’hagi anunciat al consumidor prèviament.

Abonament dels serveis de neteja tèxtil

Només es pot exigir el pagament de l’import del servei per avançat, ja sigui de forma total o parcial, quan existeixi conformitat expressa del consumidor i s’informi prèviament a l’establiment del caràcter opcional o voluntari d’aquesta modalitat de pagament. En cap cas es pot imposar el pagament per avançat del servei de neteja tèxtil.

En cas contrari, l’abonament del servei es farà un cop prestat el servei de neteja.

Informació dels drets de l’usuari

A l’interior de l’establiment de neteja tèxtil s’ha d’exhibir un cartell, redactat almenys en català, de fàcil observació i lectura, amb lletres de mida no inferior a set mil·límetres, amb les indicacions següents:

 1. “Aquest establiment disposa de fulls oficials de reclamacions”
 2. “Qualsevol pagament per endavant de l’import del servei és opcional per al client”
 3. “Sol·liciteu el corresponent resguard de dipòsit i comproveu que les observacions que s’hi consignen corresponen al servei sol·licitat i a les característiques de la peça”
 4. “Si la neteja ha estat defectuosa, podeu exigir en el moment del lliurament que la tornin a realitzar sense cap càrrec”

Resguard de dipòsit

Quan el consumidor diposita una peça de roba per a la seva neteja, l’establiment ha de lliurar un resguard de dipòsit, redactat almenys en català, del qual n’ha de conservar la còpia corresponent. En aquest document s’han de fer constar almenys les dades següents:

 1. Nom i NIF del propietari i adreça i telèfon de l’establiment.
 2. Nom, adreça o telèfon del client.
 3. Data de recepció i data que es preveu l’acabament del servei.
 4. Peces lliurades, especificant-ne la quantitat i el tipus o classe o característiques.
 5. Tipus de servei a prestar per a cada peça i el preu complert.
 6. Possibilitat de retorn de les peces de roba a domicili.

La presentació del resguard és obligatòria en el moment de procedir a la recollida de les peces de roba prèviament dipositades. En cas de pèrdua del resguard de dipòsit, la tintoreria lliurarà les peces de roba quan el consumidor exhibeixi el seu DNI. En aquest cas, el consumidor haurà de signar la còpia del resguard en poder de l’establiment acreditant la retirada de les peces de roba.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: L’establiment de tintoreria pot imposar el pagament per avançat del servei de neteja tèxtil?
Resposta: El pagament per avançat és opcional pel consumidor en aquells casos on les tintoreries anunciïn aquesta opció.

Pregunta: A partir de quin moment la tintoreria pot cobrar un recàrrec per les despeses d’emmagatzematge de les peces de roba no recollides pel consumidor?
Resposta: L’establiment de tintoreria només pot cobrar despeses d’emmagatzematge un cop transcorreguts tres mesos de la data fixada com a acabament del servei establerta al resguard de dipòsit. Haurà de cobrar el recàrrec anunciat a l’establiment per aquest concepte.

Pregunta: Quins drets té el consumidor si considera que el procés de rentat no ha estat adequat?
Resposta: Davant d’un procés de rentat deficient, el consumidor té dret a sol·licitar un segon rentat. Si el segon rentat continua essent deficient o si l’establiment es nega a satisfer la pretensió del consumidor, aquest pot sol·licitar els fulls oficials de reclamació denúncia i posar els fets en coneixement de l’Administració.

Pregunta: El consumidor haurà de pagar el servei quan sol·licita un segon rentat de la roba perquè considera que el primer no ha estat adequat?
Resposta: Quan la tintoreria accedeix a fer un segon rentat, aquest haurà de ser sense càrrec pel consumidor: totalment gratuït.

Pregunta: Quines precaucions cal prendre quan la peça de roba que es porta a netejar és delicada o es troba en estat deficient de conservació?
Resposta: En primer lloc, el consumidor ha d’advertir el responsable de la tintoreria per tal que, si escau, faci les observacions prèvies al procés de rentat que, en tot cas, hauran de constar al resguard de dipòsit, de tal manera que el consumidor també pugui al·legar allò que cregui oportú. En segon lloc, correspon a l’establiment de neteja l’obligació de seguir les indicacions de l’etiquetatge tèxtil pel que fa al procés de rentat. En tercer lloc, la tintoreria haurà de comunicar qualsevol incidència al consumidor o, fins i tot, si el rentat ha estat defectuós, haurà de repetir el procés.

Pregunta: En cas de pèrdua del resguard de dipòsit, es perd el dret a recuperar la peça?
Resposta: En cas de pèrdua del resguard de dipòsit, el consumidor haurà de comunicar la pèrdua a l’establiment i serà absolutament imprescindible la presentació del seu DNI i la signatura de la còpia del reguard que es troba en poder de l’establiment de tal forma que la retirada de les peces de roba prèviament dipositades quedi prenament acreditada.

Pregunta: Es pot demanar que les peces de roba rentades siguin lliurades a domicili?
Resposta: L’opció de lliurament de les peces de roba a domicili només serà possible quan l’establiment presti aquest servei, amb l’abonament corresponent de les despeses originades per part del consumidor.

NORMATIVA

Ordre de la Generalitat de Catalunya, de 16 de desembre de 1999, per la qual es regula el funcionament dels establiments dedicats a la neteja tèxtil.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies