L’ETIQUETATGE DELS PRODUCTES ALIMENTARIS

El marc legal a l’Estat espanyol aplicable a l’etiquetatge dels productes alimentaris es troba contemplat en el Reial Decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova la Norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris. La norma espanyola s’ha anat adaptant progressivament a les modificacions imposades per la normativa comunitària.

L’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris com a font d’informació al consumidor final

El Reial Decret 1334/1999 s’aplica a l’etiquetatge dels productes alimentaris destinats a ser lliurats sense ulterior transformació al consumidor final, així com als aspectes relatius a la seva presentació is la seva publicitat. També s’aplica als productes alimentaris destinats a ser lliurats als restaurants, hospitals, cantines i altres col•lectivitats similars. 

Definicions prèvies

ETIQUETA / ETIQUETATGE:

Menció, indicació, marques de fàbrica o comercials, dibuixos o signes relacionats amb un producte alimentari que figura en qualsevol envàs, document o rètol que acompanya l’esmentat producte.

PRESENTACIÓ:

Forma com es mostra un producte alimentari davant d’algú perquè el vegi, l’examini i, si escau, el compri.

PUBLICITAT:

Tota manera de comunicació realitzada per una persona física o jurídica, pública o privada, en l’exercici d’una activitat comercial, amb la finalitat de promoure de forma directa o indirecta la compra de productes alimentaris: ACTE DE CONSUM.

Deure de veracitat i suficiència de l’etiquetatge dels productes alimentaris

No hauran d’induir a error al consumidor els elements informatius següents:

 • L’etiquetatge i les modalitats de realitzar-lo
 • La presentació, en especial a la forma o l’aspecte del producte o al seu envàs
 • La publicitat

Aquests elements informatius no hauran de ser de tal naturalesa que indueixin a error al comprador, especialment:

 • a) Sobre les característiques del producte alimentari i, en particular, sobre la seva naturalesa, identitat, qualitats, composició, quantitat, durada, origen o procedència i manera de fabricació o d’obtenció.
 • b) Atribuïnt al producte alimentari efectes o propietats que no tingui.
 • c) Atribuïnt a un producte alimentari propietats preventives, terapèutiques o curatives d’una malaltia humana. 

Contingut mínim de l’etiquetatge dels productes alimentaris

L’etiquetatge dels productes alimentaris requerirà, amb caràcter obligatori en aquells casos on sigui necessari, les indicacions següents:

 • a) La denominació de venda del producte.
 • b) La llista d’ingredients.
 • c) La quantitat de determinats ingredients o categoria d’ingredients.
 • d) El grau alcohòlic en les begudes amb una graduació superior en volum al 1,2 per 100.
 • e) La quantitat neta, per a productes envasats.
 • f) La data de durada mínima o la data de caducitat.
 • g) Les condicions especials de conservació i d’utilització.
 • h) El mode d’ocupació, quan la seva indicació sigui necessària per fer un ús adequat del producte alimentari.
 • i) Identificació de l’empresa: el nom, la raó social o la denominació del fabricant o l’envasador o d’un venedor establert dins de la Unió Europea i, en tot cas, el seu domicili.
 • j) El lot.
 • k) El lloc d’origen o procedència.

La denominació de venda

La denominació de venda d’un producte alimentari es determinarà en funció dels criteris següents:

 1. La denominació prevista per a aquest producte en les disposicions de la Comunitat Europea que li siguin aplicables.
 2. A falta de disposicions de la Comunitat Europea, la denominació de venda serà la denominació prevista per les disposicions legals, reglamentàries o administratives que li siguin aplicables a Espanya.
 3. En defecte de l’anterior, estarà constituïda pel nom consagrat per l’ús a Espanya, o per una descripció del producte alimentari i de la seva utilització, si cal, prou precisa per permetre al comprador conèixer la seva naturalesa real i distingir-lo dels productes amb els que pogués confondre’s.

La llista d’ingredients

La llista d’ingredients anirà precedida d’alguna de les mencions següents:

 • la menció «ingredients» o bé, d’una menció apropiada que inclogui aquesta paraula.
 • La llista d’ingredients estarà constituïda per la menció de tots els ingredients en ordre decreixent dels seus pesos en el moment en que s’incorporen durant el procés de fabricació del producte.

La quantitat d’un ingredient

La quantitat d’un ingredient o d’una categoria d’ingredients utilitzada en la fabricació o preparació d’un producte alimentari s’haurà d’indicar en l’etiquetatge sempre que es doni alguna de les circumstàncies següents:

 1. L’ingredient o la categoria d’ingredients de què es tracti figuri en la denominació de venda o el consumidor l’associï en general amb la denominació de venda, o bé,
 2. En l’etiquetatge es destaqui l’ingredient o la categoria d’ingredients de què es tracti per mitjà de paraules, imatges o representació gràfica,
  o bé,
 3. Quan l’ingredient o la categoria d’ingredients de què es tracti sigui essencial per definir un producte alimentari i per distingir-lo dels productes amb els que es pogués confondre a causa de la seva denominació o del seu aspecte.

El grau alcohòlic

El grau alcohòlic s’haurà d’indicar en el cas de begudes on aquest sigui superior en volum al 1,2 per 100. La xifra corresponent al grau alcohòlic inclourà un decimal com a màxim i anirà seguida del símbol «% vol» i podrà estar precedida de la paraula «alcohol» o de l’abreviatura «alc».

La quantitat neta

La quantitat neta dels productes alimentaris que estiguin envasats s’ha d’expressar de la manera següent:

 1. En unitats de volum per als productes líquids.
 2. En unitats de massa per als altres.

S’utilitzarà, segons el cas, el litre (lo L), el centilitre (cl), el mil • lilitre (ml) o bé el quilogram (kg) o el gram (g).

La data de durada mínima

La data de durada mínima s’ha d’expressar, segons el cas, mitjançant alguna de les llegendes següents.

 1. Data de consum preferent:
  1. «Consumir preferentment abans del …» quan la data inclogui la indicació del dia.
  2. «Consumir preferentment abans del final de …», en els altres casos.
 2. Aquestes indicacions aniran acompanyades:
  1. Bé de la data mateixa.
  2. Bé de la indicació del lloc en què figura en l’etiquetatge.

   La data estarà composada per la indicació clara i en ordre del dia, el mes i l’any.

 3. No obstant això, en el cas dels productes alimentaris:
  1. a) la durada dels quals sigui inferior a tres mesos n’hi haurà prou amb indicar el dia i el mes.
  2. la durada dels quals sigui superior a tres mesos, però sense sobrepassar els divuit mesos, n’hi haurà prou amb indicar el mes i l’any.
  3. la durada dels quals sigui superior a divuit mesos, n’hi haurà prou amb indicar l’any.
 4. Data de caducitat:

  En el cas de productes alimentaris microbiològicament molt peribles i que per això puguin suposar un perill immediat per a la salut humana després d’un curt període de temps, la data de durada mínima es canviarà per la data de caducitat, expressada mitjançant la llegenda «data de caducitat », seguida de la mateixa data o d’una referència al lloc on s’indica la data en l’etiqueta. La data consistirà en la indicació clara segons aquest ordre: dia, mes i, eventualment, any.

  En aquest cas s’han d’indicar les condicions de conservació que hauran de respectar-se.

 5. El lot és un conjunt d’unitats de venda d’un producte alimentari, produït, fabricat o envasat en circumstàncies pràcticament idèntiques.

  El lot serà determinat, en cada cas, per un productor, el fabricant o l’envasador del producte alimentari en qüestió, o per el primer venedor establert a l’interior de la Unió Europea. La indicació del lot es determinarà i posarà sota la responsabilitat d’aquests operadors. El lot estarà precedit de la lletra “L”, llevat dels casos en què es distingeixi clarament de les altres indicacions de l’etiquetatge.

  Quan la data de durada mínima o la data de caducitat figuri en l’etiquetatge, el producte alimentari pot no anar acompanyat de la indicació del lot, sempre que aquesta data tingui, si més no, el dia i el mes indicats clarament i en ordre.

 6. El lloc d’origen o procedència en els productes procedents dels Estats membres de la Unió Europea s’haurà d’indicar només en els casos en què la seva omissió pogués induir a error al consumidor sobre l’origen o procedència real del producte alimentari.

  Els productes originaris de països no pertanyents a la Unió Europea hauran d’indicar, amb caràcter general, el lloc d’origen o procedència.

Forma de l’etiquetatge dels productes alimentaris

 • Quan els productes alimentaris es presentin envasats, les indicacions de la informació obligatòria de l’etiquetatge figuraran en l’envàs o en una etiqueta unida a aquest.
 • Serà obligatori que figurin en el mateix camp visual les indicacions relatives a denominació de venda, quantitat neta, marcatge de dates, grau alcohòlic, si escau.
 • Les indicacions obligatòries hauran de ser fàcilment comprensibles i aniran inscrites en un lloc destacat i de forma que siguin fàcilment visibles, clarament llegibles i indelebles. Aquestes indicacions no hauran de ser dissimulades, tapades o separades de cap manera per altres indicacions o imatges.

Llengua de l’etiquetatge dels productes alimentaris

Les indicacions obligatòries de l’etiquetatge dels productes alimentaris que es comercialitzin a Espanya s’expressaran, almenys, en la llengua espanyola oficial
de l’Estat.


Etiquetatge de producte alimentari

NORMATIVA APLICABLE

 • Reial Decret 1334/1999, de 31 de juliol, que aprova la norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris.
 • Reial Decret 2220/2004, de 26 de novembre, pel qual es modifica la norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, aprovada pel Reial Decret 1334/1999, de 31 de juliol.
 • Reial Decret 930/1992, de 17 de juliol, pel qual s’aprova la norma d’etiquetatge sobre propietats nutritives dels productes alimentaris.
 • Reial Decret 2180/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica la norma sobre etiquetatge de propietats nutritives dels productes alimentaris, aprovada pel Reial Decret 930/1992.
 • Reial Decret 238/2000, de 18 de febrer, pel qual es modifica la norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, aprovada pel Reial Decret 1334/1999, de 31 de juliol.
 • Directiva 2008/5/CE de la Comissió, de 30 de gener, relativa a la indicació a l’etiquetatge de determinats productes alimentaris d’altres esments obligatoris diferents dels previstos a la Directiva 2000/13/CE, del Parlament Europeu i del Consell.
 • Directiva 2000/13/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de març, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres en matèria d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: Un aliment pot vendre’s sense data de caducitat o consum preferent?
Resposta: Sí. Existeixen productes alimentaris als quals la llei eximeix d’indicar la data de consum preferent o de caducitat.

Pregunta: Què pot succeir si es consumeix un producte amb la data ultrapassada?
Resposta: Si el que s’ha ultrapassat és la data de consum preferent no es poden generar conseqüències negatives pel que fa a la salut d’aquell que pren l’aliment si bé aquest haurà perdut determinades propietats. Si el que s’ha ultrapassat és la data de caducitat, es poden generar problemes a nivell de salut d’aquell qui consumeix el producte.

Pregunta: En tots els productes alimentaris hi ha de constar el seu número de lot?
Resposta: El número de lot és obligatori només per a determinades categories de productes alimentaris però no per a totes elles.

Pregunta: En tots els productes alimentaris ha de constar el seu contingut específic?
Resposta: El contingut en pes o capacitat és obligatori en la majoria de productes alimentaris si bé algunes categories resten exemptes d’aquesta obligació. En els casos en que al costat del pes o volum consta la lletra “e” significa que el productor o envasador certifica el valor del contingut nominal mitjançant un sistema d’autocontrol.

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies