El fonament constitucional de la protecció de les dades de caràcter personal dels ciutadans

El dret dels ciutadans a obtenir una efectiva protecció de l’obtenció, tractament i difusió de les dades personals es troba reconegut a l’article 18 de la Constitució Espanyola de 1978 i a l’article 31 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006.

El dret constitucional a la protecció de les dades personals dels ciutadans implica la possibilitat d’aquests de controlar què es fa amb les dades que afecten la seva personalitat, és a dir, de conèixer qui té informació sobre nosaltres, quina és aquesta informació, d’on s’ha obtingut aquesta informació, per a quina finalitat es tenen aquestes dades i a qui es facilita aquesta informació de caràcter personal.

L’esperit d’aquest dret es basa en el fet que aquesta informació que, per motius diversos, pot trobar-se en mans d’altres persones, no pertany a qui la gestiona, sinó que pertany al titular de les dades.

Què cal entendre per “dades personals”?

L’abast del concepte de “dades personals” és força ampli. Es tracta de definir quin és l’àmbit d’aplicació dels drets que emparen la protecció de les nostres dades personals. Es tracta, en síntesi, de totes les dades referents a la nostra persona que ens identifiquen o ens poden arribar a identificar en un determinat moment o en un determinat entorn com ara: el nom, cognoms, DNI, adreça postal, adreça electrònica, número de telèfon, imatges, veu, fotografies o altres elements de caire identificatiu, etc.

També tenen la consideració de “dades personals” aquelles que guarden relació amb la raça, la salut, el sexe, la ideologia, l’afiliació a col·lectius o les creences d’alguna persona.

Quins drets atorguen les dades personals i el seu tractament per tercers?

Les dades personals atorguen exclusivament a llurs titulars uns drets legals i constitucionalment reconeguts:

Dret a ser informat de la recopilació de les dades personal i llur tractament

En el moment de la recollida de les dades personals, cal informar al titular, d’una manera clara i precisa, sobre els aspectes següents:

 • L’existència d’un fitxer.
 • La finalitat de la recollida.
 • Els destinataris de la informació recollida.
 • La identitat i l’adreça del responsable del tractament.
 • La possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades personals que gestionin terceres persones físiques o jurídiques

El dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició consisteix en la possibilitat d’un mateix a sol·licitar i obtenir informació gratuïtament sobre si les seves dades personals es guarden i es tracten per part d’un tercer, saber amb quina finalitat es tracten, i esbrinar d’on s’han obtingut, i finalment si s’han comunicat o es comunicaran a tercers.

El dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició el pot exercir d’una banda la persona afectada o per una altra banda un legal representant en nom seu.

Dret d’accés

Per fer efectiu el dret d’accés al coneixement de les nostres dades personals, cal que l’interessat o el representant adreci un escrit a la persona responsable del fitxer indicant aquesta intenció.

La persona requerida responsable del fitxer disposa d’un mes per contestar comptat a partir de l’endemà del dia en què rep la sol·licitud. Si la persona responsable contesta a la sol·licitud però tanmateix no hi adjunta la informació sol·licitada, disposa de deu dies, a partir del moment en què ha contestat, per fer efectiu el dret d’accés.

El dret de rectificació

El dret de rectificació de les dades personals és el dret del seu titular a rectificar gratuïtament les dades personals quan siguin errònies o incompletes.

Cal que l’interessat o el seu representant adreci un escrit adreçat a la persona responsable del fitxer identificant-se, aportant una còpia del document acreditatiu de la nostra personalitat jurídica (DNI o passaport o document similar), i formulant la petició concreta de rectificació indicant quina dada és errònia i per quina altra dada cal corregir-la.

La persona responsable del fitxer disposa d’un termini de deu dies per contestar a partir del moment en què rep la sol·licitud.

El dret de cancel·lació

El dret de cancel·lació de les dades de caràcter personal és el dret de titular d’aquestes a suprimir gratuïtament la vigència de les seves dades personals quan siguin inadequades, excessives o simplement quan les consideri innecessàries, o quan es conservin durant un temps superior al que s’estableix legalment.

La cancel·lació obliga al responsable a procedir al bloqueig de les dades, i només s’han de conservar a la disposició de les Administracions Públiques, jutges i tribunals.

El dret de cancel·lació el pot exercir la persona afectada o un representant en nom seu. Per això caldrà que adreci un escrit adreçat a la persona responsable del fitxer identificant-se i demanant la cancel·lació, és a dir, l’eliminació de les dades personals en poder del gestor del fitxer.

El procediment ha de ser senzill i completament gratuït de tal forma que el gestor del fitxer no pot obligar el ciutadà a enviar cartes certificades o a trucar a un número de telèfon de tarifació addicional com ara un 807. La persona responsable té deu dies per contestar la sol·licitud.

El dret d’oposició

El dret d’oposició és el dret del titular a sol·licitar gratuïtament que no es tractin les seves dades personals. Equival al dret a eliminar les dades personals. La persona responsable del fitxer de dades personals té deu dies per contestar.

El dret a revocar el consentiment prestat implica que el tractament de dades personals requereix el consentiment previ de la persona titular de les dades, excepte en els casos legalment previstos. La persona que prèviament ha donat el seu consentiment té el dret corresponent a revocar-lo d’una manera senzilla i gratuïta, mitjançant un escrit adreçat al responsable del fitxer que disposa d’un termini màxim de deu dies des que en rep la sol·licitud.

El dret a la consulta

El dret a la consulta del registre de protecció de dades implica que qualsevol persona titular de dades personals en poder de tercers té dret a saber de forma gratuïta si existeixen fitxers i tractaments de les seves dades personals, quina finalitat tenen, i la identitat de la persona responsable del fitxer.

El dret a la impugnació

El dret a la impugnació de les valoracions implica que la persona afectada pot impugnar els actes administratius o les decisions privades que impliquin una valoració del seu comportament basats únicament en un tractament automatitzat de les seves dades personals amb la finalitat d’avaluar determinats aspectes de la seva personalitat.

El dret a indemnització

El dret a ser indemnitzat consisteix en el dret d’una persona a ser indemnitzada quan pateix una lesió o un dany en els seus béns o drets a causa d’un incompliment de la normativa de protecció de dades per part de la persona responsable del fitxer o encarregada del tractament.

Aquesta indemnització es pot sol·licitar a l’Administració pública o als tribunals de justícia.

Quan la persona reclamant no ha obtingut resposta titular en el termini previst a una petició relacionada amb les dades personals de les quals és titular, o bé perquè la resposta ha estat negativa a la seva sol·licitud, la persona afectada té dret a comunicar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades aquesta denegació mitjançant una reclamació.

La Agencia Española de Protección de Datos.

Entre les funcions legalment establertes a la normativa vigent, a la Agencia Española de Protección de Datos li corresponen les següents:

Amb caràcter general:

Vetllar pel compliment de la legislació sobre protecció de dades i controlar la seva aplicació, especialment pel que fa als drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades.

En relació amb els afectats per pràctiques prohibides:

 • Atendre les peticions i reclamacions.
 • Informació als particulars dels drets reconeguts en la Llei
 • Promoure campanyes de difusió a través dels mitjans de comunicació.

En relació amb els responsables de fitxers de dades i dels que les tracten:

 • Emetre les autoritzacions previstes a la Llei.
 • Requerir mesures de correcció.
 • Ordenar, en cas de il·legalitat, el cessament en el tractament i la cancel·lació de les dades.
 • Exercir la potestat sancionadora en casos d’incompliments normatius.
 • Demanar ajut i informació que necessiti.
 • Autoritzar les transferències internacionals de dades.

En relació al procés d’elaboració de normes:

 • Informar els projectes de normes de desenvolupament de la LOPD.
 • Informar els projectes de normes que incideixin en matèries de protecció de dades.
 • Dictar Instruccions i recomanacions d’adequació dels tractaments a la LOPD.
 • Dictar recomanacions en matèria de seguretat i control d’accés als fitxers.

En matèria de telecomunicacions

 • Tutelar els drets i garanties dels usuaris de les comunicacions electròniques, incloent l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades realitzades a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

L’Agència Catalana de Protecció de Dades.

Naturalesa jurídica.

L’Agència Catalana de Protecció de Dades és una autoritat independent que vetlla per garantir que les entitats públiques que es troben dins del seu àmbit d’actuació respectin el dret fonamental de tota persona a protegir les seves dades personals.

Àmbit competencial.

Els ens públics que es troben dins de l’àmbit d’actuació de l’Agència Catalana de Protecció de Dades són:

 • Els òrgans, els organismes i les entitats vinculats o dependents de les institucions públiques de Catalunya, de l’Administració de la Generalitat, dels ens locals de Catalunya, de les universitats de Catalunya i de les corporacions de dret públic que exerceixen les seves funcions exclusivament a Catalunya.
 • Les persones físiques o jurídiques que, d’acord amb qualsevol conveni, contracte o disposició normativa, gestionin serveis públics o exerceixin funcions públiques, sempre que en aquest darrer cas el tractament es faci a Catalunya i sigui amb relació a matèries de la competència de la Generalitat de Catalunya o dels ens locals de Catalunya.

Funcions i potestats.

 • Vetllar pel compliment de la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal i controlar-ne l’aplicació, especialment pel que fa als drets d’informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
 • Vetllar pel compliment de les disposicions que la Llei d’estadística de Catalunya estableix respecte a la recollida de dades estadístiques i al secret estadístic, i adoptar les mesures corresponents per garantir les condicions de seguretat dels fitxers constituïts amb finalitats exclusivament estadístiques, excepte en el cas que es tracti de transferències internacionals de dades. A aquest efecte, l’Agència, dins del seu àmbit de competències, pot adoptar instruccions i resolucions adreçades als òrgans administratius i sol·licitar la col·laboració de l’Institut d’Estadística de Catalunya, si escau.
 • Dictar, si escau i sense perjudici de les competències d’altres òrgans, les instruccions necessàries per adequar els tractaments de dades personals als principis de la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
 • Requerir als responsables i als encarregats del tractament de dades l’adopció de les mesures necessàries per adequar el tractament de dades personals objecte d’investigació a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, si escau, ordenar el cessament dels tractaments i la cancel·lació dels fitxers, excepte en el cas que es tracti de transferències internacionals de dades.
 • Proporcionar informació sobre els drets de les persones en matèria de tractament de dades personals.
 • Atendre les peticions i les reclamacions formulades per les persones afectades.
 • Obtenir dels responsables dels fitxers l’ajuda i la informació que l’Agència consideri necessàries per a l’exercici de les seves funcions.
 • Les administracions, els organismes, les entitats autònomes, els consorcis i societats compresos dins l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei tenen l’obligació d’auxiliar, amb caràcter preferent i urgent, l’Agència Catalana de Protecció de Dades en les seves investigacions, si aquesta els ho demana.
 • Exercir la potestat d’inspecció en els termes establerts a la llei, excepte en el que fa referència a les transferències internacionals de dades.
 • Exercir la potestat sancionadora en els termes establerts a la llei pel que fa a infraccions i sancions.
 • Informar, amb caràcter preceptiu, sobre els projectes de disposicions de caràcter general de la Generalitat de Catalunya en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
 • Respondre les consultes que l’administració de la Generalitat, els ens locals i les universitats de Catalunya li formulin sobre l’aplicació de la legislació corresponent a la protecció de dades de caràcter personal i col·laborar amb aquestes administracions públiques en la difusió de les obligacions derivades de l’esmentada legislació.

Videovigilància

NORMATIVA APLICABLE

 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de carácter personal.
 • Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
 • Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
 • Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció de Dades

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: Si una empresa disposa de les nostres dades personals i volem exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a qui ens hem d’adreçar en primer lloc i què hem de sol·licitar?
Resposta: Quan un ciutadà té algun tipus de problemàtica o vol evitar la difusió de les seves dades personals el primer que ha de fer és adreçar-se al gestor responsable del fitxer on es troben les dades personals i sol·licitar per escrit que vol accedir a les dades i exercir els drets previstos a la llei. L’empresa ha de donar resposta en un termini d’un mes.

Pregunta: Quan en el marc d’una relació de consum com ara la compra d’un producte o la contractació d’un servei haguem de facilitar per escrit les nostres dades personals com ara DNI, adreça, professió, dades bancàries, etc. quines precaucions hem de prendre?
Resposta: Quan en el marc d’una relació de consum ens veiem obligats a escriure o facilitar les nostres dades personals, caldrà que ens assegurem que en els documents comercials on consten aquestes dades hi figura la menció dels drets establerts a la LOPD 15/1999. En cas contrari, cal ser mot reticent a subministrar les dades personals a tercers que no garanteixen aquests drets essencials.

Pregunta: Què hem de fer quan una empresa o establiment comercial disposa de les nostres dades i volem queixar-nos per algun incompliment normatiu: hem d’adreçar-nos a la Agencia Española de Protección de Datos o a l’Agència Catalana de Protecció de Dades?
Resposta: Quan el gestor del fitxer de les dades personals sigui una empresa o comerç privat, cal adreçar la reclamació o denúncia a la Agencia Española de Protección de Datos.

Pregunta: Què hem de fer quan una Administració Pública catalana o una empresa gestora d’un servei públic a Catalunya disposa de les nostres dades i volem queixar-nos per algun incompliment normatiu: hem d’adreçar-nos a la Agencia Española de Protección de Datos o a l’Agència Catalana de Protecció de Dades?
Resposta: Quan el gestor del fitxer de les dades personals sigui una Administració Pública catalana, algun organisme públic autònom o alguna empresa concessionària o prestadora d’un servei públic a Catalunya, cal adreçar la reclamació o denúncia a l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

Pregunta: Les imatges captades per les càmeres de seguretat d’un establiment comercial tenen la consideració de dades personals?
Resposta: Les imatges captades per les càmeres de seguretat dels establiments comercials oberts al públic o en els mateixos centres de treball tenen la consideració de dades personals i, per això, el ciutadà pot exercir respecte d’aquestes imatges els mateixos drets vigents previstos a la llei per a les dades escrites.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies