CARTELL INFORMATIU DE L’HORARI COMERCIAL ADOPTAT

Els establiments comercials oberts al públic han d’exhibir l’horari adoptat de manera que la informació sigui visible al públic, fins i tot quan l’establiment roman tancat.

L’HORARI GENERAL

Tots els establiments comercials de venda al públic de mercaderies poden establir l’horari d’activitat, amb ple respecte dels drets reconeguts per la normativa vigent en matèria laboral.

Als efectes de determinar l’horari comercial adoptat pels establiments cal tenir en compte les limitacions següents:

 1. Els establiments comercials:
  1. No poden romandre oberts ni realitzar cap activitat de venda entre les 22.00 hores i les 7.00 hores.
  2. Els dies 24 i 31 de desembre els establiments comercials han d’avançar l’horari de tancament a les 20.00 h.
 2. El nombre màxim d’hores diàries en què els establiments comercials poden romandre oberts és de 12 h.
 3. El temps màxim setmanal d’obertura dels establiments comercials els dies feiners és de 72 h.
 4. El nombre de diumenges i festius en què els establiments comercials poden romandre oberts és de 8 a l’any en total.
 5. Els establiments comercials han de romandre tancats els dies:
  • 1 de gener
  • 1 de maig
  • 11 de setembre
  • 25 de desembre

EXCLUSIONS DE L’HORARI GENERAL

Resten exclosos del compliment de les regles de l’horari general, els establiments comercials següents:

a) Els establiments dedicats essencialment a la venda de:

 • Productes de pastisseria, rebosteria, xurreria, pa, plats preparats
 • Premsa
 • Flors i plantes
 • Botigues de conveniència.

b) Els establiments instal·lats en:

 • Punts fronterers
 • Estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri.

c) La venda de combustibles i carburants.

d) Els establiments comercials situats en municipis turístics.

e) Els establiments comercials situats en:

L’entorn immediat dels mercats de marxants durant el mateix horari en què es faci el mercat. Els ajuntaments, prèvia delimitació de l’àrea corresponent, han d’autoritzar l’obertura d’aquests establiments i l’autorització acordada es comunicarà a la Direcció General de Comerç.

f) Les farmàcies.

g) Els establiments comercials situats en locals o recintes d’afluència turística com museus, monuments i centres recreatius turístics, i que estan directament vinculats pel producte comercialitzat.

h) Els establiments comercials situats en establiments hotelers sempre que l’activitat que s’hi desenvolupi tingui caràcter permanent i no s’hi pugui accedir directament des del carrer.

i) Per a satisfer les necessitats orientades a productes de compra quotidiana d’alimentació, els establiments especialitzats en la venda personalitzada o en règim d’autoservei els titulars dels quals són petites o mitjanes empreses comercials, sempre que la superfície de venda no superi l’establerta per reglament per al format d’autoservei, com a màxim.

j) Els establiments de venda personalitzada o en règim d’autoservei els titulars dels quals són petites o mitjanes empreses comercials, situats en municipis de menys de 5.000 habitants, sempre que la seva superfície de venda no superi l’establerta per reglament per al format d’autoservei, com a màxim , prèvia autorització del ple municipal i la comunicació de l’ajuntament a la Direcció General de Comerç.

Botigues de conveniència

Requisits:

 • La superfície de venda no pot superar els 500 m2
 • Han de distribuir l’oferta de manera similar entre tots i cada un dels grups d’articles següents: llibres, diaris i revistes, productes d’alimentació, discs i vídeos, joguines, regals i articles diversos.
 • Han de romandre obertes al públic com a mínim, 18 hores al dia durant tot l’any.

Limitacions:

 • Han d’avançar l’horari de tancament a les 20.00 h els dies 24 i 31 de desembre.
 • Han de romandre tancades els dies 1 de gener, 1 de maig, 11 de setembre i 25 de desembre.

Establiments situats en l’entorn immediat dels mercats de marxants durant el mateix horari en què es faci el mercat

Aquests establiments poden obrir mentre es faci el mercat.

Els Ajuntaments, amb la delimitació prèvia de l’àrea corresponent, han d’autoritzar l’obertura d’aquests establiments i l’autorització acordada s’ha de comunicar a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya.

Farmàcies

Es regeixen per la seva normativa específica la qual estableix uns torns de guàrdia fixats pel Col·legi professional corresponent.

Botigues de museus, monuments i centres recreatius turístics

Els productes a la venda han d’estar directament vinculats als museus, monuments o centres recreatius.

Botigues en municipis turístics

S’entén per municipi turístic, el municipi en què, per afluència estacional, la mitjana ponderada anual de població és superior al nombre de residents i el nombre d’allotjaments turístics i segones residències superior al nombre d’habitatges de residència primària, o que és un lloc de gran afluència de visitants per motius turístics.

Els establiments situats en municipis turístics han de complir les regles següents:

 • Han d’avançar l’horari de tancament a les 20.00 h els dies 24 i 31 de desembre.
 • Han de romandre tancats els dies 1 de gener, 1 de maig, 11 de setembre i 25 de desembre.

Botigues situades en hotels

Les botigues situades l’interior dels hotels queden excloses sempre que l’activitat que s’hi desenvolupi tingui caràcter permanent i no s’hi pugui accedir directament des del carrer.

Establiments de reduïdes dimensions, els titulars dels quals són petites o mitjanes empreses

Es tracta d’establiments comercials destinats a satisfer les necessitats orientades a productes de compra quotidiana d’alimentació, especialitzats en la venda personalitzada o en règim d’autoservei, els titulars dels quals són petites o mitjanes empreses comercials, i sempre que la superfície de venda no superi l’establerta per al format d’autoservei (149 m2), com a màxim.

 • Aquests establiments han d’avançar l’horari de tancament a les 20.00 h els dies 24 i 31 de desembre.
 • Han de romandre tancats els dies 1 de gener, 1 de maig, 11 de setembre i 25 de desembre.

Establiments de venda personalitzada o en règim d’autoservei els titulars dels quals són petites o mitjanes empreses

Han de trobar-se situats en municipis de menys de 5.000 habitants, sempre que la seva superfície de venda no superi l’establerta per reglament per al format d’autoservei (149 m2) com a màxim, prèvia autorització del ple municipal i prèvia comunicació de l’ajuntament a la Direcció General de Comerç.

 • Aquests establiments han d’avançar l’horari de tancament a les 20.00 h els dies 24 i 31 de desembre.
 • Han de romandre tancats els dies 1 de gener, 1 de maig, 11 de setembre i 25 de desembre.

EXCEPCIONS A L’EXCLUSIÓ

Els Ajuntaments, per raons d’ordre públic, poden acordar l’obligatorietat de tancament en horari nocturn d’establiments que pretenguin acollir-se a qualsevol de les causes d’exclusió de l’horari general establertes per aquest article, prèvia comunicació al consell assessor en matèria de comerç local i a la Direcció General de Comerç.

INFRACCIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA D’HORARIS COMERCIALS

Es consideren infraccions administratives en matèria de compliment d’horaris comercials:

 1. L’obertura de l’establiment comercial en horari no autoritzat.
 2. L’incompliment del temps màxim d’obertura de l’establiment comercial.
 3. L’obertura de l’establiment comercial en diumenge o dia festiu no inclòs en el calendari anual.
 4. La manca d’exhibició de l’horari d’obertura de l’establiment comercial de manera visible al públic, fins i tot amb l’establiment tancat.

DISTRIBUCIÓ COMPETENCIAL EN MATERIA D’HORARIS COMERCIALS

Administració de consum

 • Li correspon comprovar l’exhibició de l’horari al públic en general.
 • Li correspon adoptar totes aquelles mesures que garanteixin la deguda informació al consumidor pel que fa a l’horari comercial adoptat pels establiments amb l’objectiu de fer front a la demanda del públic.

Administració de comerç

 • Li correspon inspeccionar el compliment de l’horari comercial dels establiments als efectes de garantir la competència i lleialtat en el mercat.
 • Ha d’establir les mesures necessàries per garantir l’equilibri entre les grans empreses i els petits establiments comercials.

Administració de treball

 • Li correspon inspeccionar el compliment dels drets dels treballadors pel que fa a l’horari i la jornada laboral.
 • Ha d’establir totes aquelles mesures que tinguin per objectiu eliminar els abusos dels empresaris pel que fa al respecte de les condicions de treball dels treballadors.

Administració local: Ajuntaments

 • Els correspon atorgar determinades autoritzacions relacionades amb els horaris comercials.
 • Disposen de competència d’inspecció en matèria de consum i comerç.
 • Determinen les festes locals del municipi.

NORMATIVA APLICABLE

 • Llei 8 / 2004, d’horaris comercials.
 • Llei 17/2005, de modificació de la llei 8 / 2004, d’horaris comercials.
 • Ordre IUE/539/2008, de 4 de desembre, per la qual s’estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenges i dies festius per a l’any 2009.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: Com es pot saber els dies festius que obren els establiments comercials?
Resposta: La Generalitat de Catalunya publica a principis de cada any el calendari dels dies festius en els quals els establiments comercials poden romandre oberts al públic.

Pregunta: En un centre comercial on desenvolupen la seva activitat diversos locals comercials, aquests resten exempts del deure d’informar de l’horari comercial adoptat?
Resposta: En el cas que l’horari comercial de l’establiment coincideixi amb l’horari del centre o galeria comercial, s’entén que podria quedar exempt del deure d’informar de l’horari. Per contra, si l’horari de l’establiment i el de la galeria comercial no coincideixen, aleshores sí, l’establiment comercial haurà d’informar del seu horari.

Pregunta: El cartell d’horari comercial ha de ser visible amb l’establiment tancat o ha de poder-se consultar pels clients únicament quan l’establiment roman obert?
Resposta: L’horari comercial s’ha d’exposar de tal forma que sigui visible pel consumidor fins i tot quan l’establiment roman tancat.

Pregunta: Quins dies festius romanen oberts els establiments comercials al llarg de 2009?
Resposta: L’any 2009 els dies festius autoritzats per la Generalitat de Catalunya en els quals els establiments comercials poden romandre oberts són: 4 i 11 de gener, 5 de juliol, 12 d’octubre, i 6, 8, 13 i 20 de desembre.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies