Els productes industrials: conceptes


La normativa general d’etiquetatge dels productes industrials estableix els requisits d’etiquetatge i marcat dels productes disposats per a la seva venda directa al consumidor, en el mercat interior, tant envasats com sense envasar, així com la seva presentació, inclosa la forma d’exposició i publicitat dels mateixos.

S’entén per productes industrials, tot bé, article o objecte de caràcter durador o fungible que, sent resultat d’un procés industrial, estigui destinat per a la seva venda directa als consumidors o usuaris en establiments minoristes.

S’entén per etiquetatge, tota informació escrita, impresa o gràfica relativa a un producte industrial, que preceptivament ha d’acompanyar a aquest quan es presenta per a la venda al consumidor.

S’entén per presentació, la forma en què el producte es mostra o s’ofereix per a la seva venda directa al públic.

S’entén per publicitat, tota forma de comunicació realitzada per una persona física o jurídica, pública o privada, en l’exercici d’una activitat comercial, industrial, artesanal o professional, amb la finalitat de promoure de forma directa o indirecta la contractació de béns mobles o immobles, serveis, drets i obligacions.

S’entén per envàs: Tot tipus de recipients (inclosos els paquets, els embolcalls i altres), que conté un producte industrial per a la seva venda com un article individualizable al qual cobreixi total o parcialment.

Es considera lot de fabricació, tota quantitat de productes industrials produïts en condicions essencialment iguals durant un període determinat de temps.

Límits de l’etiquetatge dels productes industrials

Tots els productes posats a la disposició dels consumidors i usuaris han d’incorporar, dur amb si o permetre de forma certa i objectiva l’obtenció d’una informació eficaç, veraç i suficient sobre les seves característiques essencials.

 • No podran donar lloc a dubtes respecte de la veritable naturalesa del producte.
 • No induiran a error o engany per mitjà d’inscripcions, signes, anagrames o dibuixos.
 • No ometran o falsejaran dades de manera que amb això puguin induir a error o engany al consumidor o propiciïn una falsa imatge del producte.
 • No contindran indicacions, suggeriments o formes de presentació que puguin suposar confusió amb altres productes.
 • Declararan la qualitat o qualitats del producte o dels seus elements sobre la base de normes específiques de qualitat, quan aquestes normes existeixin.
 • Advertiran de la perillositat que té el producte o les seves parts integrants, quan de la seva utilització poguessin resultar riscos previsibles.

Contingut mínim de l’etiquetatge dels productes industrials

 • Nom o denominació usual o comercial del producte, que serà aquell pel qual sigui conegut amb la finalitat de que pugui identificar-se plenament la seva naturalesa, distingint-lo d’aquells amb els quals es pugui confondre llevat per als productes que raonablement siguin identificables.
 • Composició del producte, tenint en compte que aquesta informació ha de constar a l’etiqueta quan l’aptitud per al consum o utilització del producte depengui dels materials emprats en la seva fabricació, o bé sigui una característica de la seva puresa, riquesa, qualitat, eficàcia o seguretat.
 • Termini recomanat per al seu ús o consum, quan es tracti de productes que, pel transcurs del temps, perdin alguna de les seves qualitats. Es podran determinar altres dates que substitueixin o acompanyin a aquesta en aquells casos en els quals de manera justificada el producte ho requereixi.
 • Contingut net del producte, expressat en unitats de massa o volum, quan es tracti de productes susceptibles de ser usats en fraccions o el nombre d’unitats, si escau.
 • Característiques essencials del producte, instruccions, advertiments, consells o recomanacions sobre instal·lació, ús i manteniment, funcionament, manipulació, perillositat o condicions de seguretat, en el cas que aquesta informació sigui necessària per a l’ús correcte i segur del producte.
 • Lot de fabricació, quan el procés d’elaboració es realitzi en sèries identificables, entenent per lot tota quantitat de productes industrials produïts en condicions essencialment iguals durant un període de temps determin
 • Identificació de l’Empresa i del seu domicili, detallant el nom o la raó social o la denominació del fabricant o del envasador o transformador o d’un venedor, establerts en la Unió Europea.
 • Lloc de procedència o origen, en el cas que la seva omissió pogués induir a error al consumidor pel que fa al veritable origen o procedència del producte. Els productes importats de tercers països no signants de l’Acord de Ginebra sobre obstacles tècnics al comerç de 12 d’abril de 1979, han de fer constar en el seu etiquetatge el país d’origen.
 • Potència màxima, tensió d’alimentació i consum energètic en el cas de productes que utilitzin energia elèctrica per al seu normal funcionament.
 • Consum específic i tipus de combustible, si escau, en productes que utilitzin altres tipus d’energia.

La forma de l’etiquetatge dels productes industrials

 • Totes les inscripcions obligatòries de l’etiquetatge han de constar, almenys, en castellà, llengua espanyola oficial de l’Estat.
 • Les dades obligatòries de l’etiquetatge, han d’aparèixer amb caràcters clars, ben visibles, indelebles i fàcilment llegibles pel consumidor, sense que es puguin emprar abreviatures, excepte per a les unitats de les magnituds físiques.

El suport de l’etiquetatge dels productes industrials

 1. La informació dels productes industrials envasats ha de constar en qualsevol dels suports següents:
  1. Ssobre el mateix producte
  2. Ssobre l’envàs del producte
  3. En fulletons o documents que s’annexin al producte, en els productes duradors d’ús repetit o per raons justificades d’espai
 2. La informació dels productes industrials no envasats al consumidor han d’incorporar la informació obligatòria en qualsevol dels suports següents:
  1. En etiqueta sobre el propi producte
  2. En un fullet o document que acompanyi el producte i que ha de lliurar-se al comprador, tret que les característiques del producte o la seva forma de comercialització no ho permetin, en aquest cas es conservaran en poder del venedor per tal de permetre una correcta identificació del producte i subministrar la corresponent informació al consumidor que ho sol·liciti.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS


Pregunta:
És recomanable comprar un producte sense cap etiquetatge?
Resposta: L’etiquetatge dels productes és identitat de qualitat, confiança i garantia. En aquest etiquetatge s’ha d’identificar aquella empresa que es responsabilitza del producte. Per tant, si desconeixem qui es responsabilitza del producte, les possibles reclamacions en matèria de consum derivades de la compra, manca de garantia o inseguretat d’un article s’haurien de limitar al venedor del mateix.

Pregunta:
Podem reclamar en garantia quan les característiques reals d’un producte no s’ajusten a les informacions contingudes a l’etiqueta?
Resposta: Les normes aplicables a la conformitat dels productes permeten al consumidor al·legar la manca de conformitat d’aquest quan les veritables característiques del producte no s’ajusten a la descripció de l’etiqueta. La manca de conformitat pot donar lloc al dret a sol·licitar el canvi del producte o la devolució dels diners pagats.

Pregunta: On cal buscar la informació preceptiva de l’etiquetatge?
Resposta: La informació preceptiva ha de constar al mateix producte ja sigui en una etiqueta adhesiva o en una etiqueta penjant del producte, o bé en el mateix envàs de l’article, o bé finalment en un fulletó a part, per exemple en cas de productes de tamany reduït.

Pregunta: L’etiquetatge dels productes a la venda ha d’informar sempre del país on s’ha fabricat el producte?
Resposta: La informació relativa a l’origen del producte només és obligatòria quan la seva omissió pugui induir a error al consumidor pel que fa a la veritable procedència, constituint aquest punt un element distintiu de qualitat o valor afegit. També caldrà indicar l’origen quan el producte s’hagi importat de països no signants de l’Acord de Ginebra sobre obstacles tècnics al comerç de 1979.

NORMATIVA APLICABLE

Reial Decret 1468/1988, de 2 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Etiquetatge, Presentació i Publicitat dels Productes Industrials destinats a la seva venda directa als consumidors i usuaris.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies