La tria del videojoc: l’edat com a referència

Els pares i tutors han de prestar especial atenció al moment d’adquirir un videojoc per als infants.

Els factors a tenir en compte a l’hora de comprar un videojoc depenen de dos elements:

El videojoc: caldrà tenir en compte l’aspecte funcional en especial el tipus de joc que es proposa (carreres, simuladors, shooters o trets, esports, plataformes, estratègia, rol, combat o lluita, sandbox, terror, aventura o acció, estratratègia, fantasia, cultura general, etc.) i els valors que transmet al nen així com la possibilitat d’interacció amb altres nens (jocs individuals, en equip, en línia o a través de connexió a Internet, etc.).

  • El destinatari: caldrà tenir molt en compte l’edat del nen i la seva personalitat, inquietuds o temors, molt especialment quan es tracti d’un menor d’edat.

L’etiquetatge del videojoc: la font d’informació per a la seva tria

Els pares i tutors han de prestar especial atenció al moment d’adquirir un videojoc per als infants.

Cal supervisar amb tot detall l’etiquetatge del videojoc. Com a producte industrial ha de constar d’una sèrie d’indicacions que permetin l’usuari conèixer les característiques essencials del producte. Igualment, amb caràcter voluntari, hi pot constar el Codi PEGI.

El Codi PEGI o altrament conegut per Pan European Game Information és el codi de conducta que a nivell europeu utilitza la indústria del software interactiu destinat als videojocs. Aquest codi estableix una classificació per edats, uns requisits mínims d’etiquetatge, i regula la seva promoció i la publicitat adreçada al consumidor final.

Ha d’indicar la raó social del fabricant o importador o del venedor i, en tot cas, el domicili d’algun d’aquests responsables.

Ha d’annexar les instruccions d’ús i funcionament, així com les seves característiques més rellevants, redactades almenys en llengua oficial.

El Codi PEGI de l’etiquetatge del videojoc.

AquestCodi PEGI és de tipus voluntari. Conté una sèrie d’indicacions d’utilitat per als pares que han de comprar o supervisar la compra del videojoc o per tots aquells que han d’adquirir un videojoc per a ús propi.

La classificació per edat és un sistema destinat a garantir que el contingut dels productes d’entreteniment, com són les pel•lícules, els vídeos, els DVD i els jocs d’ordinador, sigui classificat i etiquetat per edats en funció del seu contingut. Les classificacions per edats orienten els consumidors, especialment els pares, i els ajuden a prendre la decisió sobre si han de comprar o no un producte concret.

La classificació d’un joc confirma que és adequat per a jugadors que han complert una determinada edat. Així doncs, un joc PEGI 7+ només serà adequat per als nens que hagin assolit l’edat de 7 o més anys i un joc PEGI 18 només serà apte per a adults majors de 18 anys. La classificació PEGI té en compte la idoneïtat de l’edat d’un joc, però en cap cas el seu nivell de dificultat.

Classificació per grups d’edat.

D’acord amb el Codi PEGI, els videojocs destinats al consum domèstic es classifiquen per grups d’edat en funció del seu contingut, del rol del protagonista, de les imatges o sons que s’hi contenen, i d’altres paràmetres a tenir en compte.

La classificació del joc segons el Codi PEGI pot constar impresa a l’embalatge, concretament a la part frontal inferior i a la part del revers.

PEGI 3

El contingut dels jocs amb aquesta classificació es considera apte per a tots els grups d’edats. S’accepta cert grau de violència dins d’un context còmic (generalment, formes de violència típiques de dibuixos animats com el gat i el gos). El nen no hauria de poder relacionar els personatges de la pantalla amb personatges de la vida real, els personatges del joc han de formar part exclusivament de l’àmbit de la fantasia. El joc no ha de contenir sons ni imatges que puguin espantar o espantar els nens petits. No ha de sentir-se llenguatge groller i no ha de contenir escenes de nu ni fer cap referència a l’activitat sexual.

PEGI 7

Es poden considerar aptes per a aquesta categoria els jocs que normalment es classificarien dins de 3 + però que continguin escenes o sons que puguin espantar. Es permeten escenes de nu parcial, però mai en un context sexual.

PEGI 12

En aquesta categoria es poden incloure els videojocs que mostrin violència d’una natura una mica més gràfica cap a personatges de fantasia i / o violència no gràfica cap a personatges d’aspecte humà o cap animals recognoscibles, Així com els videojocs que mostrin nus de naturalesa alguna cosa més gràfica. El llenguatge groller ha de ser suau i no ha de contenir paraulotes sexuals.

PEGI 16

Aquesta categoria s’aplica quan la representació de la violència (o activitat sexual) arriba a un nivell similar al que es podria esperar a la vida real. Els joves d’aquest grup d’edat també han de ser capaços de fer servir un llenguatge més groller, el concepte de l’ús del tabac i drogues i la representació d’activitats delictives.

PEGI 18

La classificació d’adult s’aplica quan el nivell de violència arriba al punt que es converteix en representació de violència brutal o inclou elements de tipus específics de violència. La violència brutal és el concepte més difícil de definir, ja que en molts casos pot ser molt subjectiva però, en general, es pot definir com la representació de violència que produeix repugnància en l’espectador.

Els descriptors que apareixen al revers dels estoigs indiquen els motius principals pels quals un joc ha obtingut una categoria d’edat concreta.

Codi PEGI: límits orientatius d’edat dels destinataris.

Pegi +3 Pegi +7 Pegi +12 Pegi +16 Pegi +18
Més de 3 anys Més de 7 anys Més de 12 anys Més de 16 anys Més de 18 anys

Pictogrames informatius del contingut.

D’acord amb el Codi PEGI, els videojocs destinats al consum domèstic incorporen una sèrie de pictogrames informatius del contingut.

Els pictogrames informatius del contingut del videojoc estan representats per unes icones mostrades a la part del revers de l’embalatge que descriuen el tipus de contingut que ofereix el joc i que, a priori, ha de permetre als pares realitzar una tria amb seguretat garantint els valors educatius i preservant la integritat moral dels fills. Existeixen vuit descriptors: violència, llenguatge groller, por, drogues, sexe, discriminació, joc i joc en línia amb altres persones.

Pictogrames informatius del contingut dels videojocs

Pegi discriminació Discriminació El joc conté representacions o materials que poden afavorir la discriminació
Pegi Drogues Drogues El joc fa referència o mostra el consum de drogues
Pegi Por Por El joc conté escenes que poden espantar els nens
Pegi llenguatge goller Llenguatge groller El joc conté paraules malsonants
Pegi sexeo nuesa Sexe o Nuesa El joc conté escenes de nuesa i/o sexe
Pegi violència Violència El joc conté escenes de violència
Pegi Joc Joc El joc fomenta els jocs d’atzar o les apostes
Pegi Online On line El joc permet jugar en línia a través de la xarxa

 

La conformitat o garantia dels videojocs

Amb independència que els videojocs s’adrecin en ocasions a menors d’edat, aquests productes d’electrònica o informàtica resten subjectes a les mateixes regles de conformitat o garantia que la resta de productes, sempre i quan els seus destinataris n’hagin fet un bon ús.

El venedor del videojoc està obligat a lliurar al comprador un producte que sigui conforme amb el contracte, responent davant d’aquest de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte.

El venedor respon durant els 2 anys següents a la data de lliurament del videojoc, que no és altra que la data que consta a la factura o tiquet de caixa.

En cas de manca de conformitat d’un producte, el consumidor té els drets següents:

  • Reparació del producte
  • Substitució del producte
  • Rebaixa del preu pagat
  • Resolució del contracte: és a dir, el retorn dels diners pagats

D’altra banda, el videojoc pot disposar d’una garantia comercial que vingui a ampliar els drets del consumidor respecte de la garantia legal basada en la conformitat. La garantia comercial és aquella que pot oferir-se addicionalment amb caràcter voluntari i que obliga a qui es constitueix com a garant d’acord amb el contingut addicional previst a les condicions establertes en el document de garantia. La garantia comercial la pot oferir el fabricant, l’importador, el distribuïdor, i també, el mateix venedor, com a política comercial, sens perjudici del deure de respondre també de la conformitat legal.

Una deficient informació a l’etiquetatge del videojoc pel que fa a les veritables característiques d’aquest o pel que fa a les advertències relatives a determinades restriccions d’edat es podria considerar una manca d’informació essencial que, d’haver-se conegut en el moment de la compra, hauria determinat una altra elecció. Per això, es podria considerar un supòsit de manca de conformitat del producte i podria donar lloc als drets aplicables a la garantia.

exemple etiquetatge Pegi
Etiquetatge PEGI

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: Es considera obligatori el marcat de la data recomanada d’ús a l’etiquetatge del videojoc?
Resposta: El marcat de l’edat recomanada a l’etiquetatge dels videojocs no és de caràcter obligatori segons el codi Codi PEGI o altrament conegut per Pan European Game Information, de tal forma que ni els fabricants ni els venedors tenen cap obligació d’incloure aquesta advertència.

Pregunta: Quina és la principal recomanació per als pares a l’hora de comprar un videojoc als fills?
Resposta: Cal fixar-se en l’edat recomanada a l’etiquetatge dels videojocs segons el codi Codi PEGI i en els pictogrames informatius relatius al contingut del propi videojoc. A banda, el millor consell és supervisar les condicions en què els nens juguen amb els videojocs i, d’una manera molt especial, el temps que hi dediquen.

Pregunta: Quin risc corren els pares si no respecten les indicacions de l’etiquetatge dels videojocs?
Resposta: El fet de no comprovar la concordança entre les recomanacions d’edat de l’etiquetatge i l’edat real del nostre fill, pot afectar aspectes de formació de la seva personalitat per allò que veu o sent al videojoc, pel rol que assumeix en el joc i, sobretot, per la confusió del món virtual del videojoc amb la realitat que l’envolta i la capacitat d’imitació de conductes que tenen els nens a determinades edats.

NORMATIVA

Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
 

Crèdits Fotografia capçalera: Flickr per Leon terra

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies