Denúncia administrativa; concepte

La denúncia administrativa és una petició mitjançant la qual es posen en coneixement de l’Administració uns fets que poden ser constitutius d’infracció administrativa per tal que, si escau, l’Administració competent actuï corregint els fets il·lícits.

La condició de part interessada en el procediment de denúncia administrativa

El denunciant, com a regla general, no ostenta la consideració de part interessada en el procediment de denúncia ni tampoc en l’eventual procediment sancionador que l’Administració pública pugui acabar iniciant.

Això vol dir que el denunciant no obtindrà cap tipus de rescabalament, compensació o indemnització econòmica pel fet d’haver presentat una denúncia. L’eventual sanció administrativa consistent en una multa no repercutirà en l’economia del denunciant. El procediment d’inspecció o sancionador que s’iniciïn atribueixen la condició de part interessada a l’empresa o establiment inspeccionat o expedientat respectivament, però en cap cas es considera interessat a aquell consumidor que va presentar la denúncia administrativa.

Jurídicament, el procediment administratiu de denúncia s’inicia d’ofici tot i que parteix de la comunicació que fa el particular. Però la tramitació del procediment es fa d’ofici i, és per aquest motiu, que el particular no ostenta la condició d’interessat.

L’objectiu de la denúncia administrativa: l’interès general

La denúncia administrativa busca l’interès general a diferència del procediment de reclamació on el reclamant persegueix la defensa del seu cas particular. Com a regla general, el denunciant no pretén cap mena de compensació o rescabalament directe i es limita a posar els fets en coneixement de l’Administració per tal que no es tornin a repetir o, el que és el mateix, per tal que cap altre consumidor sigui víctima d’una pràctica irregular, abusiva o il·lícita. En canvi, en el procediment de reclamació, el reclamant pretén obtenir compensació o rescabalament directe i per això demana a l’Administració que intervingui per solucionar la seva controvèrsia particular i posar solució al seu problema concret.

L’objectiu de l’actuació del denunciant i de l’Administració actuant és protegir l’interès general deixant de banda les implicacions personals directes que pogués tenir el consumidor.

Requisits jurídics de la denúncia administrativa

La denúncia administrativa en matèria de consum haurà de reunir aquests tres requisits:

 1. La denúncia ha de versar sobre fets que siguin competència de l’Administració de consum i disciplina de mercat. En cas contrari, l’Administració derivarà la denúncia a l’òrgan administratiu competent per raó de la matèria o del territori, tot notificant a les parts implicades.
 2. La denúncia ha de ser viable. Ha d’evidenciar algun tipus d’indici d’infracció o irregularitat administrativa. En cas contrari, l’Administració procedirà al seu arxiu motivat degudament notificat al particular que la va presentar.
 3. La denúncia ha de ser documentalment complerta. En cas contrari, quan manquin dades o documentació que permeti acreditar o fonamentar els fets en els quals es basa la denúncia, l’Administració requerirà el denunciant per tal que esmeni o aporti la documentació necessària per tramitar la denúncia. S’atorgarà un termini de 10 dies hàbils per tal que el denunciant completi la seva petició. En cas que el denunciant no aporti la documentació requerida, es considerarà que desisteix de la seva petició i es procedirà a arxivar la denúncia sense cap més tràmit.

Conseqüències de la denúncia administrativa

 1. La denúncia pot donar lloc a un procediment d’inspecció iniciat d’ofici i que té per objectiu comprovar els fets denunciats i concretament l’adequació de la conducta comercial de l’establiment denunciat al marc legal vigent que li resulti aplicable.
 2. Si el procediment d’inspecció constata indicis d’infracció administrativa en matèria de consum, s’iniciarà, d’ofici, un procediment administratiu sancionador. El procediment sancionador ha de respectar el tràmit d’audiència de l’expedientat i el seu dret a presentar al·legacions, proves i documents per a la defensa dels seus drets i interessos.

El procediment sancionador pot donar lloc a la imposició d’una sanció administrativa consistent en una multa en el cas que s’acrediti algun incompliment normatiu en matèria de disciplina de mercat. En cas contrari, l’Administració haurà de sobreseure l’expedient.

Llocs on es pot presentar una denúncia administrativa

 a) A l’Administració Pública en general.

La denúncia administrativa es pot presentar a qualsevol Administració de consum com ara la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència Catalana del Consum, una Oficina Municipal d’Informació al Consumidor d’un Ajuntament, una Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor en un Consell Comarcal, una oficina d’atenció al ciutadà, i també a les Associacions de consumidors que, en aquest darrer cas, les hauran de traslladar a l’Administració més propera a lloc de comissió dels fets denunciats.

Els llocs de registre d’una denúncia administrativa són els establerts a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú:

Les sol·licituds, els escrits i les comunicacions que els ciutadans dirigeixin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar i registrar:

 • Als registres dels òrgans administratius als quals es dirigeixin.
 • Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a:
 • . a l’Administració General de l’Estat,
 • . a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o
 • . a la d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
 • A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
 • A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
 • A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

Igualment, les sol·licituds, els escrits i les comunicacions es poden presentar i registrar als registres telemàtics en aquells casos en què hagin estat creats. Els registres telemàtics garanteixen la presentació d’escrits dels ciutadans durant un termini de 24 hores al dia i 365 dies a l’any.

b) A l’Administració de Consum en particular:

Les Administracions públiques competents a Catalunya per tramitar una denúncia administrativa en matèria de consum són: l’Agència Catalana del Consum, les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor, les Oficines Comarcals d’Informació al Consumidor, etc.

c) A les Associacions de Consumidors:

Les Associacions de consumidors poden admetre les denúncies dels seus socis i tramitar-les a l’Administració de consum competent per raó de matèria o territori.

Formalització de la denúncia administrativa

a) La denúncia administrativa informal.

La denúncia administrativa es pot plasmar en qualsevol document del qual en pugui quedar constància, sempre i quan el denunciant identifiqui el contingut mínim establert a l’article 70 de la Llei 30/1992:

a) Nom i cognoms de la persona interessada i, la identificació del mitjà preferent o del lloc que s’assenyali per a les notificacions.
b) Fets, raons i petició.
c) Lloc i data.
d) Signatura.
e) Òrgan, centre o unitat administrativa a la qual s’adreça

b) Els fulls oficials de reclamació / denúncia:

Totes les persones físiques i jurídiques, és a dir, tant els comerciants individuals com les empreses, que comercialitzen béns o que presten serveis en l’àmbit territorial de Catalunya hauran de disposar de fulls de reclamació / denúncia oficials a disposició dels ciutadans que els sol·licitin.

Els fulls oficials de reclamació / denúncia han d’estar disponibles en el mateix establiment on es dugui a terme l’activitat comercial, i seran lliurats a la persona que ho demani, encara que no hagi formalitzat cap tracte comercial amb l’empresa.

Tots els establiments comercials obligats a disposar de fulls oficials de reclamació / denúncia, ha d’exhibir al públic en un lloc visible un cartell on s’anunciï la disponibilitat dels fulls oficials de reclamació / denúncia per als consumidors.

En aquest cartell també s’haurà d’indicar el número de telèfon de consulta del consumidor.

Acusament de recepció de la denúncia administrativa

D’acord amb la Llei 30/1992, l’Administració competent per tramitar la denúncia administrativa ha de comunicar l’acusament de recepció al denunciant en un termini màxim de 10 dies.

L’Administració ha de comunicar l’inici de les actuacions administratives i, si escau, es podrà posar en contacte amb el denunciant als efectes d’aclarir algun extrem de la denúncia. Altrament, el denunciant queda al marge de la tramitació del procediment llevat per als casos de reconeixement exprés del dret a ser indemnitzat.

En tot cas, l’Administració comunicarà al denunciant l’arxivament motivat de la seva denúncia, o bé el seu trasllat a un altre òrgan administratiu per raó de matèria o territori, o bé, si és el cas, l’eventual incoació d’un procediment administratiu sancionador.

El reconeixement del dret a una indemnització econòmica a favor del denunciant

L’article 48 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumdors i usuaris i altres lleis complementàries, estableix el dret a la reposició de la situació alterada per la infracció i indemnització de danys i perjudicis.

D’acord amb el que preveu l’article 130.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el procediment sancionador podrà exigir a l’infractor la reposició de la situació alterada per la infracció al seu estat original i, si escau, la indemnització de danys i perjudicis provats causats al consumidor que seran determinats per l’òrgan competent per imposar la sanció, havent de notificar a l’infractor perquè en el termini d’un mes procedeixi a la seva satisfacció, quedant, de no fer-se així, expedita la via judicial.

NORMATIVA APLICABLE

 • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries
 • Ordre ECF/188/2007, de 23 de maig, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica del procediment de presentació de queixes, denúncies, reclamacions i consultes a l’Agència Catalana del Consum.
 • Llei 44/2006, de 29 de desembre, de millora de la protecció dels consumidors i usuaris
 • Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de reclamació / denúncia als establiments comercials i en l’activitat de prestació de serveis.
 • Llei 3/1993, de 5 de març, de l’Estatut del Consumidor.
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú.
 • Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i usuaris. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 17 de gener de 1990, núm. 1243, p. 156.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: Els denunciants ostenten la condició de part interessada en el procediment d’inpecció o de règim sancionador que derivin de la denúncia?
Resposta: No. El denunciant resta al marge del procediment d’inspecció o sancionador que es puguin iniciar ja que aquests els porta a terme l’Administració d’ofici.

Pregunta: En el cas que arran d’una denúncia administrativa s’imposi una multa a una empresa o comerç, el denunciant pot obtenir algun tipus de percepció total o parcial en relació amb aquesta sanció?
Resposta: No. La multa que s’imposi a una empresa o comerç té la consideració de sanció administrativa, la qual cosa vol dir que constitueix un ingrés per a l’Administració però que en cap cas es trasllada al ciutadà denunciant.

Pregunta: Existeix algun tipus de model o document per presentar una denúncia?
Resposta: No existeix cap formalitat concreta a l’hora de presentar una denúncia administrativa, per bé que l’Administració de la Generalitat ha editat els fulls oficials de reclamació com a mitjà perquè els ciutadans puguin formalitzar per escrit les seves denúncies, tot i que s’admeten tota classe d’escrits que en deixin constància documental i que estiguin vàlidament registrats.

Pregunta: Si el consumidor vol demanar tipus de compensació o indemnització econòmica, val la pena denunciar?
Resposta: Quan el consumidor vol obtenir algun tipus de compensació o rescabalament econòmic ha de reclamar i no pas denunciar ja que la denúncia no implica, en la gran majoria dels casos, el retorn de quantitats econòmiques.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies