Etiquetatge de la CARN DE BOVÍ a doll (o no envasada)

L’etiquetatge de la carn de boví que es ven a doll o a que es talla al propi punt de venda ha de contenir la informació següent ja sigui en un rètol, cartell, etiqueta, pissarra, etiqueta, etc.

 • denominació de la canal (animal esquarterat). Ex. vedella, vedella blanca, bou, vaca, brau, …
 • denominació de la peça (especejat). Ex. mitjana, filet, culata, pit, jarret, cap de mort, …
 • país naixement
 • país engreixament
 • país sacrifici i Registre sanitari Escorxador (RSI) (si els 3 països coincideixen, es pot posar “origen” i RSI escorxador)
 • país especejament i Registre sanitari Sala especejament
 • edat sacrifici:
  • fins a 8 mesos: indicar “edat de sacrifici: fins a 8 mesos”+ “vedella blanca”
  • de 8 a 12 mesos: indicar “edat de sacrifici: entre 8 a 12 mesos”+ “vedella”
  • – A partir de 12 mesos no cal precisar l’edat de sacrifici.
 • número de referència (antiga Traçabilitat)
 • – naixement, engreix, transport, sacrifici, especejament, …
 • preu/kg

Denominacions de venda

Denominació venda Sexe Edat
“Vedella blanca” o “Carn de vedella blanca”    Mascle o femella <= 8 mesos
“Vedella” o “Carn de vedella” Mascle o femella  8 – 12 mesos
“Anoll” o “Carn d’anoll”    Mascle o femella 12 – 24 mesos
“Vedell” o “Brava” o “Carn de vedell” o “Carn de brava” Mascle o femella 24 – 48 mesos
“Enceball” o “Carn d’enceball”   Mascle castrat <= 48 mesos
“Bou” o “Carn de bou” Mascle castrat > 48 mesos
“Vaca” o “Carn de vaca” Femella  > 48 mesos
“Toro” o “Carn de toro”     Mascle      > 48 mesos

Especejament


Etiqueta de la carn a doll al punt de venda

 

Etiquetatge de la CARN DE BOVÍ envasada

L’etiquetatge de la carn de boví que es troba envasada ha de contenir la informació següent.

 • Denominació de la canal (vedella, vaca, bou, brau…)
 • Denominació comercial de la peça (mitjana, filet, culata, pit, jarret, cap de mort).
 • País de naixement.
 • País de cria o engreix.
 • País especejament + Identificació de la sala d’especejament.
 • País sacrifici + Identificació de l’escorxador.
 • Edat sacrifici (si escau)
 • Lot o número de referència (l’envasador l’ha de relacionar amb la seva traçabilitat)
 • Preu per kg.
 • Identificació de l’empresa responsable i el seu domicili.
 • Data de caducitat i condicions de conservació
 • Quantitat neta.
 • Preu total.


Etiqueta de la carn envasada

 

Etiquetatge d’altres carns a doll (o no envasades)

L’etiquetatge e la carn que no sigui de boví que es ven a doll o a que es talla al propi punt de venda ha de contenir la informació següent ja sigui en un rètol, cartell, etiqueta, pissarra, etiqueta, etc.

 • denominació de la canal (porc, xai, …)
 • denominació de la peça (filet, costelles, …)
 • preu/kg
 • país d’origen (si és de fora de la UE)

Etiquetatge d’altres carns envasades

L’etiquetatge de la carn que no sigui de boví que es ven envasada ha de contenir la informació següent.

 • Denominació de la canal
 • Denominació comercial de la peça
 • Lot.
 • Empresa responsable i el seu domicili.
 • Data de caducitat i condicions de conservació.
 • Quantitat neta.
 • Preu per kg.
 • Preu total.


Etiqueta de la carn

 

NORMATIVA APLICABLE

 • Reial Decret 75/2009, de 30 de gener, pel qual es modifica el Reial Decret 1698/2003, de 12 de desembre, pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació dels Reglaments comunitaris sobre el sistema d’etiquetatge de carn de boví (BOE núm. 27, de 31/01/2009).
 • Ordre de 25 de setembre de 1997 per la que s’actualitzen els annexos del Reial Decret 1904/1993, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix les condicions sanitàries de producció i comercialització de productes carnis i d’altres determinats productes d’origen animal (BOE 2/10/97).
 • Ordre de 25 de novembre de 1998, pel qual s’actualitzen els annexos del Reial Decret 1904/1993, de 29 d’octubre, on s’estableixen les condicions sanitàries de producció i comercialització de productes carnis i d’altres determinats productes d’origen animal (BOE 2/12/98).
 • Reial Decret 640/2006, de 26 de maig, pel qual es regulen determinades condicions d’aplicació de les disposicions comunitàries en matèria d’higiene, de la producció i comercialització dels productes alimentaris (BOE 27/05/06).
 • Reial Decret 1376/2003, de 7 de novembre, que estableix les condicions sanitàries de producció, emmagatzematge i comercialització de les carns fresques i els seus derivats als comerços de venda a la menuda (BOE 14/11/03).
 • Ordre de 29 de març de 1982, per la qual s’aprova la norma de qualitat per a canals de vacú i les seves unitats comercials (BOE 02/04/82).
 • Reglament CE núm. 1760/2000 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juliol de 2000, que estableix un sistema d’identificació i registre dels animals de l’espècie bovina i relatiu a l’etiquetatge de la carn de vacú i dels productes a base de carn de vacú (DOCE L 204 d’11/8/00).
 • Reglament CE núm. 1825/2000 de la Comissió de 25 d’agost de 2000, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament CE núm. 1760/2000 del Parlament Europeu i del Consell respecte a l’etiquetatge de la carn de vacú i els productes a base de carn de vacú (DOCE L 216 de 26/8/00).
 • Reglament (CE) núm. 275/2007 de la Comissió, de 15 de març de 2007, que modifica el Reglament (CE) núm. 1825/2000, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1760/2000 del Parlament Europeu i del Consell respecte a l’etiquetatge de la carn de vacú i els productes a base de carn de vacú (DOCE L 76 de 16/03/07).
 • Reglament (CE) núm. 700/2007 del Consell, de 11 de juny de 2007, sobre la comercialització de la carn procedent de bovins d’edat igual o inferior a dotze mesos (DOCE L 161 de 22/6/07).
 • Reial Decret 1698/2003, de 12 de desembre, estableix disposicions d’aplicació dels Reglaments comunitaris sobre el sistema d’etiquetatge de la carn de boví (BOE 12/12/03).
 • Resolució de 17 de setembre de 1982, per la qual s’aproven els cartells de preus i els murals informatius en relació amb la venda de carn al detall. (DOGC núm. 266, de 13.10.82)

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies