Les associacions de consumidors

Les associacions de consumidors i usuaris són organitzacions sense ànim lucre i de base democràtica que, constituïdes d’acord amb el que preveu la legislació sobre associacions i reunint els requisits específics exigits al Reial Decret Legislatiu 1/2007 i a les seves normes de desenvolupament i, si s’escau, en la legislació autonòmica que els resulti d’aplicació, tenen com a finalitat la defensa dels drets i interessos legítims dels consumidors, incloent la seva informació, formació i educació.

També són associacions de consumidors i usuaris les entitats constituïdes per consumidors d’acord amb la legislació de cooperatives, que respectin els requisits bàsics exigits en aquesta norma i entre els caps figuri, necessàriament, l’educació i formació dels seus socis, i estiguin obligades a constituir un fons amb aquesta finalitat, segons la seva legislació específica.

Les associacions de consumidors: independència

Les associacions de consumidors i usuaris han d’actuar per al compliment dels seus fins amb independència enfront dels operadors del mercat i als poders públics, sense que l’obtenció de subvencions o altres recursos públics concedits en base a criteris d’objectivitat puguin minvar aquesta independència.

Legitimació de les associacions de consumidors i usuaris

Les associacions de consumidors i usuaris són les úniques legitimades per actuar en nom i representació dels interessos generals dels consumidors i usuaris.

Les associacions o cooperatives que no reuneixin els requisits exigits al Reial Decret Legislatiu 1/2007 només podran representar els interessos dels seus associats o de l’associació, però no els interessos generals, col·llectius o difusos, dels consumidors.

Ús exclusiu de la denominació d’associació de consumidors i usuaris.

La normativa vigent prohibeix utilitzar els termes consumidor o usuari, la denominació d’associació de consumidors i usuaris o qualsevol altra expressió similar que indueixi a error o confusió sobre la seva naturalesa o la seva legitimitat per a la defensa dels drets i interessos dels consumidors i usuaris, a aquelles organitzacions que no reuneixin els requisits exigits al Reial Decret Legislatiu 1/2007 o a la normativa autonòmica que els sigui aplicable.

Pèrdua de la condició d’associació de consumidors i usuaris

Les associacions de consumidors i usuaris que incorrin en alguna de les prohibicions previstes per la legislació que els sigui aplicable perdran la seva condició d’associació de consumidors i usuaris, en tot cas i per un període no inferior als cinc anys següents des que van deixar de concórrer aquestes circumstàncies.

Requisits d’independència de les associacions de consumidors

En compliment del deure d’independència, en particular, les associacions de consumidors no podran:

 • Incloure com a associats persones jurídiques amb ànim de lucre.
 • Percebre ajuts econòmics o financers de les empreses o grup d’empreses que subministren béns o serveis als consumidors o usuaris.
 • Realitzar comunicacions comercials de béns i serveis, inclosa la publicitat, no merament informativa, que es relacioni directament amb la promoció o venda de béns i serveis.
 • Autoritzar l’ús de la seva denominació, imatge o qualsevol altre signe representatiu en la publicitat comercial realitzada pels operadors del mercat, o no realitzar les actuacions tendents a impedir la utilització, a partir del moment en què es tingui coneixement d’aquesta conducta.
 • Dedicar-se a activitats diferents de la defensa dels interessos dels consumidors o usuaris.
 • Incomplir les obligacions de transparència previstes a la normativa vigent.
 • Actuar l’organització o els seus representants legals amb manifesta temeritat, judicialment apreciada.
 • Incomplir qualsevol altra obligació imposada a les associacions de consumidors i usuaris, legalment o reglamentàriament.

Drets i avantatges de les associacions de consumidors i usuaris

Les associacions de consumidors i usuaris d’àmbit supraautonòmic, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Estatal d’Associacions de Consumidors i Usuaris o al Registre d’Organitzacions de Consumidors de Catalunya de l’Agència Catalana del Consum tindran els següents drets:

 • Ser declarades d’utilitat pública.
 • Percebre ajuts i subvencions públiques.
 • Representar, com a associació de consumidors i usuaris, als seus associats i exercir les corresponents accions en defensa dels mateixos, de l’associació o dels interessos generals, col·llectius o difusos, dels connsumidors i usuaris.
 • Gaudir del dret d’assistència jurídica gratuïta.
 • Integrar, en els termes que reglamentàriament es determini, en el Consell de Consumidors i Usuaris.

Els ingressos de les associacions de consumidors

Els ingressos de les associacions de consumidors provenen de les fonts següents:

 • Les quotes que cada soci
 • Les subvencions atorgades per les diferents Administracions Públiques
 • Altres recursos propis com els provinents de l’edició i venda de revistes o publicacions especialitzades
 • A Catalunya les entitats inscrites en el Registre d’Organitzacions de Consumidors i Usuaris de Catalunya podran optar a les subvencions que es preveuen en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya i de les seves entitats autònomes com ara l’Agència Catalana del Consum per a la promoció i recolzament d’activitats d’orientació i defensa del consumidor i usuari. 

Consell de Consumidors i Usuaris

Com a òrgan nacional de consulta i representació institucional dels consumidors i usuaris a través de les seves organitzacions, el Consell de Consumidors i Usuaris integrarà les associacions de consumidors i usuaris d’àmbit supraautonòmic que, atenent a la seva implantació territorial, nombre de socis, trajectòria en el àmbit de la protecció dels consumidors i usuaris com a programes d’activitats a desenvolupar, siguin més representatives. 

Audiència en consulta en el procés d’elaboració de les disposicions de caràcter general.

El Consell de Consumidors i Usuaris serà escoltat en consulta, en el procediment d’elaboració de disposicions de caràcter general d’àmbit estatal relatives a matèries que afectin directament als consumidors i usuaris.

Serà preceptiva la seva audiència en els casos següents:

 • Reglaments d’aplicació del Reial Decret Legislatiu 1/2007.
 • Reglamentacions sobre béns o serveis d’ús i consum.
 • Ordenació del mercat interior i disciplina del mercat.
 • Preus i tarifes de serveis, quan afectin directament als consumidors o usuaris, i es trobin legalment subjectes a control de les administracions públiques.
 • Condicions generals dels contractes o models de contractes regulats o autoritzats pels poders públics en serveis d’interès general o prestats als consumidors per empreses públiques.
 • En els altres casos en què una llei així ho estableixi. 

Les associacions de consumidors més representatives

Les associacions de consumidors més representatives han d’estar formades per un mínim de 2.000 socis i tenir un desplegament territorial en almenys 10 comarques catalanes. 

Tasques més importants desenvolupades per les Associacions de consumidors

 1. Defensa i representació dels drets dels consumidors i usuaris.
 2. Assessorament en dret i dictamen dels poders públics respecte a la necessitat de regular nous sectors o modificar la normativa vigent.
 3. Suport a les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor.
 4. Orientació jurídica als consumidors relativa als seus drets i obligacions.
 5. Assessorament a les empreses i agents econòmics.
 6. Educació i formació als consumidors: cursos formatius, xerrades destinades a col·llectius, tallers pràctics, etc.
 7. Tramitació de reclamacions i denúncies en matèria de consum.
 8. Representació dels consumidors davant les autoritats competents i en diferents organismes amb competències que afecten directament o indirectament els interessos dels consumidors i usuaris.
 9. Mediació entre els consumidors i usuaris i les empreses i comerciants.
 10. Foment de l’arbitratge de consum.
 11. Participació en òrgans arbitrals col·llegiats de consum.
 12. Representació dels consumidors en els mitjans de comunicació.
 13. Edició de publicacions i material divers de difusió.
 14. Investigació, estudis i auditories dels sectors d’activitat econòmica. 

La defensa dels interessos generals: les accions de cessació

Interessos col·llectius i interessos difusos

El legislador estableix la diferència entre interessos col·llectius i interessos difusos en funció de que els perjudicats siguin perfectament determinats o siguin fàcilment determinables o, al contrari, que siguin indeterminats o de difícil determinació. Les associacions de consumidors juguen un paper importantíssim en la defensa dels interessos generals dels consumidors, tant col·llectius com difusos, com ara per exemple en els casos de clàusules contractuals abusives o publicitats enganyoses.

a) Interessos col·llectius

Els interessos col·llectius es donen quan els perjudicats per un fet perjudicial siguin un grup de consumidors o usuaris en què els seus integrants estiguin perfectament determinats o siguin fàcilment determinables. Els interessos col·llectius existeixen quan hi hagi una vinculació jurídica entre els membres del grup i un tercer.

b) Interessos difusos

Els interessos difusos es donen quan els perjudicats per un fet perjudicial siguin una pluralitat de consumidors o usuaris indeterminada o de difícil determinació. Els interessos difusos es donen quan existeix un interès supraindividual sense que existeixi cap vincle jurídic entre els membres del grup i un tercer. 

Accions col·llectives

L’acció de cessació

L’acció de cessació es regula en diferents sectors de consum, entre els quals destaquen les condicions generals de contractació i la publicitat. És en aquest primer sector on el desenvolupament normatiu de les accions de cessació ha assolit una major rellevància i on el paper de les associacions de consumidors esdevé més determinant en la tasca de defensa dels interessos generals.

Segons la normativa reguladora de les condicions generals de la contractació, contra la utilització o la recomanació d’utilització de clàusules abusives que lesionin interessos col·llectius i interessos difusos dels consumidors i usuaris podrà exercitar-se l’acció de cessació. L’acció de cessació és una acció col·llectiva que té per finalitat obtenir una sentència judicial que obligui al demandat a eliminar les condicions generals que es considerin nul·lles i a abstenir-se d’utilitzar-les en el futur, i que al mateix temps determini o aclareixi quina part o quines altres clàusules del contracte es consideraran vàlides i eficaces.

Així mateix, l’acció podrà exercitar-se per prohibir la realització d’una conducta quan aquesta hagi finalitzat a l’hora d’exercitar l’acció, si existeixen indicis suficients que facin témer la seva reiteració de forma immediata.

A més, el demandant podrà sol·llicitar la devolució de les quantitats que hagi abonat com a conseqüència de clàusules declarades nul·lles, així com obtenir una indemnització pels danys i perjudicis que se li hagin causat.

L’acció de retractació

L’acció de retractació és una acció col·llectiva que té per finalitat obtenir una sentència judicial que imposi al demandat l’obligació de retractar-se de la recomanació que hagi efectuat d’utilitzar condicions generals nul·lles i d’abstenir-se de seguir recomanant-les en el futur.

L’acció declarativa

L’acció declarativa és una acció col·llectiva que té per finalitat el reconeixement d’una clàusula com a condició general de contractació i instar la seva inscripció únicament quan aquesta sigui obligatòria d’acord amb la normativa aplicable.

Legitimació activa

 1. Les accions col·llectives de cessació, retractació i declarativa de condicions generals podran ser exercitades per les següents entitats:
 2. Les associacions o corporacions d’empresaris, professionals i agricultors que estatutàriament tinguin encomanada la defensa dels interessos dels seus membres.
 3. Les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació.
 4. Les Associacions de consumidors i usuaris que reuneixin els requisits establerts a la legislació autonòmica en matèria de defensa dels consumidors.
 5. L’Institut Nacional del Consum i els òrgans o entitats corresponents de les Comunitats Autònomes com ara l’Agència Catalana del Consum i de les Corporacions Locals competents en matèria de defensa dels consumidors.
 6. Els Col·llegis Professionals legalment constituïts.
 7. El Ministeri Fiscal.
 8. Les entitats d’altres Estats membres de la Comunitat Europea constituïdes per a la protecció dels interessos col·llectius i dels interessos difosos dels consumidors. 

Legitimació passiva

 1. L’acció de cessació procedirà contra qualsevol professional que utilitzi condicions generals que es considerin nul·lles.
 2. L’acció de retractació procedirà contra qualsevol professional que recomani públicament la utilització de determinades condicions generals que es considerin nul·lles o manifesti de la mateixa manera la seva voluntat d’utilitzar-les en el tràfic, sempre que en alguna ocasió hagin estat efectivament utilitzades per algun predisponent.
 3. L’acció declarativa procedirà contra qualsevol professional que utilitzi condicions generals.

NORMATIVA APLICABLE

 • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries
 • Llei 44/2006, de 29 de desembre, de millora de la protecció dels consumidors i usuaris
 • Decret 46/2005, de 22 de març, pel qual es crea el Consell de les Persones Consumidores de Catalunya.
 • Reial Decret 894/2005, de 22 de juliol, pel qual es regula el Consell de Consumidors i Usuaris.
 • Llei 39/2002, de 28 d’octubre, de transposició a l’ordenament jurídic espanyol de diverses directives comunitàries en matèria de protecció dels interessos dels consumidors i usuaris.
 • Decret 23/1998, de 4 de febrer, pel qual s’estableixen el règim de subvencions de les organitzacions de consumidors i usuaris així com els requisits de les organitzacions més representatives.
 • Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions.
 • Llei 3/1993, de 5 de març, de l’Estatut del Consumidor.
 • Ordre de 2 de desembre de 1983, per la qual es fixen els requisits a complir per les diferents organitzacions de consumidors i usuaris per a la seva inscripció al Registre d’organitzacions de Consumidors i Usuaris de Catalunya.
 • Decret 429/1983, de 18 d’octubre, pel qual es crea el Registre d’Organitzacions de Consumidors i Usuaris de Catalunya.

 

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: Cal pagar per formar part d’una associació de consumidors?
Resposta: Com a regla general, el fet d’associar-se a una associació de consumidors implica el pagament d’una quota que sol ser anual o mensual.

Pregunta: Les associacions de consumidors disposen de potestats administratives?
Resposta: No. Les associacions de consumidors no tenen la consideració d’Administració pública. No disposen de cap potestat o prerrogativa administrativa com ara la sancionadora o l’arbitral. Tan sols poden portar a terme tasques de mediació de la mateixa forma que pot fer una Administració.

Pregunta: Les associacions de consumidors tenen ànim de lucre?
Resposta. No. No han de tenir ànim de lucre tot i que és habitual que percebin algun tipus d’ingrés propi o extern com pot ser l’edició de publicacions, les quotes dels socis o les subvencions públiques atorgades per les Administracions de consum.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies