El servei d’aparcament de vehicles automòbils

L’aparcament de vehicles automòbils, és aquella prestació de servei en què una persona cedeix un espai en un local o recinte del qual és titular per a l’estacionament de vehicles de motor d’algú altre.

Aquest servei implica un deure de vigilància i custòdia d’un vehicle durant el temps d’ocupació a canvi d’un preu determinat en funció del temps real de prestació del servei, és a dir, en funció del temps d’estada del vehicle a les instal·lacions, sense que, en cap cas, es puguin fer arrodoniments a l’alça ni del temps d’estada ni del preu resultant a pagar.

Modalitats de la prestació del servei d’aparcament

Existeixen dues modalitats de servei d’aparcament:

 • L’estacionament amb reserva de plaça, en el qual el titular de l’aparcament s’obliga a mantenir durant tot el període de temps pactat una plaça d’aparcament a disposició plena de l’usuari.
 • L’estacionament rotatori, en el qual el titular de l’aparcament s’obliga a facilitar una plaça d’aparcament per un període de temps variable, no prefixat mitjançant el pagament d’un preu que es pactarà per minut d’estacionament, sense possibilitat d’arrodoniment a unitats de temps no efectivament consumides o utilitzades.

Obligacions del titular de l’aparcament

 • Facilitar, sempre que s’hagi permès l’entrada a l’usuari (llevat d’estacionaments rotatoris que es trobin complets), un espai per aparcar el vehicle.
 • Lliurar a l’usuari un justificant o resguard de l’aparcament en el qual haurà de constar, almenys, la informació següent:
  – la identificació del vehicle
  – la indicació de si l’usuari lliura les claus del vehicle
  – el dia, hora i minut d’entrada, en estacionament rotatori

D’aquesta obligació d’identificació estaran exempts els aparcaments d’ús exclusiu per a clients d’establiments comercials amb sistemes de control d’accés l’horari dels quals coincideixi amb el de l’establiment. El vehicle s’identificarà mitjançant la seva matrícula o qualsevol marcador que permeti aquesta identificació en el justificant o resguard de l’aparcament lliurat a l’usuari.

 • Restituir el vehicle en les mateixes condicions en què s’ha dipositat, així com també restituir-lo amb els accessoris i components que s’hi trobin incorporats funcionalment, de manera fixa i inseparable i que siguin habituals i ordinaris, per la seva naturalesa o valor, al tipus de vehicle de què es tracti.
 • Per contra, l’usuari ha de retirar aquells accessoris no fixos i extraïbles, com aparells d’àudio, vídeo, navegació o de telefonia mòbil entre d’altres, ja que l’aparcament no s’ha de fer responsable de la seva restitució. Existeixen serveis de custòdia en determinats aparcaments que vigilen els objectes de valor a canvi d’un determinat preu prèviament informat.
 • Informar, a l’entrada de l’aparcament, de forma visible, els preus, horaris i les normes d’ús i funcionament de l’aparcament, i també del fet de si cal fer el lliurament de les claus del vehicle.

Deures de l’usuari

 • Mostrar i/o lliurar el resguard o justificant per poder retirar el vehicle. En cas de pèrdua, caldrà acreditar el nostre dret sobre el vehicle per poder-lo retirar per mitjà de qualsevol prova. El preu a abonar en cas de pèrdua del resguard o justificant haurà d’estar indicat prèviament al consumidor.
 • Abonar el preu en funció del temps real d’estada.

Atenció: A l’estacionament rotatori el preu es fixarà per minut d’estada obligatòriament, sense que en cap cas es puguin fer arrodoniments a unitats de temps superiors (per quart d’hora, per mitja hora o per hora sencera).

 • Declarar els accessoris no incorporats al vehicle i que volem que restin sota la vigilància del servei especial de custòdia.
 • Complir les normes i instruccions dels responsables de l’aparcament respecte a l’ús i la seguretat de l’aparcament i dels seus empleats i usuaris.

Responsabilitats de les parts

 • El titular de l’aparcament ha de respondre dels danys i perjudicis que es puguin causar al vehicle durant en temps d’estada a l’aparcament.
 • L’usuari, ha de respondre davant el titular de l’aparcament i els altres usuaris de l’aparcament, dels danys i perjudicis que ocasioni per l’incompliment dels deures o per la mala conducció dins el recinte, que puguin causar danys a les instal·lacions o als altres vehicles estacionats.
 • El titular del vehicle, ha de respondre solidàriament dels danys i perjudicis que ocasioni, excepte que hagi lliurat les claus del vehicle al responsable de l’aparcament per tal que aquest faci les maniobres d’aparcament per una millor optimització de l’espai.
 • El titular de l’aparcament té el dret de retenció sobre el vehicle en garantia del pagament del preu de l’aparcament, en el cas d’impagament.

Retirada del vehicle automòbil de l’aparcament

En cas d’abandonament d’un vehicle a les instal·lacions d’un aparcament públic per un període superior als 6 mesos, el titular de l’aparcament pot fer valer el procediment previst a la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial per tal de poder retirar un vehicle.

Si el vehicle dipositat roman estacionat de forma continuada en el mateix lloc de l’aparcament per un període de temps superior a 6 mesos, de manera que se’n pressuposi l’abandonament, el titular de l’aparcament podrà procedir a la seva retirada.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: Els aparcaments rotatoris poden cobrar per fracció d’hora si ho indiquen al consumidor?
Resposta: Els aparcaments han de cobrar el preu per minut en funció de l’estada real dels vehicles en dipòsit a l’aparcament. Està totalment prohibit l’arrodoniment a l’alça del preu o del temps d’estada, de tal manera que, per exemple, una estada de 7 minuts en un aparcament no es pot convertir en 15 minuts o una estada de 35 minuts no es pot convertir en una hora.

NORMATIVA

 • Llei 44/2006, de 29 de desembre, de millora de la protecció dels consumidors i usuaris.
 • Llei 40/2002, de 14 de novembre, reguladora del contracte d’aparcament de vehicles.

 

Fotografia de capçalera: Flickr

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies