El dret dels ciutadans a un servei de subministrament d’aigua potable


D’acord amb la normativa bàsica del règim local, als municipis a través del seus Ajuntaments han de garantir a llurs ciutadans el subministrament d’aigua potable.

La prestació del servei de subministrament d’aigua potable pot correspondre directament al mateix Ajuntament o bé, més freqüentment, pot correspondre a una empresa que n’explota la concessió i s’encarrega del manteniment de les instal·lacions i la xarxa.

Per obtenir la connexió al servei, cal que el titular de l’habitatge disposi  la cèdula d’habitabilitat d’acord amb la normativa vigent en matèria d’habitabilitat d’edificis.

El contracte del servei de subministrament d’aigua potable

El contracte del servei de subministrament domiciliari d’aigua potable ha de constar formalitzat per escrit.

En aquest contracte s’ha d’identificar el titular del contracte o consumidor; el responsable del subministrament de l’aigua; l’habitatge on s’ha de fer efectiu el subministrament i la seva adreça; les dades bancàries per fer efectiu el cobrament dels rebuts periòdics.

D’accord amb el Codi de Consum de Catalunya, les grans empreses de subministrament d’aigua, en el moment de la contractació, han de facilitar una adreça física a Catalunya on la persona consumidora pugui tramitar les queixes o reclamacions davant el prestador o prestadora del servei així com el procediment per a fer-ho (sempre que l’atenció a la persona consumidora no es faci al mateix establiment on s’hagi contractat). Tanmateix ha de disposar d’un servei telefònic d’atenció de reclamacions i d’incidències que ha de ser de caràcter gratuït.

S’ha d’informar també de si el prestador o prestadora del servei bàsic està adherit a una junta arbitral de consum i de la possibilitat de la persona consumidora d’adreçar-se a aquests organismes per a resoldre conflictes.

En la informació precontractual i contractual s’ha d’indicar l’existència de compensacions, reemborsaments o indemnitzacions en cas que l’empresa incompleixi la qualitat del servei bàsic fixada per l’ordenament jurídic o per la mateixa empresa.

També han de vetllar perquè els contractes d’adhesió es facilitin, a petició de les persones amb discapacitat, per mitjà d’un suport que els sigui accessible

Documentació prèvia al subministrament d’aigua potable

Per contractar el servei de subministrament d’aigua potable amb una companyia o amb l’Ajuntament del municipi, qualsevol consumidor necessita disposar prèviament la documentació següent:

 • La cèdula d’habitabilitat de l’habitatge.
 • Escriptura de propietat en el cas de ser propietari.
 • Contracte de lloguer, en el cas de ser llogater.

El comptador de l’aigua i la seva lectura

Correspon a la companyia o empresa subministradora i, en el seu cas, a l’Ajuntament, l’obligació d’instal·lar i llegir el comptador del consum d’aigua quan aquest sigui de la seva propietat.

El comptador pot ser en règim de propietat, amb la qual cosa pertany al titular del contracte, o bé pot ser en règim de lloguer, amb la qual cosa pertany a la companyia subministradora.

El manteniment del comptador en règim de lloguer, és a dir, quan pertany a la companyia subministradora, correspon a aquesta última.

El manteniment dels comptadors de propietat correspon als titulars del contracte.

La lectura del consum del comptador és responsabilitat exclusiva de la companyia. En determinats casos, en funció de la ubicació del comptador, quan la companyia no pot realitzar la lectura de les dades del comptador, aquesta pot procedir a fer-ne la seva estimació. La lectura estimada està admesa a la normativa, per bé que la companyia haurà d’intentar fer lectures reals als efectes de garantir una facturació adequada del servei al consumidor.

Els comptadors poden ser objecte de comprovació metrològica per part de l’Administració competent en matèria de seguretat industrial. En cas que el consumidor consideri que el comptador de l’aigua no funciona adequadament, pot sol·licitar la seva verificació metrològica adreçant-se a l’Administració esmentada.

La factura de cobrament del servei

Les tarifes aplicables al servei de subministrament d’aigua resten sotmeses al règim jurídic d’autorització administrativa. Es tracta de preus comunicats o tarifes autoritzades per la Comissió de Preus de Catalunya i que queden sotmeses al règim de publicitat mitjançant la seva publicació al diari oficial.

La factura de cobrament del servei d’aigua potable acostuma a ser, com a regla general, de tipus trimestral, és dir, que es passa a cobrament cada 3 mesos, i coincideix amb la lectura del comptador que pot ser real o estimada, com s’ha dit.

La factura haurà de contenir els elements següent si, si escau, el seu desglossament:

1- Les tarifes del servei:

 • Bloc o tram de consum. Les tarifes domèstiques, a diferència de les industrials, es calculen en referència a un concepte particular: el de bloc. El preu de l’aigua augmenta a mesura que es supera cada Bloc. Aquest sistema penalitza el consum excessiu d’aigua. En els habitatges particulars, el més comú és facturar respecte al Bloc 1.
 • Quota de servei i subministrament. Aquest concepte és de naturalesa fixa i independent del consum efectiu que ve calculada en funció del tipus d’habitatge i subministrament.
 • Consum. Fa referència al cost variable de la factura. En aquest cas, el document reflecteix el preu del metre cúbic i el multiplica pel consum real efectuat en el període (tres mesos).

2- Conceptes impositius aplicables per les Administracions Públiques:

Pot tractar-se, per exemple, del cànon de l’aigua, la taxa de clavegueram i altres conceptes impositius.

El deure de continuïtat en el subministrament

La companyia responsable del servei de subministrament de l’aigua potable ha de portar a terme la seva funció garantint els principis de continuïtat del subministrament, qualitat de l’aigua, igualtat en l’accés al servei i responsabilitat per les interrupcions.

Tret dels casos de morositat del titular del contracte del servei, la companyia ha de garantir el subministrament de forma contínua.

Segons el Codi de Consum de Catalunya, les empreses subministradores del servei, si la persona consumidora ha presentat alguna reclamació amb relació a la factura davant de la empresa subministradora o mitjançant els mecanismes judicials o extrajudicials de resolucions de conflictes, no poden deixar de prestar el servei de subministrament d’aigua per manca de pagament.

Només es pot interrompre el servei de subministrament i incloure a la persona consumidora en fitxers d’impagats si, com a mínim, hi ha dos factures impagades i sobre elles no hi hagi cap reclamació pendent de resolució.

Per interrompre el servei cal que les factures impagades no hagin estat objecte de reclamació per part de la persona consumidora, que se li hagi comunicat de manera fefaent les conseqüències del impagament i que se li hagi donat un termini no inferior a 10 dies hàbils perquè faci el pagament.

Igualment, als efectes de mantenir les instal·lacions en òptimes condicions, la companyia pot interrompre el subministrament durant el període de temps més curt possible, notificant, si és possible, la interrupció als afectats.

El deure de manteniment del servei

En cas d’alguna incidència en el servei de subministrament d’aigua, la companyia ha d’assumir les responsabilitats legals i contractuals per restablir el servei, a la major brevetat possible.

 • La companyia subministradora és responsable de la canalització exterior de l’aigua fins a l’escomesa de l’habitatge just abans d’arribar al comptador de l’aigua.
 • En casos d’habitatges sota el règim jurídic de comunitat de propietaris, correspon a la comunitat, la responsabilitat del manteniment de la instal·lació des de l’entrada de la xarxa exterior o escomesa fins a l’entrada a cada pis de l’immoble.
 • Correspon al consumidor la responsabilitat de fer un ús racional i responsable de l’aigua en tant que bé escàs, a l’igual que també li correspon reparar les avaries o fuites de la instal·lació des de l’entrada a l’immoble.

Reclamacions derivades del servei

En els casos en que el consumidor abonat al servei vulgui reclamar per la facturació del servei, per alguna interrupció, per la negativa de la companyia a resoldre el contracte, etc. ha de dirigir la seva reclamació o queixa a la mateixa companyia subministradora o al propi Ajuntament.

Els trams de consum de l’aigua.

S’estableixen 3 trams de consum per afavorir les persones que fan un ús sostenible de l’aigua (fins a 9 m3/persona/dia  i penalitzar el consum excessiu d’aigua (+ de 200 litres/persona/dia).

 • El primer tram té caràcter social i té per finalitat facilitar l’accés a l’aigua a tots els ciutadans a un cost més assequible. El tipus impositiu aplicat als consums de fins a 100 litres per persona i dia és de 0,4339 €/m³.
 • En el segon tram, el tipus ordinari pels consums de 10m3 a 15m3 per persona i dia és de 0,4596 €/m³. A aquest tipus s’aplica un coeficient.
 • El tercer tram de consum correspon als consums superiors als 15m3  per persona i dia. A aquest tipus s’aplica un coeficient.

Per calcular l’import que s’ha de pagar en concepte de cànon de l’aigua es considera que a cada habitatge hi viuen 3 persones (l’estadística de Catalunya indica que a cada llar conviuen 2,7 persones).

Les llars formades per 4 o més persones es podran beneficiar d’una quantitat d’aigua addicional al preu del tram bàsic (3 m per persona i mes), presentant una sol·licitud davant de l’Administració corresponent.

Les famílies de quatre o més membres poden sol·licitar l’ampliació dels trams del cànon de l’aigua. Amb aquesta ampliació s’afegiran 3 m3/persona/mes als límits de consum d’aigua establert per la Llei. Les unitats familiars que no superin els 10 m3 de consum no cal que facin la tramitació perquè ja es beneficien del tram bàsic.

També poden sol·licitar l’ampliació dels trams del cànon de l’aigua les unitats familiars amb persones amb grau de disminució superior al 75% que computaran com a dues persones. En aquest cas, caldrà presentar el formulari acompanyat de còpia de la resolució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

El cànon de l’aigua.

El cànon és una petita part de la factura de l’aigua, es poden sufragar les despeses de construcció i manteniment dels embassaments, dessaladores, pous per al subministrament dels municipis, depuradores, col·lectors, sistemes de reutilització de l’aigua, sistemes de potabilització i xarxes de transport, així mateix la millora de la qualitat de l’aigua i la preservació del medi ambient.

NORMATIVA APLICABLE

 • Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
 • Ordenança Metropolitana de la Tarifa del Servei de Subministrament Domiciliari d’Aigua Potable, aprovada pel Consell Metropolità el 14 de febrer de 2002.
 • Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua.
 • Decret 202/1998, de 30 de juliol, pel qual s’estableixen mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges.
 • Ordre ITC/279/2008, de 31 de gener, per la qual es regula el control metrològic de l’estat dels comptadors d’aigua freda, tipus A i B
 • Ordre SCO/1591/2005, de 30 de maig, sobre el sistema d’informació nacional d’aigua de consum
 • Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà
 • Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües
 • Ordre, de 9 de desembre de 1975, de normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: Què pot fer el consumidor si no es troba present a les hores on es fa la lectura del comptador de l’aigua i aquest no és accessible des del carrer?
Resposta: La companyia subministradora ha de posar els mitjans necessaris per tal que els clients puguin notificar les lectures del comptador, evitant la facturació segons la lectura estimada.

Pregunta: Què és la lectura estimada?
Resposta: La lectura estimada consisteix en fer un càlcul aproximatiu del consum d’aigua que es fa quan la companyia no pot accedir al comptador i llegir-lo, basat en els consums immediatament precedents.

Pregunta: Què són els trams de facturació de l’aigua?
Resposta: Els trams de facturació de l’aigua són uns conceptes aplicables al consum i a la corresponent facturació que són de caràcter progressiu penalitzant el consum excessiu d’aigua.

Pregunta: Per a què serveix el cànon de l’aigua que els consumidors paguen a les seves factures?
Resposta: El cànon de l’aigua s’aplica al consum d’aigua i té per objectiu constituir una font d’ingressos econòmics que permeti sufragar les despeses de la construcció i el manteniment de les infraestructures de l’aigua: embassaments, dessaladores, pous, depuradores, etc.

Pregunta: Què cal fer davant d’un rebut amb un consum desmesurat d’aigua?
Resposta: El primer que cal fer és revisar la instal·lació als efectes de descartar l’existència d’alguna fuita de les canonades; en segon lloc caldrà demanar la verificació metrològica del comptador als efectes d’assegurar que la facturació es correspon amb el consum real

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies