Definicions prèvies.

El culte al cos fa que, cada cop més, els consumidors de qualsevol edat o estatus social portin a terme sessions de bronzejat artificial per millorar el seu aspecte. Els establiments de bronzejat artificial, les màquines de raigs ultraviolats i el personal que presta serveis en aquests establiments han de complir els requisits de l’activitat que estableix la normativa. L’activitat de sotmetre el cos humà al bronzejat produït per una màquina pot ser perillós si aquesta no està en òptimes condicions d’ús o si el personal que la manipula o aconsella el consumidor no disposa de la formació i capacitació adequades.

Emissor d’ultraviolats

Qualsevol font de raigs concebuda per tal d’emetre energia electromagnètica no ionitzant en longituds d’ona de 400 nanometres o inferiors, tenint en compte l’efecte pantalla de qualsevol dispositiu de protecció que pugui trobar-se al voltant

Banc solar

Qualsevol aparell que contingui com a mínim un emissor d’ultraviolats, que s’utilitzi per aconseguir un bronzejat artificial.

Centre de bronzejat

Lloc o establiment on s’utilitza, amb finalitat comercial, almenys un banc solar o qualsevol altre tipus de maquinària o instal·lació que inclogui un emissor d’ultraviolats.

Requisits dels bancs solars

Tots els bancs solars que s’utilitzin en centres de bronzejat han de complir les normatives de seguretat que a nivell comunitari siguin d’aplicació.

A aquests efectes, els centres de bronzejat disposaran de la documentació que acrediti el compliment dels requisits esmentats, sens perjudici de la informació i plaques de característiques que els bancs solars incorporin d’origen.

Manteniment dels bancs solars

Les persones físiques o jurídiques titulars dels centres de bronzejat són responsables que s’efectuïn les revisions, canvis de tubs i altres operacions de manteniment, d’acord amb les normatives de seguretat aplicables i, a falta d’aquestes, amb les indicacions i recomanacions de la persona que fabrica o importa l’aparell. També seran responsables de la neteja i desinfecció dels bancs solars després de cada servei.

El personal dels centres de bronzejat

Un centre de bronzejat ha de comptar durant tota la franja horària de prestació de serveis almenys amb una persona que hagi rebut formació, d’acord amb el que preveu l’article següent.

Formació del Personal

El personal que presti serveis en establiments que disposin de bancs solars i que en porti a terme la seva manipulació ha de disposar de la titulació o formació suficient:

Titulació sanitària mitjana o superior

 • llicenciat en medecina
 • diplomat en infermeria
 • fisioterapeuta
 • llicenciat en farmàcia
 • tècnic superior en estètica

Curs homologat per l’Institut d’Estudis de la Salut 

Requisits bàsics de les instal·lacions

Tots els establiments de bronzejat disposaran d’un nombre d’ulleres de protecció ocular dels raigs ultraviolats adequat en relació amb el número de bancs solars que disposin. Es lliurarà de forma gratuïta unes ulleres a cadascuna de les persones usuàries abans de l’inici de les sessions de bronzejat.

En el supòsit que les ulleres de protecció siguin utilitzades per més d’una persona usuària, han de ser convenientment netejades després de cada servei.

També hauran de disposar d’una farmaciola equipada amb material suficient per poder garantir l’assistència de primers auxilis a les persones usuàries en cas d’una reacció per una excessiva exposició als raigs ultraviolats.

Així mateix, disposaran de lloc suficient perquè les persones usuàries puguin canviar-se de roba, amb la garantia que els seus efectes personals no quedaran malmesos. En cas que es faci el lliurament de la roba i altres efectes a l’establiment tindrà caràcter de dipòsit.

Els centres de bronzejat que tinguin com a activitat principal l’explotació de bancs solars, disposaran de dutxes suficients.

Prohibicions

A Catalunya està prohibit que els centres de bronzejat artificial permetin dins els seus establiments la utilització de bancs solars o de qualsevol tipus d’instal·lació que contingui emissors de raigs ultraviolats als menors de 18 anys (16 anys a fora de Catalunya), que únicament hi podran tenir accés quan s’aporti un informe mèdic favorable a la utilització de les instal·lacions en el qual s’aconselli la dosi i la freqüència.

Els centres de bronzejat artificial

Els centres de bronzejat artificial o de raig UVA són establiments oberts al públic o que es troben en centres d’estètica, perruqueries, gimnasos i clubs privats que utilitzen un banc solar o una màquina d’emissió de raigs ultraviolats que permeten bronzejar la pell mitjançant l’exposició dels raigs UVA amb l’objectiu d’enfosquir la pigmentació de la pell.

Els centres de bronzejat artificial resten sotmesos al règim administratiu de comunicació prèvia i, per tant, no necessiten cap autorització administrativa per a l’exercici de la seva activitat ja que aquesta comunicació eximeix l’Administració de dictar i notificar una resposta expressa. La comunicació prèvia es regeix pels requisits establerts a la normativa general de procediment administratiu comú i pels requisits específics establerts a la normativa sectorial autonòmica. La comunicació ha de detallar la identificació tècnica dels aparells, la capacitació professional del personal i la seva formació.

El personal que porti a terme l’activitat bronzejat artificial ha de disposar d’una formació sanitària de titulació mitjana o superior o haver superat els corresponents cursos de formació homologats per l’Institut d’Estudis de la Salut. 

Cartells visibles al públic: informació general, recomanacions, precaucions.

Els centres de bronzejat artificial estan obligats a exhibir un cartell visible al públic on s’indiquin les informacions i advertències següents:

 • És obligatori l’ús d’ulleres de protecció ocular adequades.
 • És obligatori desmaquillar-se i retirar tots els cosmètics de la pell, abans d’exposar-se als raigs ultraviolats.
 • És obligatori treure’s totes les joies i altres elements ornamentals del cos abans de les sessions.
 • Està prohibit utilitzar els raigs ultraviolats a menors de 18 anys i es desaconsella a les dones embarassades.
 • Els perfums i colònies provoquen un augment de la fotosensibilitat, per tant és recomanable no usar aquests productes abans de l’exposició als raigs.
 • No us apliqueu cremes de protecció solars.
 • Els aparells emissors de raigs ultraviolats tenen una llum intensa. No mireu a l’emissor quan l’aparell està en funcionament.
 • No us exposeu als raigs ultraviolats durant els períodes en què prengueu medicaments que augmentin la sensibilitat als raigs ultraviolats, per exemple, antibiòtics, antidepressius, somnífers, antisèptics locals o generals. En cas de dubte, consulteu el vostre metge.
 • Respecteu un període de 48 hores entre les dues primeres exposicions.
 • No us exposeu al sol i als bancs solars el mateix dia.
 • Seguiu les instruccions i recomanacions respecte de la durada, els intervals d’exposició i les distàncies a les làmpades.
 • Consulteu un metge si us surten taques, erupcions o èczemes a la pell, i també en casos d’antecedents de patologies cutànies. 

Cartell visible a l’entrada de l’establiment de bronzejat articifial

A la recepció, sala d’espera o entrada a l’establiment hi haurà un cartell d’informació on s’informi del següent:

 • els diferents fototipus de pell
 • els efectes biològics de les radiacions, segons el tipus de pell
 • les permanències màximes a l’exposició dels raigs
 • el temps d’espera entre les sessions

Fulletons informatius

Les persones que s’ocupen del funcionament dels bancs solars estan obligades a informar els usuaris sobre els perills de l’exposició als raigs ultraviolats, tot facilitant abans de la primera sessió un fulletó explicatiu que inclogui la següent informació:

 • És obligatori l’ús d’ulleres de protecció en exposar-se a les radiacions ultraviolades que emeten els bancs solars per evitar lesions oculars, com inflamació de la còrnia o cataractes.
 • Els bancs solars o qualsevol aparell que emeti raigs ultraviolats no poden ser utilitzats per aquelles persones que presentin una sensibilitat important pel que fa al sol (cremades freqüents), persones amb insolació o qualsevol afecció cutània. Les persones que presentin antecedents familiars en patologies de la pell també han d’evitar la seva utilització.
 • Els raigs ultraviolats artificials o naturals poden afectar seriosament la pell i els ulls. Les exposicions intenses i repetides als raigs ultraviolats i, en qualsevol cas, el seu ús irresponsable, poden provocar un envelliment prematur de la pell, així com un augment del risc de desenvolupar determinades patologies cutànies greus, com ara tumors cutanis.
 • Les exposicions als ultraviolats artificials estan prohibides als menors de 18 anys no són aconsellables per a les dones embarassades.
 • S’han de prendre les precaucions necessàries en els períodes de tractament amb certs medicaments, entre d’altres antibiòtics, somnífers, antidepressius i antisèptics locals o generals, ja que augmenten la sensibilitat a les radiacions, com també ho fan els cosmètics.
 • Utilitzar sempre ulleres de protecció adequades.
 • Retireu bé els cosmètics i no apliqueu cap filtre solar.
 • Abstenir-se de qualsevol exposició als raigs ultraviolats durant els períodes en què es prenguin medicaments que augmentin la sensibilitat als raigs ultraviolats.
 • Abstenir-se d’exposar-se en cas de malaltia de pell sense l’opinió d’un metge.
 • No us exposeu al sol i al banc solar el mateix dia.
 • Limitar el temps d’exposició durant la primera sessió, per tal de poder avaluar la reacció de la pell”.
 • Respecteu el termini de 48 hores entre la primera i la segona exposició.
 • Seguiu les recomanacions relatives a la durada, la intensitat d’exposició i la distància de la làmpada.
 • Consulteu el metge si us surten butllofes a la pell, ferides o vermellors.

Altra documentació de caràcter preceptiu

 • Fulletó informatiu: han de constar les dades de l’establiment l’adreça complerta i el NIF de la persona titular de l’activitat.
 • Document de coneixement de les advertències: l’usuari haurà de signar un document conforme ha llegit les indicacions i l’establiment haurà de conservar aquest document durant 5 anys.
 • Fitxa personalitzada: Els centres de bronzejat hauran de facilitar a l’usuari una fitxa personalitzada on constin les anotacions del control i seguiment de les sessions d’exposició i les dosis rebudes.
 • Cartell de preus: Els establiments han de disposar d’un cartell informatiu on s’indiquin els preus complerts amb els impostos inclosos. Els preus de les sessions han d’anar indicades amb períodes de temps per minuts.
 • Factura del servei: Els establiments han de lliurar una factura o comprovant del servei prestat.
 • Fulls oficials de reclamació / denúncia i cartell anunciador: Els establiments oberts al públic estan obligats a disposar de fulls oficials de reclamació denúncia i cel cartell anunciador de l’existència dels mateixos.
 • Llibre de manteniment de les màquines: Els establiments estan obligats a portar al dia un llibre de manteniment dels bancs solars i a sotmetre els seus aparells a una revisió periòdica anual, que serà realitzada per les Entitats d’Inspecció i Control concessionàries de la Generalitat de Catalunya (ECA i ICICT).
 • Etiquetes de control del correcte funcionament de la instal·lació i màquina: Els establiments que superin favorablement la revisió anual hauran d’exhibir una etiqueta que certifiqui l’adequació de la màquina a normes. 

NORMATIVA APLICABLE

 • Resolució SSS/710/2004, de 27 de febrer, per la qual s’eximeixen els tècnics/ques superiors en estètica de la realització dels cursos de formació per al personal que presta serveis en centres de bronzejat artificial que preveu el Decret 348/2001, de 4 de desembre, pel qual es regulen els centres de bronzejat artificial.
 • Decret 276/2003, de 21 d’octubre, que modifica el Decret 348/2001, de 4 de desembre, pel qual es regulen els centres de bronzejat artificial.
 • Ordre TIC/212/2003, de 2 de maig, per la qual es regula el control dels establiments que presten serveis de bronzejat artificial.
 • Resolució SSS/2094/2002, de 17 de juliol, per la qual s’estableix la durada i els continguts formatius mínims de les activitats formatives per al personal que treballa en centres de bronzejat artificial.
 • Decret 348/2001, de 4 de desembre, pel qual es regulen els centres de bronzejat artificial.
 • Reial Decret 1002/2002, de 27 de setembre, pel qual es regula la venda i ús d’aparells de bronzejat mitjançant radiacions ultraviolades.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: Els menors d’edat poden prendre sessions de raigs UVA en establiments especialitzats.
Resposta: A Catalunya el límit d’edat es fixa en 18 anys, no així a l’estat espanyol on el límit se situa als 16 anys. Tanmateix, s’admet el servei en adolescents de més de 16 anys en aquells casos on l’exposició als raigs UVA estigui recomanada sota supervisió mèdica, amb l’autorització corresponent dels pares o tutors.

Pregunta: És obligatori que l’estabilment proporcioni a l’usuari un joc d’ulleres o aquest
es ha de comprar pel seu compte?
Resposta: El lliurament de les ulleres és obligatori per part dels establiments que es dediquin a aquests serveis que, en tot cas, les han de lliurar de forma gratuïta i amb les degudes condicions higiènico sanitàries.

Pregunta: Quina recomanació cal seguir a l’hora d’iniciar un servei de raigs UVA?
Resposta: En primer lloc, si és necessari, cal consultar el metge de capçalera o un dermatòleg que certifiqui el bon estat de salut de la pell.

Pregunta: Quin és l’element visual que acredita que una màquina de raigs UVA es troba en òptimes condicions de funcionament?
Resposta: Les màquines de raigs UVA han de disposar d’una etiqueta que acrediti que han superat la revisió anual de forma favorable. Igualment, han de disposar del marcatge CE, han d’estar degudament homologades i han de complir la normativa de màquines que els resulti aplicable.

Pregunta: Si arran de l’exposició als raigs UVA apareixen cremades a la pell del consumidor, quines actuacions ha d’emprendre el consumidor?
Resposta:
En primer lloc cal posar els fets en coneixement del responsable de l’establiment i aplicar les cures i el protocol establerts. Si cal, es podrà aplicar algun producte que es trobi a la farmaciola que ha de tenir l’establiment però sempre sota la superviso del personal especialitzat. En darrer terme, si els danys o lesions persisteixen, caldrà posar els fets en coneixement del metge o dermatòleg i, en cas necessari, aplicar els medicaments receptats o alterar la cadència de sessions o suspendre-les. El consumidor pot denunciar els fets a la via judicial o a via administrativa de consum o salut, però no podrà sol·licitar un arbitratge atès que s’han produït lesions físiques.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies